BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korytkowska Daria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Statystyczna ewidencja spraw o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w Polsce
Statistical Records of Cases of Compensation for Civil Liability Medical (Therapeutic) Entities in Litigation Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 295-309, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Odszkodowania, Odpowiedzialność cywilna za szkody
Health care system, Compensation, Civil liability for damage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krótkiego przeglądu różnego rodzaju reżimów odpowiedzialności, jakim podlegają świadczeniodawcy usług medycznych, następnie zaś przedstawienie skali roszczeń o charakterze majątkowym w stosunku do świadczeniodawców, którzy wyrządzili szkodę pacjentom. Zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie danych pochodzących ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości oraz publikowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta sprawozdań rocznych. Artykuł napisano na podstawie literatury i obserwacji akt dotyczących spraw o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia z okręgu łódzkiego. (fragment tekstu)

The article analyses damage claims for medical malpractice in Poland. The article describes types of responsibility for medical malpractice. Although available data have been analyzed, the evidence suggests that official statistical data underestimates the number of claims. The reason for such underestimation lays with existing barriers that discourage patients from claiming the damages. Even though new methods of claiming damages were introduced, the barriers remain in place. Therefore the author proposes introduction of monitoring of cases held in courts in order to improve the value of statistical data which would lead to more efficient investigation of medical malpractice claims by the existing Voivodeship Committees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzowska J., Raport z badania spraw sądowych o błędy medyczne i z badania orzecznictwa Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, 2015, http://bf.com.pl/odszkodowania/poszkodowany-pacjent-sadzie-komisja-raport-badania,dostęp 15.03.201.
 2. Dzienis P., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Regulacje prawne ochrony zdrowia, red. P. Dzienis, P. Górski, WSAP,Białystok 2006.
 3. Filar M., O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej w ogólności, w: M. Filar,S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ i P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2004.
 4. Fiutak A., Odpowiedzialność cywilna lekarzy, w: A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerbai K. Zblewska-Wrońska, Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy,Przykłady, Orzecznictwo, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 5. Karkowski T., Restrukturyzacja szpitali, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 6. Kolwitz M., Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw unii europejskiej, "Annales Academiae Medicae Stetinesis, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie" 2010, nr 56.
 7. Korytkowska D., System raportowania niepożądanych zdarzeń jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach prowadzących działalność leczniczą, w: Rynek ubezpieczeń.Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Difin, Warszawa 2013.
 8. Kozłowska K. B., Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2012, http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/user%les/_public/bip/sprawozdania_roczne/sprawozdanie2012.pdf, dostęp 20.03.2015.
 9. Kozłowska K. B., Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013, http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/user%les/_public/bip/sprawozdania_roczne/cjenta_na_terytorium_rzeczypospolitej_polskiej._obejmuje_okres_od_dnia_1_stycznia_2013_r._do_dnia_31_grudnia_2013_r.1.pdf, dostęp 20.03.2015.
 10. Młynarski T., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jako świadczenie o charakterze jednorazowym, "Monitor Ubezpieczeniowy" 2012, nr 51.
 11. Nesterowicz M., Prawo medyczne, wyd. X (uaktualnione i poszerzone), Dom Organizatora,Toruń 2013.
 12. Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Poltex, Warszawa 2004.
 13. Ostrowski S., Mikos, M., System raportowania zdarzeń niepożądanych - model lubelski,"Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2007, nr 5.
 14. Paszkowska M., Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Aspekty prawne, Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek, Rzeszów 2014.
 15. Rudawska I., Opieka zdrowotna - aspekty rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 2007.
 16. Szczerba P., Odpowiedzialność karna lekarzy, w: A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba,K. Zblewska-Wrońska, Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy,Przykłady, Orzecznictwo, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 17. Ustawa o działalności leczniczej, Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 18. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. 2011, nr 113, poz. 660.
 19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 1997, nr 104, poz. 661 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1991, nr 9, poz. 408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu