BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łubkowska Wioletta (Uniwersytet Szczeciński), Tarnowski Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie parków linowych w edukacji jako formy kształtowania kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja
Applicability of Rope Parks to Education as a Form of Developing Social Competences and Social Capital of Tourism and Recreation Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 775-785, bibliogr. 21 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Sport, Rekreacja, Kompetencje społeczne
Sport, Recreation, Social competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono innowacyjną metodę efektywnego kształcenia studentów w zakresie kompetencji społecznych, jaką są ćwiczenia grupowe w parku linowym. Badania miały charakter empiryczny. Przeprowadzono je na grupie studentów kierunku turystyka i rekreacja. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Przeprowadzane badania pozwalają stwierdzić, że zajęcia w parku linowym mają duży potencjał edukacyjny, który można wykorzystać w rozwijaniu kompetencji społecznych, a tym samym w budowaniu kapitału społecznego. Najczęściej opisywane korzyści wynikające z ćwiczeń w parku linowym to: wzrost wiary we własne siły (42,3%), rozwinięcie umiejętności podejmowania i oceny ryzyka (26,92%) oraz poprawa samooceny (23,07%). Najczęściej wskazywane przez respondentów kierunki kształtowania kompetencji społecznych to: umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej (60%), pomagania innym i otaczania opieką słabszych (50%), komunikowania się (50%), poznawania innych (40%), prowadzenia rozmów o własnych emocjach i trudnościach (33,3%) oraz budowania i prowadzenia zespołu (30%). Zasadne jest uwzględnienie i wykorzystanie ćwiczeń w parku linowym w wychowaniu plenerowym oraz w programach studiów kierunku turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to present the innovative methods of effective student education, within the scope of social competences, as exemplified by group exercises in a rope park. The research is of empirical character and was conducted on a group of students studying for a major in tourism and recreation. A diagnostic poll method and a questionnaire technique were applied. The conducted research allows to state that the classes in a rope park have great educational potential, which may be used in developing social competences, and thus in building social capital. Most commonly described benefits resulting from exercises in a rope park are the following: increase in self-confidence (42.3%), developing the ability of taking and assessing risk (26.92%), and improvement of self-evaluation (23.07%). Most common answers within the scope of developing social competences were: ability to cooperate in a peer group (60.00%), ability to help others, care for weaker participants (50.0%), ability to communicate (50.0%), ability to become acquainted with others (40.0%), ability to discuss one's own emotions and difficulties (33.3%), and ability to form and manage a team (30.0%). It is justified to include and use exercises in a rope park in outdoor education and also in studies curricula.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J. (2011), Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 253-285.
 2. Czapiński J. (2013), Kapitał społeczny [w:] Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, red. J. Czapiński i T. Panek, [Special issue], Contemporary Economics, s. 285-298, www.diagnoza.com/ [04.10.2014].
 3. Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty (2012), red. E. Palamer-Kabacińska i A. Leśny, Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa.
 4. Mikewicz P. (red.) (2011), Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią. Raport podsumowujący, Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Kraśniewski A. (2009), Proces Boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 6. Kraśniewski A. (2010), Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 7. Kruczek Z. (2011), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę?, "Turystyka Kulturowa", nr 11, s. 37-44, www.turystykakulturowa. org [30.09.2014].
 8. Leksykon Puszczy Wkrzańskiej. Przewodnik przyrodniczo- krajoznawczy (2013), red. T. Białecki i S. Krzywicki, Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska, Nowe Warpno.
 9. Leśny A. (2013), Parki linowe w edukacji - możliwości budowania kapitału społecznego w lesie, "Studia i Materiały CEPL w Rogowie", Zeszyt 34/1, s. 65-73.
 10. Leśny A. (2014), Działania w parkach linowych - rozrywka czy edukacja? [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska, Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 300-317.
 11. Leśny A. (2014), Parki linowe w edukacji, www. naukaprzygoda.edu.pl/czytelnia/parki-linowe- -w-edukacji/ [28.02.2014].
 12. Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Bobik M. (2013), Standardy bezpieczeństwa w parkach linowych [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła - Turystyka - Rekreacja, red. Z. Dziemianko i A. Kusztelak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, s. 291-302.
 13. Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Jońca M. (2014), "Outdoor Education" w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej, [w:] Próby i Szkice Humanistyczne (t. 8). Resocjalizacja - Edukacja - Polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, red. M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak, Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Środa Wielkopolska, s. 171-182.
 14. Łubkowska W., Tarnowski M. (2014), Samopoczucie studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego podczas programowego obozu letniego [w:] Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, red. J. Eider, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 116-126.
 15. Łubkowska W., Tarnowski M. (2014), Wykorzystanie wybranych elementów atrakcyjności turystycznej ziemi czaplineckiej i Drawskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby programowych obozów letnich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia [w:] Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, red. J. Eider, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-21.
 16. Metodyka rekreacji ruchowej (1993), red. R. Burgiel, ZG TKKF, Warszawa.
 17. Panasiuk A. (2014), Selected Issues of Management of Regional Tourist Product, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management", nr 12, s. 47-58.
 18. Puciato D. (2010), Zagospodarowanie rekreacyjne Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie", "Physical Activity, Health and Sport", nr 2, s. 64-70.
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
 20. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (2013), Warszawa, www.strateg.stat.gov.pl/ strategie_pliki/Strategia_Rozwoju_Kapitalu_ Spolecznego.pdf [05.10.2014].
 21. www.polskieparkilinowe.pl/ [30.09.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu