BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata Stefania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kowalski Arkadiusz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych
The cooperation of polish enterprises in innovation and EU financial support
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 4, s. 69-89, rys., schem., tab., wykr., bibliogr. 77. poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Innowacje, Współpraca przedsiębiorstw, Klastry, Efekty zewnętrzne, Instytucje wspierające innowacje, Projekty innowacyjne, Metody samowsporne
Innovations, Enterprises cooperation, Business cluster, Spillover effects, Innovation support institutions, Innovative Projects, Bootstrap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu współpracy w projektach innowacyjnych podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa w ramach klastrów oraz poza klastrami na ich sprawność innowacyjną, jak i określenie znaczenia wsparcia z funduszy unijnych dla stymulowania tejże współpracy. Analiza prowadzona jest na danych z polskiej wersji badania Community Innovation Survey (CIS) za lata 2008-2010, przeprowadzonego przez GUS w 2011 roku. Próba to 7783 średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, z których ostatecznie do dalszych analiz wyodrębniono n=80 dużych firm deklarujących członkostwo w klastrze. Na podstawie wyników modelu równań strukturalnych (Structural Equation Modelling), przy dodatkowym szacowaniu rozkładu błędów estymacji dokonanego za pomocą wielokrotnego losowania ze zwracaniem z próby (nieparametryczna metoda bootstrap), stwierdzono statystycznie istotny związek między współpracą w zakresie działalności innowacyjnej z partnerami zagranicznymi (dostawcami, klientami, konkurentami, innymi członkami grupy kapitałowej oraz partnerami instytucjonalnymi), jak i partnerami krajowymi z klastrów, a sprawnością innowacyjną badanych podmiotów, mierzoną zlogarytmizowanym udziałem procentowym sprzedaży produktów innowacyjnych w sprzedaży ogółem. Stwierdzono również statystycznie istotny związek między współpracą w klastrze a współpracą z partnerami spoza klastra, co potwierdza istnienie efektu uczenia się współpracy (coopertion learning effect). Dowiedziono także istnienia wpływu interwencji publicznej na skłonność firm do współpracy w ramach klastrów (cluster cooperation additionality). (abstrakt oryginalny)

The paper aims to assess how Polish enterprises work together on innovative projects as part of business clusters and otherwise, and it also evaluates the impact that this cooperation has on the overall performance of Polish enterprises in terms of innovation. Additionally, the authors seek to identify the impact of European Union funds intended for innovative projects on the cooperation of Polish enterprises in innovation. The data comes from the 2008-2010 Community Innovation Survey conducted by Poland's Central Statistical Office (GUS) in 2011. The sample covers 7,783 medium-sized and large manufacturing firms, with n=80 big cluster-based firms singled out for the final study. The results of Structural Equation Modeling (SEM), with an additional analysis of the distribution of the estimation errors with multiple sampling with replacement from the sample (non-parametric bootstrap method), show a statistically significant relationship between "non-cluster innovation cooperation with international partners" (suppliers, customers, competitors, capital group members and institutional partners) and innovation performance measured by the log of fraction of sales of innovative products in total sales, the authors say. They add that a statistically significant relationship also exists in the case of "cluster innovation cooperation with domestic partners." Moreover, the authors argue that the relationship between cluster innovation cooperation, with both domestic and international partners, and non-cluster innovation cooperation demonstrates a "cooperation learning effect." The impact of European Union funds is visible only in the case of cluster cooperation, testifying to "the existence of cluster cooperation additionality," the authors conclude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Laham A., Souitaris V. [2008], Network Embeddedness and New-venture Internationalization: Analyzing International Linkages in the German Biotech Industry, "Journal of Business Venturing", vol. 23 (5), s.567-586.
 2. Ambos T. C., Ambos B., Schlegelmilch B. B. [2006], Learning from Foreign Subsidiaries: An Empirical Investigation of Headquarters' Benefit from Reverse Knowledge Transfers, "International Business Review", vol. 15 (2), s. 294-312.
 3. Arrow K. J. [1962], Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, w: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, red. R. R. Nelson, National Bureau of Economic Research, Conference Series, Princeton University Press, Princeton, s. 609-625.
 4. Audretsch D. B., Feldman M. P. [2004], Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation, w: Handbook of Regional and Urban Economics, red. J. V. Henderson, J.-F. Thisse, Elsevier, Amsterdam, s. 2713-2739.
 5. Baptista R., Swann P. [1998], Do Firms in Clusters Innovate More?, "Research Policy", vol. 27 (5), s.525-540.
 6. Bell G.G. [2005] Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, "Strategic Management Journal", vol.26 (3)287-295.
 7. Białoń L. [2012], Marketing w działalności innowacyjnej ogólne zasady, w: Ekonomika i zarządzanie innowacjami, red. A. H. Jasiński, R. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 209-225.
 8. Bollen K. A., Stine R. A. [1992], Bootsrapping Goodness-of-Fit Measures in Structural Equation Models, "Sociological Methods Research", November, vol. 21 (2), s. 205-229.
 9. Boschma R.A. [2005], Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", vol.39(1) s.61-74.
 10. Brown P., Bell J. [2000], Industrial Clusters and Small Firm Internationalisation, w: The Multinational in the Millennium: Companies and Countries, red. S. Young, N. Hood, Changes and Choices, Palgrave, Basingstoke.
 11. Buisseret TJ., Cameron H., Georghiou L. [1995], What Difference Does it Make? Additionality in the Public Support of R&D in Large Firms, "International Journal of Technology Management", vol. 10 (4-6), s. 587-600.
 12. Cantwell J., Iammarino S. [2000], Multinational Corporations and the Location of Technological Innovation in the UK Regions, "Regional Studies", vol. 34 (4), s. 317-332.
 13. Chesbrough H. [2003], Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business Press, Boston.
 14. Cooke P., Heidenreich M., Braczyk H. J. [2004], Regional Innovation Systems - The Role of Governance in a Globalised World, Routledge, London.
 15. Cortright J. [2006], Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, Discussion Paper, Brookings Institution Metropolitan Policy Program, Washington.
 16. Danik L., Gołębiowski T. [2012], Success Factors in Innovation Cooperation, w: Wyzwania gospodarki globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk, s.472-489.
 17. Efron B. [1979], Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, "The Annals of Statistics", vol.7(1)1-26.
 18. Fitjar R. D., Rodríguez-Pose A. [2013], Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway, "Research Policy", vol. 42(1)128-138.
 19. Gammoh B. S., Voss K. E. [2013], Alliance Competence: The Moderating Role of Valence of Alliance Experience, "European Journal of Marketing", vol. 47 (5/6), s. 964-986.
 20. Garcia A., Mohnen P. [2010], Impact of Government Support on R&D and Innovation, UNU-Merit Working Paper, 2010-034.
 21. Gnyawali D. R., Srivastava M. K. [2013], Complementary Effects of Clusters and Networks on Firm Innovation: A Conceptual Model, "Journal of Engineering and Technology Management", vol.30(1)s.1-20.
 22. Gorynia M., Jankowska B. [2007], Wpływ klastrów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 91-109.
 23. Gorynia M., Jankowska B. [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 24. Grabowski W., Pamukcu T., Szczygielski K., Tandogan S. [2013], Does Government Support for Private Innovation Matter? Firm-level Evidence from Turkey and Poland, CASE Network Studies & Analysis, 458/2013.
 25. Gulati R. [1999], Network Location and Learning: The Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation, "Strategic Management Journal", vol. 20 (5), s. 397-420.
 26. Hashi I., Welfens P., Wziatek-Kubiak A. red. [2007], Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch-up and Integrate in the European Union, London, Palgrave Macmillan.
 27. Heimeriks K. H., Duysters G. [2007], Alliance Capability as a Mediator Between Experience and Alliance Performance: An Empirical Investigation Into the Alliance Capability Development Process, "Journal of Management Studies", vol. 44 (1), s. 25-49.
 28. Henseler J. [2011], Why Generalized Structured Component Analysis is Not Universally Preferable to Structural Equation Modelling, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol.40(3) s.402-413.
 29. Hoang H., Rothaermel F. T. [2005], The Effect of General and Partner-specific Alliance Experience on Joint R&D Project Performance, "Academy of Management Journal", vol. 48 (2), s. 332-345.
 30. Jankowska B. (2011), Konsekwencje globalizacji dla klastrów, "Economic Studies", nr 2, s. 149170.
 31. Kale P., Singh H. [2009], Managing Strategic Alliances: What do We Know Now, and Where Do We Go from Here?, "Academy of Management Perspectives", vol. 23 (3), s. 45-62.
 32. Kang K. N., Park H. [2012], Influence of Government R&D Support and Inter-firm Collaborations on Innovation in Korean Biotechnology SMEs, "Technovation", vol. 32 (1), s. 68-78.
 33. Kline R. B. [2011], Principles and Practice of Structural Equation Modelling, The Guilford Press, New York.
 34. Kładź-Podstolska K. [2013], Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 93-112.
 35. Konarski R. [2010], Modele równań strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Kotler Ph., Keller K. L., Brady M., Goodman M., Hansen T. [2009], Marketing management, Harlow Pearson Education.
 37. Kotowicz-Jawor J., Pęczkowska J. [2012], Bariery transferu nowej wiedzy, w: Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, red. J. Kotowicz-Jawor, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 38. Kowalski A. M. [2013], Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 39. Kowalski A. M. [2014], The Role of Innovative Clusters in the Process of Internationalization of Firms, "Journal of Economics, Business and Management", vol. 2 (3), s. 181-185.
 40. Kowalski A. M., Marcinkowski A. [2014], Clusters Versus Cluster Initiatives, with Focus on ICT Sector in Poland, "European Planning Studies", vol. 22 (1), s. 20-45.
 41. Kubacki K. [2013], Wpływ współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym na innowacyjność firm notowanych na GPW w Warszawie oraz NewConnect, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 97-121.
 42. Kwiotkowska A. [2010], Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym, "Zeszyty Naukowe - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 99, s. 113-120.
 43. Laursen K., Salter A. [2006], Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms, "Strategic Management Journal", vol. 24, s.131-150.
 44. Lewandowska M. S. [2014], Innowacje otwarte przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s.53-80.
 45. Lambe C., Spekman R., Hunt S. [2002], Alliances Competence, Resources, and Alliance Success: Conceptualization, Measurement, and Initial Test, "Journal of the Academy of Marketing Science", 30(2)141-158.
 46. Lecocq C., Leten B., Kusters J., van Looy B. [2012], Do Firms Benefit from being Present in Multiple Technology Clusters? An Assessment of the Technological Performance of Biopharmaceutical Firms, "Regional Studies", vol. 46 (9), s. 1107-1119.
 47. Leiponen A. [2012], The Benefits of R&D and Breadth in Innovation Strategies: a Comparison of Finnish Service and Manufacturing Firms, "Industrial and Corporate Change", vol. 21 (5) s.1255-1281.
 48. Lokshin B., Hagedoorn J., Letterie W. [2011], The Bumpy Road of Technology Partnerships: Understanding Causes and Consequences of Partnership Mal-functioning, "Research Policy", vol. 40 (2), s. 297-308.
 49. Luukkonen T. [2000] Additionality in EU Framework Programmes, "Research Policy", 29(6)711-724.
 50. Malmberg A., Maskell P. [2006], Localised Learning Revisited, "Growth and Change", vol.37(1)1-18.
 51. Miotti L., Sachwald F. [2003], Co-operative R&D: Why and With Whom? An Integrated Framework of Analysis, "Research Policy", vol. 32 (8) s.1481-1499.
 52. Mohnen P., Hoareau C. [2003], What Type of Enterprise Forges Close Links with Universities and Government Labs? Evidence from CIS 2, "Managerial and Decision Economics", 24(2-3)133-145.
 53. Mohnen P., Mairesse J., Dagenais M. [2006], Innovativity: A Comparison Across Seven European Countries, Working Paper 12280, National Bureau of Economic Research, May 2006.
 54. Mothe C., Uyen Nguyen Thi T. [2010], The Link Between Non-technological Innovations and Technological Innovation, "European Journal of Innovation Management", vol. 13(3), s.313-332.
 55. Nelson R. R. [1959], The Simple Economics of Basic Scientific Research, "Journal of Political Economy", vol. 49, s. 297-306.
 56. OECD [2006], Government R&D Funding and Company Behaviour: Measuring Behavioural Additionality, Paris.
 57. Oslo Manual [2005], Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3 rd Edition, OECD.
 58. Oviatt B. M., McDougall P. P. [1997], Challenges for Internationalization Process Theory: The Case of International New Ventures, "Management International Review", vol. 37 (2), s. 85-99.
 59. Peneder M. [2008], The Problem of Private Under-investment in Innovation: A Policy Mind Map, "Technovation", vol. 28 (8), s. 518-530.
 60. PNT-02 2008-2010, http://form.stat.gov.pl/formularze/2011/passive/PNT-02.pdf
 61. Porter M. E. [1998],On Competition, Harvard Business School Press, Boston.
 62. Poznańska K. [2012], Współpraca przedsiębiorstw ze szkołami wyższymi w zakresie innowacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 260, s. 385-396.
 63. Prahalad C. K., Krishnan M. S. [2008], The New Age of Innovation. Driving Co-created Value Through Global Networks, McGraw-Hill, New York.
 64. Rabellotti R., Carabelli A., Hirsch G. [2009], Industrial Districts on the Move: Where are They Going?, "European Planning Studies", vol. 17 (1), s. 19-41.
 65. Schumacker R. E., Lomax R. G. [2004], A Beginners's Guide to Structural Equation Modelling, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
 66. Siegel D. S., Westhead P., Wright M. [2003], Assessing the Impact of University Science Parks on Research Productivity: Exploratory Firm-level Evidence from the United Kingdom, "International Journal of Industrial Organization", vol. 21 (9), s. 1357-1369.
 67. Skawińska E., Zalewski R. I. [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 68. Song H., Chatterjee S. R., Wang L. [2010], The Impact Of Trust And Learning On Firm Innovativeness In Clusters: The Moderating Role Of Environmental Competitiveness, "Global Journal of Management and Business Research", vol. 10 (3), s. 18-29.
 69. Stojcic N., Hashi I., Telhaj S. [2011], Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on Behaviour of Firms in New EU Member States and Candidate Countries, "CASE Network Studies and Analyses", vol. 424, Warsaw.
 70. Szymura-Tyc M. [2011], Międzynarodowe sieci i innowacje - geneza i funkcjonowanie, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 32, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 71. Tether B. S., Tajar A. [2008], The Organizational-cooperation Mode of Innovation and its Prominence Amongst European Eervice Frms, "Research Policy", vol. 37, s. 720-739.
 72. Truskolaski S. [2012], Technological Collaboration and Observation in the Innovative Activity of Polish Enterprises (CIS 2008 results), w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red. T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 246, s. 320-338.
 73. Veugelers R., Cassiman B. [2004], Foreign Subsidiaries as a Channel of International Technology Diffusion: Some Direct Firm Level Evidence from Belgium, "European Economic Review", vol. 48 (2), s. 455-476.
 74. Wanzenbock I., Scherngell T., Fischer M. M. [2013], How do Firm Characteristics Affect Behavioural Additionalities of Public R&D Subsidies? Evidence for the Austrian Transport Sector, "Technovation", vol. 33 (2-3), s. 66-77.
 75. Weresa M. A, Lewandowska M. S. [2014], Innovation System Restructuring in Poland in the Context of EU Membership, w: Poland Competitiveness Report 2014: A Decade in the European Union, red. M. A. Weresa, Warsaw School of Economics - Publishing, Warsaw, s. 171-191.
 76. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M. [2009], Differentiation of Innovation Behavior of Manufacturing Firms in the New Member States - Cluster Analysis on Firm-level Data, MICRO-DYN Working Paper, No. 08/09.
 77. Wziątek-Kubiak A. [2011], Czynniki innowacji i ich współzależność a rodzaje innowacji, w: Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, red. A. Wziątek-Kubiak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 79-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu