BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Wulbach Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Nikołajew Jan (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Szkoła podstawowa - zarządzanie placówką
Primary School Management
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, nr 8, s. 93-105, bibliogr. 22 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Edukacja, Wychowanie, Kadry
Management, Education, Education, Department of human resources
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są wybrane aspekty funkcjonowania szkoły podstawowej. Analizie poddano uwarunkowania formalnoprawne tej instytucji, a także zwrócono uwagę na podstawowe obszary działalności tej placówki w wymiarze dydaktycznym i wychowawczym oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.(abstrakt oryginalny)

This article presents aspects of the functioning of a primary school. The analysis was connected with the formal and legal conditions of this institution and the main areas of its activity in teaching and educational dimension, as well as, its cooperation with the local community.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach Cz., Polska szkoła i system edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995.
 2. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza, w: Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. III, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006.
 3. Górecka H., Polski system oświaty, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. IV, Żak, Warszawa 2005
 4. Jeżowski A., Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 5. Jundził I., Szkoła. Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja "Innowacja", Warszawa 1997.
 6. Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Żak, Warszawa 2000.
 7. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2001.
 8. Kwiatkowska-Góralczyk M., Świadomość nauczyciela klas początkowych a współczesne konteksty edukacji, "Nowa Szkoła" 2003, nr 5.
 9. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2001.
 10. Pachociński R., Oświata XXI wieku - kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.
 11. Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, eMPi2, Poznań 2002.
 12. Pielachowski J., Sto spraw szkoły, eMPi2, Poznań 2003.
 13. Pilch T., Spory o szkołę, Żak, Warszawa 1999.
 14. Piwowarski R., Szkoły na wsi - edukacyjne wyzwanie, IBE, Warszawa 2000.
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562.
 16. Szczepański J., Szkoła w społeczeństwie, w: Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole, Fosze, Rzeszów 2001.
 18. Trempała E., Opieka a wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja "Innowacja", Warszawa 1997.
 19. Trzebiatowski K., Organizacja szkolnictwa w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1972.
 20. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674.
 21. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1808.
 22. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 1014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu