BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horosz Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia
Organizing Commercialized Hospitals' Network as an Opportunity for Polish Health Care
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2013, nr 1, s. 104-111, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Służba zdrowia, Spółki komandytowe
Hospital service, Health service, Limited partnerships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor zabiera głos w dyskusji nad restrukturyzacją polskiej służby zdrowia, zwłaszcza w kontekście komercjalizacji szpitali. Celem artykułu jest wskazanie, że sama komercjalizacja nie może być traktowana jako panaceum, które uzdrowi sytuację finansową polskich szpitali, a wręcz może pociągnąć za sobą zagrożenie ich upadłością. Rozwiązaniem, które zdaniem autora może stanowić szansę dla polskiej służby zdrowia byłoby organizowanie sieci skomercjalizowanych szpitali, co pozwoliłoby na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi. W wyniku analizy praktyki obrotu i literatury przedmiotu autor dochodzi do wniosku, że dla celów budowy takiej sieci najlepsza byłaby spółka komandytowa, wykorzystywana z powodzeniem do budowy sieci handlowych, a nie tylko spółki kapitałowe, przewidywane w projekcie ustawy o działalności leczniczej.(abstrakt oryginalny)

In this article the author presents a voice in the current debate over the restructuring of Polish health care, especially in the context of commercialization of hospitals. This article aims to indicate that the mere commercialization can not be treated as a panacea that will heal the financial situation of Polish hospitals, and indeed may entail a risk of bankruptcy. The solution, which - in the author' opinion -may be an opportunity for the Polish health service is to organize the network of hospitals commercialized, allowing for more efficient management of resources. Taking into consideration the analysis of marketing practice and literature, the author concludes that for the purpose of building such a network it would require the best hospitals, limited partnership, and also used successfully for the construction of commercial networks, not just associations of capital, which are proposed in the government bill.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chomątowska, B., Szparkowska, S.: Polacy wolą państwową służbę zdrowia. "Rzeczpospolita", dodatek "Ekonomia & Rynek", 162/2010.
 2. Chwistecka-Dudek, H., Sroka, W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 2000.
 3. Cichocka, E.: Co jest dobre dla pacjenta. "Gazeta Wyborcza", 28.10.2010.
 4. Ciepiela, M.: Status prawny gminy jako komandytariusza, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 4/2001.
 5. Cyman, D.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa-Bielsko-Biała: PWN 2008.
 6. Druk sejmowy nr 1520, Warszawa 14 maja 2008 r., projekt ustawy o sieciach szpitali.
 7. Druk sejmowy nr 3489, Warszawa 15 października 2010 r., projekt ustawy o działalności leczniczej.
 8. Druk sejmowy nr 3492, Warszawa 28 września 2010 r., projekt ustawy o sieciach szpitali.
 9. Gontarek, A.: E-zdrowie. W: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, A. Szewczyk (red.). Warszawa: Difin 2007.
 10. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K.: Zgrupowania przedsiębiorstw przyszłości. Sieci, koncerny, holdingi i konglomeraty. W: Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.). Warszawa: Difin 2000.
 11. Kachniarz, M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008.
 12. Kopacz, E.: 77 posiedzenie Sejmu RP w dniu 27 października 2010 r., sprawozdanie stenograficzne.
 13. Kruczalak, K.: Zarys prawa handlowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002. Piotr Horosz
 14. Lic, J.: Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2/2002.
 15. Olszewski, J.: Instytucje wspólne w spółkach handlowych. W: Prawo spółek handlowych. Edycja 2002, E. Skibińska (red.). Warszawa: C.H. Beck 2002.
 16. Pinior, P. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. A. Strzępka (red.). Warszawa: C.H. Beck 2009.
 17. Piotrowska, M.: Atuty spółki komandytowej z udziałem spółki z o. o. jako komplementariuszem, "Prawo Spółek", nr 4/2009.
 18. Podświatek, M.R.: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10/2001.
 19. Porter, M. E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion 2006.
 20. Prawne podstawy przedsiębiorczości. J.R. Antoniuk, P. Horosz, (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.
 21. Rogoziński, K.: Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.
 22. Sprawozdanie stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu RP, Warszawa 27.10.2010.
 23. Stępień-Sporek, A.: Spółka komandytowa z udziałem sp. z o.o. jako jedynym komplementariuszem (cz. II), "Prawo spółek", nr 12/2008.
 24. Witosz, A. W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. J. A. Strzępka (red.). Warszawa: C.H. Beck, 2001.
 25. Zedler, F.: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu