BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiok-Horosz Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie polskim
Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices in Polish Law
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2013, nr 1, s. 112-120, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Nieuczciwa konkurencja, Regulacje prawne, Prawodawstwo, Nieuczciwe praktyki
Unfair competition, Legal regulations, Legislation, Dishonest practices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z wyzwań XXI wieku, z jakimi boryka się gospodarka i społeczeństwo, jest zapewnienie uczciwych reguł konkurowania na rynku. Celem opracowania jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów. Przedmiotem prowadzonych rozważań są praktyki rynkowe godzące w interes konsumentów, zwłaszcza praktyki wprowadzające w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe oraz odpowiedzialność z tytułu ich popełnienia. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza to analiza prawodawstwa oraz poglądów doktryny. W konkluzji autorka stwierdza, iż głównym beneficjentem korzyści płynących z obowiązywania wskazanych regulacji są najsłabsi uczestnicy gry rynkowej - konsumenci, zaś prawo polskie jest w tej mierze zgodne z standardami prawa wspólnotowego.(abstrakt oryginalny)

One of the twenty-first century challenges facing the society and economy, is to ensure fair rules of competition in the market. The aim of this paper is to present the legal framework for business-to-consumer practices, in particular the Act against unfair commercial practices, which is the implementation of the European Parliament and the Council Directive concerning unfair business-to-consumer practices. The author used an analysis of legislation and the views of doctrine. The article talks about practices which harm consumers' economic interests, especially misleading and aggressive commercial practices, and the liability for such practices. The author concludes that the main beneficiary of the benefits in the described Act are the most vulnerable participants in the market: consumers, and the Polish law is consistent with the standards of Community law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gliniecki, B.: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym -nowe środki ochrony praw konsumentów. "Edukacja Prawnicza" 2008, nr 1.
 2. Kunkiel - Kryńska, A.: Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. "Monitor Prawniczy" 2007, nr 18.
 3. Michalak, A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck 2008.
 4. Namysłowska, M.: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. "Monitor Prawniczy" 2007, nr 23.
 5. Namysłowska, M., Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE. "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 2.
 6. Namysłowska, M., Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE. "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 3.
 7. Namysłowska, M., Sztobryn, K.: Ukryta reklama po implementacji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. "Państwo i Prawo" 2008, nr 11.
 8. Olszewski, J. W: Prawo gospodarcze. Kompendium. J. Olszewski (red.). Warszawa: C.H. Beck 2009.
 9. Stefanicki, R.: Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiejdyrektywa 2005/29/WE. Warszawa: Difin 2007.
 10. Stefanicki, R.: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis 2009.
 11. Szwaja, J., Tischner, A.: Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego. "Monitor Prawniczy" 2007, nr 20.
 12. Uzasadnienie rzędowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Sejm V kadencji, 4 czerwca 2007 r., druk sejmowy nr 1682.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu