BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec Krystyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Szymborski Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, doktorant)
Tytuł
Niepełnosprawni - przełamywanie stereotypów i barier integracji
Disabled People - Challenging Stereotypes and Obstacles to Integration
Źródło
Studia BAS, 2015, nr 2 (42), s. 123-148, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Stereotypy
Disabled people, Stereotypes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo działań na rzecz integracji w społeczeństwie, niepełnosprawni - jak to ujęli autorzy artykułu - są jedną z defaworyzowanych społecznie grup, o których zdrowa i sprawna większość myśli niechętnie. W ostatnich dekadach widać jednak wyraźny postęp zarówno w prawno-instytucjonalnym rozwoju działań na rzecz praktycznego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, jak i w społecznym odbiorze tych osób jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.(fragment tekstu)

Social policy as well as change of people's mentality in Poland eliminated or mitigated some of barriers to integration. Nevertheless the disabled are still one of the disfavoured social groups. These barriers exist in labour market, in urban architecture, in social attitudes towards disable people. It is shown in this article how a stereotype of disable person has been changed for over last twenty years and how difficult is to grasp the scale of discrimination. Social perception of disability is diversified through different situation in which they are in and through different situation the other people are in. In order to present this diversity the life course perspective was adopted. For young disabled and their parents the crutial question is how broadly and how friendly the educational system is open for them, for adults - the labour market, the reliant seniors have to face another problems. On the other hand changes in social opinions and the role of media, NGO-s, local government are presented here. The empirical basement of the article are various existing data collected by official state institutions, organizations, sociological surveys and studies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Raport dotyczący liczby studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujących psychicznie, Kraków, 10 grudnia 2010 r., http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc- w-liczbach-/edukacja.
 2. CBOS, Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007.
 3. CBOS, Komu w Polsce żyje się najtrudniej?, Warszawa, październik 2013 r., http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_139_13.PDF.
 4. Chodkowska M., Źródła stereotypów niepełnosprawności i osób nią obciążonych w kręgu kultury europejskiej [w:] Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, J. Branicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 5. Giermanowska E., Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenie pracodawców, B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 6. Giermanowska E., Biografie zawodowe młodych niepełnosprawnych - dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia [w:] Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, J. Plak (red.), WSP TWP, Warszawa 2011.
 7. GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność, Warszawa 2013.
 8. GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Warszawa 2014.
 9. GUS, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.
 10. GUS, "Rocznik Demograficzny 2014".
 11. GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku, Warszawa 2014.
 12. Jurek Ł., Zmian systemu zabezpieczenia emerytalnego w dobie demograficznego starzenia, "Polityka Społeczna" 2011, nr 11-12.
 13. Kirenko J., Percepcja osób niepełnosprawnych [w:] Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, J. Plak (red.), WSP TWP, Warszawa 2011.
 14. Kropińska S., Wieczorowska-Tobis K., Dyskryminacja ze względu na wiek w ochronie zdrowia w opinii seniorów [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 15. Nyce S., Sylvester J., Schieber J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, PWN, Warszawa 2011.
 16. Obuchowska I., O autonomii w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, W. Dykcik (red.), Wyd. Eruditus, Poznań 1996.
 17. Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych (raport z badań), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.
 18. Ostrowska A., Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych [w:] Badania nad niepełnosprawnością w Polsce, A. Ostrowska (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.
 19. Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z., Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 20. PFRON, Gmino, jaka jesteś? Badanie działalności gmin w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 2008, http://www.pfron.org.pl/ftp/ dokumenty/UE/Gmino_jaka_jestes/samorzady_gminne.pdf.
 21. Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność i w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.
 22. Sekułowicz M., Świderska K., Ewolucja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością jako efekt wprowadzania idei integracji i inkluzji [w:] Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności, T. Żółkowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 23. Sobiesiak P., Znajomość i ocena systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenie pracodawców, B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 24. Struck-Peregończyk M., Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu - zarys zjawiska, "Komunikacja Społeczna" 2013, nr 4(8), www.komunikacjaspoleczna. edu.pl.
 25. Śmiłowska T., Włodarczyk J., Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 26. Trębacz D., Kulturowy i medialny wizerunek osób niepełnosprawnych [w:] Etyka w mediach. Media - polityka - społeczeństwo. W. Machura, J. Sobczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.
 27. Uczeń i student niepełnosprawny - warunki życia i nauki, W. Warzywoda-Kruszyńska, G. Mikołajczyk-Lerman (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu