BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Teresa (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
Tytuł
Edukacja osób niepełnosprawnych
Education of People with Disabilities
Źródło
Studia BAS, 2015, nr 2 (42), s. 149-176, bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Kształcenie niepełnosprawnych
Disabled people, Education for disabled people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu uczestnictwa niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w systemie edukacji w Polsce, na etapie przedszkolnym i szkolnym. Prawo oświatowe w ostatnim okresie dostosowało się do włączającego modelu kształcenia osób niepełnosprawnych. Niemniej, w jakim zakresie przepisy te są realizowane w praktyce, zależy w głównej mierze od świadomości władz gminnych oraz determinacji rodziców starających się o zapewnienie jak najlepszych warunków edukacji, dostosowanych do potrzeb i możliwości ich niepełnosprawnych dzieci. Na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej autorka dokonała również analizy zasięgu kształcenia specjalnego.(fragment tekstu)

Teaching children and youth with disabilities is an integral part of the education system in Poland. In publication is provided selected issues from the many legal instruments pertaining to the principles of the organization of special education pupils with a disability in the aspects of: 1) the strategy deciding on equalization of educational opportunities of disabled people, 2) ensuring conditions for learning by preschool and school chosen by the parents, 3) implementation of special education on the basis of quantitative analysis SIO Ministry of National Education. This is in close connection with the creation of legal arrangements giving the chance to earn an adequate education and equal participation in the life of people with disabilities. Based on the analysis of desk research/quantitative data obtained from of Educational Information System (SIO), showing that in the school year 2013-2014 in all kinds of kindergartens and schools has educated a total of 135 506 pupils with various disabilities. Public primary schools were the most frequently chosen for childrens: with low vision (~43.4%), hearing impaired (~41.4%) with autism/ Asperger's Syndrome (~39.4%), with movement problems (~39%), the blind (~19.8%), with multiple disabilities (~16%), deaf (~12.5%). While the a total of students (135 506) with a disability education in mainstream secondary schools continued 7 222 (approximately 5,3%) of students. In special secondary schools continued training 13 027 (approximately 10%) of the students. Students with the ruling about the need for special education due to different of disability have the right to education at all levels of education in the school chosen by the parents, but not all graduates in gymnasiums are enrolled high schools.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2001.
 2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się (możliwości i ograniczenia) [w:] Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Materiały z międzynarodowej konferencji, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 2005.
 3. Lipkowski O., Pedagogika specjalna, Warszawa 1981.
 4. Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, t. 2, D. Podgórka-Jachnik (red.), WSP, Łódź 2010.
 5. Serafin T., Kształcenie specjalne i integracyjne, seria "Biblioteczka Reformy", z. 35 MEN, Warszawa 2001.
 6. Serafin T., Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodzinom, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 7. Sękowska Z., Pedagogika specjalna. Zarys, Warszawa 1985.
 8. Szkoła dla wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej, J. Bogucka, D. Al-Khamisy (red.), Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.
 9. Wiśniewski C., Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków, człowieka z otoczeniem (kontekstualność problemu) [w:] Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, A. Popławska (red.), Białystok 2009.
 10. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1169.
 11. Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych UNESCO, 1994.
 12. Konwencja z 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka, Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526.
 13. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, rezolucja ONZ 48/96.
 14. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE C 326/01 z 2012 r.
 15. Zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich "Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015".
 16. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 17. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.
 18. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.
 19. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728, ze zm.
 20. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.
 21. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz.U z 2015 r. poz. 45.
 22. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz. 7.
 23. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 357.
 24. Rozporządzenie Ministra Oświaty z 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych, Dz.U. nr 64, poz. 305.
 25. Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 30 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych, Dz.U. nr 39, poz. 233.
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z a 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. nr 67, poz. 322.
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. nr 111, poz. 1284, ze zm.
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. nr 173, poz. 1072.
 30. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. z 2013 r. poz. 1207.
 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. nr 168, poz. 1324, ze zm.
 32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, Dz.U. z 2014 r. poz. 392.
 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 414.
 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz.U. nr 109, poz. 631.
 35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania, Dz.U. poz. 204, ze zm.
 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. poz. 977, ze zm.
 37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. poz. 199.
 38. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. poz. 532.
 39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014, Dz.U. poz. 1687.
 40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. poz. 1157.
 41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz.U. poz. 1170.
 42. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015, Dz.U. poz. 1977.
 43. www.niepełnosprawni.gov.pl.
 44. www.cie.men.gov.pl.
 45. www.men.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu