BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giermanowska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Niepełnosprawni obywatele i pracownicy. Niedoceniony potencjał zawodowy z perspektywy pracodawców i polityki społecznej
Disabled Citizens and Employees. Underestimated Professional Potential from the Perspective of Employers and Social Policy
Źródło
Studia BAS, 2015, nr 2 (42), s. 177-201, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Disabled people, Disabilities employment activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aktorka omówiła bardzo istotną kwestię, a mianowicie aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Podjęła problem uwarunkowań zmian w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawców z otwartego rynku pracy, przedstawiła strukturę i dynamikę zmian w zatrudnieniu tych osób. Autorka przedstawiła wyniki badań dotyczące udanych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz warunki wdrażania dobrych rozwiązań organizacyjnych.(fragment tekstu)

Article addresses the problem of working conditions changes in employment of people with disabilities from the perspective of employers in the open labor market. Shows the structure and dynamics of the disabled people employment in Poland, indicating the barriers, which draw attention of employers - diagnosed on research and analysis. Article refers results of research on successful practices in the employment of disabled workers in enterprises and institutions and the conditions for the implementation of advisable organizational solutions. Also presents the argument of limited effectiveness of economic instruments to motivate employers for employing people with disabilities. Submit proposals for social policy, pointing the growing educational and professional potential of people with disabilities and their expectations to create a more individualized social policy towards this category of citizens and workers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2014, GUS, Warszawa 2015.
 2. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, tłum. P. Morawski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 3. Barczyński A., Dofinansowania do wynagrodzeń. Krótka historia zmian, http://www. watchdogpfron.pl/dofinansowania-do-wynagrodzen-krotka-historia-zmian.
 4. Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004.
 5. Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
 6. Gąciarz B., Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, "Studia Socjologiczne" 2014, nr 2 [numer tematyczny Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, B. Gąciarz (red.)].
 7. Giermanowska E., Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. Oczekiwania pracodawców [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, E. Giermanowska (red.), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2014.
 8. Giermanowska E., Racław M., Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, "Studia Socjologiczne" 2014, nr 2 [numer tematyczny Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, B. Gąciarz (red.)].
 9. Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 10. Grzelak P., Kubicki P., Orłowska M., Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. Raport końcowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 11. Kryńska E., Pater K., Projekt zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu. Raport syntetyczny, PFRON, IPiSS, CBOS, Warszawa 2013, https:// www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=publikacje-8.
 12. Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
 13. Mikulski J., Zakończenie [w:] Identyfikacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Raport z badań, J. Kurzynowski, J. Mikulski (red.), Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2007.
 14. Paszkowicz M.A., Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 15. Roszewska K., Zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami [w:] Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, A. Błaszczak (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 16. Rymsza M., Giermanowska E., Polityka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce: duże nakłady, małe efekty, "Trzeci Sektor" 2009, nr 16.
 17. Sprawozdanie przedstawione przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniem artykułu 35 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z działań podjętych w celu wprowadzenia w życie jej postanowień, http://www.niepelnosprawni. gov.pl/aktualnosci/art400,pierwsze-sprawozdanie-dla-onz.html.
 18. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 19. Touraine A., Po kryzysie, tłum. M. Frybes, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.
 20. Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, E. Giermanowska (red.), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2014.
 21. Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 22. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych, informacja o wynikach kontroli, NIK, nr ewid. 103/2013/I/12/002/K, http://www.nik.gov.pl/plik/ id,5180,vp,6707.pdf.
 23. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r., ratyfikowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 września 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1169.
 24. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 201, poz. 1183.
 25. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art400,pierwsze-sprawozdanie-dla-onz.html.
 26. http://www.nik.gov.pl/plik/id,5180,vp,6707.pdf.
 27. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael.
 28. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/zwolnienie- z-wplat-na-pfron.
 29. http://www.watchdogpfron.pl/dofinansowania-do-wynagrodzen-krotka-historia-zmian.
 30. https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=publikacje-8.
 31. http://ankieta.pelnoprawni.gov.pl/informacje-o-badaniu-2.
 32. http://konwencja.org/cala-tresc-raportu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu