BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baryłka Adam (Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.), Kościelecki Tomasz (Akademia Obrony Narodowej), Nowak Iwo (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem w projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji gazowej w centrach logistycznych
Safety Management in Designing, Implementing and Operating the Gas in Logistics Centers
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, s. 7-10, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Centra logistyczne, Bezpieczeństwo, Sieć gazowa, Eksploatacja
Logistic centres, Security, Gas network, Exploitation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule opisano podstawowe wymagania projektowe, wykonawcze oraz eksploatacyjne, jakim powinna odpowiadać instalacja gazowa w centrach logistycznych, uwzględniające konieczność zachowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the basic requirements of the design, implementation and operational, which should correspond to the gas installation in logistics centers, taking into account the need to maintain a broad sense of security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłka J., Kontrole wynikające z przepisów prawa budowlanego - wdrażających ustalenia dyrektywy energetycznej dotyczącej budynków. Referat na Konferencji GUNB na temat Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa, styczeń 2012.
 2. Baryłka J., Katastrofy budowlane - określenia i analiza zdarzeń. Referat na XII Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego". Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012.
 3. Baryłka J., Rola nadzoru budowlanego we wdrażaniu certyfikacji energetycznej budynków - w zakresie świadectw energetycznych i kontroli urządzeń grzewczych. Referat na I Forum Doradcy Energetycznego 2009 nt. "Certyfikacja energetyczna budynków w praktyce" i VII Kongresie INSTALEXPO 2009 nt. Sprawność energetyczna urządzeń i systemów instalacyjnych w świetle uzyskiwanych efektów ekonomicznych". Warszawa 29.09 2009.
 4. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT 2002.
 5. Bąkowski K., Bartuś J., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych, Arkady, Warszawa 1995.
 6. Chyży T., Pożar jako konsekwencja wybuchu gazu wewnątrz budynków mieszkalnych. Referat na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekomilitaris 2012" Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Zakopane, 3-6.09.2012.
 7. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.
 8. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
 9. PN-EN 15001-2 Infrastruktura gazowa. Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większych niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych. Cz. 2 szczegółowe wymagania funkcjonale dotyczące uruchamiania, użytkowania i konserwacji.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836, z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690, z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
 13. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1836 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, j.t., z późn. zm.).
 15. Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publiczne z dnia 6.05.1995 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu