BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilasová Terézia (University of Health and Social Work sv. Alžbety in Bratislava, Slovakia)
Tytuł
Social Work with Families with Dependent Children
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 17-22, bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Praca socjalna, Rodzina, Dzieci, Polityka społeczna
Social support, Social work, Family, Children, Societal policy
Uwagi
summ
Abstrakt
The paper is concerned with the issue of practical implementation of the tools of social support and providing social services for families with unprovided for children who are in a disadvantageous social situation as a result of socio-economic problems and social events exercising influence on the stability and functionality of contemporary family. The report aims to point to the practical experience and knowledge acquired from the social work with family within satisfying basic living conditions and saturation of fundamental needs of family members.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-392-5.
  2. FILIPOVÁ, M. 2008. Manuál sociálnej práce. Banská Bystrica: Mesto Banská Bystrica, 2008. 91 s. ISBN 978-80-970027-3-2.
  3. KICZKO, L. a spol.1997. Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 226 s. ISBN 80-08-01040-1.
  4. MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2002. Sociálne poradenstvo. Bratislava: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2002. 66 s. ISBN 80-968713-1-5.
  5. ZÁKON č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  7. ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu