BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł (ISM Slovakia)
Tytuł
Problemy rozwoju teorii i praktyki pedagogiki społecznej oraz dyscyplin pokrewnych w Polsce
Problems of Development of the Theory and Practice of Social Pedagogy and Related Disciplines in Poland
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 23-39
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Pedagogika, Oświata, Polityka społeczna
Pedagogy, Education system, Societal policy
Uwagi
summ
Abstrakt
W artykule niniejszym przedstawione zostaną pewne prognozy i postulaty dotyczące rozwoju pedagogiki społecznej w najbliższej przyszłości. Pedagogika społeczna jest dyscypliną zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, jeżeli zatem zastanawiamy się nad jej przyszłością, to te jej dwa aspekty powinniśmy omówić oddzielnie.(fragment tekstu)

Abstract In this paper we will present some predictions and proposals on the development of social pedagogy in the near future. Social pedagogy is a discipline both theoretical and practical, so if we reflect on the future, these two aspects of it should be discussed separately. Of course, the development of theory in disciplines such as social pedagogy makes sense only under the condition that these theories can be realized in practice, it must be remembered that the possibility of impact theory into practice (social policy and social work) depends on a number of factors that pedagogy social has no effect. In the context of the discussion about the future of social pedagogy distinction between theory and practical needs and possibilities of its realization it seems reasonable, since it is possible, in which intensive development of the theory is not accompanied by equally intense activity in the field of practice. On the other hand, the distinction between social pedagogy in Poland and the world seems to be justified because of the significant differences in both the real possibilities of practical implementation of the theoretical solutions, as well as the scale and the nature of the social problems in Poland and in the more economically developed from Polish. For example, while the most important problem that in the near future will have to face the countries of Western Europe, seems to be the problem of immigration, in Poland the most important issue is undoubtedly an aging population. So we can risk saying that in the near future of social pedagogy in Poland (and in other post-communist countries) and in the countries of the so-called. the old European Union will develop largely independently.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Szczygielska, Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Warszawa 2013.
 2. Narkomania w Polsce, oprac. D. Adrejew- Frączek, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1992, s. 1.
 3. A. Jablensky, Characteristics of Current Substance Abuse Pattens in Countries of Central and Eastern Europe, w: H. Klingemann, C. Goos, R. Hartnoll, A. Jablensky, J. Rehm (red.): European Summary on Drug Abuse, WHO Regional Oflice for Europe, Copenhagen 1993, s. 27 i nast.
 4. Prowadzić europejską politykę antynarkotykową w oparciu o rzetelne dane. Z Wolfgangiem Gőetzem rozmawia Klaudia Palczak, "Serwis Informacyjny Narkomania" 2009, nr 3, s. 2
 5. E. Fiedler, Nowy człowiek - 12 szkiców na temat ducha nowego pokolenia, Kraków 1935;
 6. M. M. Rozenthal, Budownictwo socjalizmu i narodziny nowego człowieka, Warszawa 1951.
 7. S. Zhdanova, Improving the Professional Competence of a Future Social Worker Social Security Institutions: Theory and Practice, "Middle-East Journal of Scientific Research" 2013, nr 17 (11)
 8. S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków 2003, s. 16.
 9. Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, pod red. K. Slany, Kraków 2008.
 10. M. Cichosz, Pedagogika społeczna w toku przemian - wypracowane koncepcje, obszary badań - ciągłość i zmiana, w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009.
 11. A. A. Przecławska, W. Theiss, Pedagogika społeczna - dyskusji ciąg dalszy, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1994, nr 8.
 12. S. Taboł, Niebezpieczny komputer i Internet, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, pod red. M. Suświłło, Olsztyn 2006, s. 338 i nast.;
 13. P. Kwiatkowski, Internet - szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie uzależnieniem?, w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, pod red. nauk. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Warszawa 2007, s. 358 i nast.
 14. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002, s. 22.
 15. S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011.
 16. S. Koczy, Rola nowych technologii informacyjnych w aspekcie patologii społecznych, w: Oblicza patologii społecznych, pod red. S. Bobas, Radom 2011, s. 157 i nast.
 17. Dorota Luber, Kobieta jako równorzędna partnerka mężczyzny w małżeństwie i w rodzinie, "Pedagogika Rodziny" 2011, nr 1, s. 164.
 18. Jan Paweł II, Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich, "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) 1998, nr 1, s. 5.
 19. W. Grądzki, Konteksty i wyzwania globalizacji, "Edukacja i Dialog" 2004, nr 4, s. 32 i nast.
 20. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 85.
 21. P. Sztompka, Fromm East - Europeas to Europeans: Changing Collective identities and shifting boundaries in the New Europe, "European Review" 2004, no. 4
 22. K. Żygulski, Globalizacja procesów społeczno-gospodarczych, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2000, s. 426 i nast.
 23. K. Faliszek, E. Leśniak-Berek, Społeczność lokalna wobec problemu wykluczenia społecznego - organizowanie pomocy dla samopomocy, "Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica" 2011, s. 38.
 24. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, pod red. T. Kaźmierczaka, M. Rymszy, ISP, Warszawa 2003.
 25. A. Borowiak, Światopogląd postmodernistyczny, a postulat tolerancji, w: Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2004, s. 42
 26. S. Castles, M. J. Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, MacMillan 1993.
 27. M. Gordon, The Nuclear Family in Crisis: The Search for an Alternative, New York 1972.
 28. M. Rymsza, Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych. Próba podsumowania, w: Reformy społeczne. Bilans dekady, pod red. M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 29. M. Rymsza, Praca socjalna i pracownicy socjalni po drugiej reformie samorządowej z 1999 r., w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, pod red. K. Frysztackiego i K. Piątka, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2002.
 30. M. Rymsza, Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej, w: Aktywizacja. Partnerstwo. Partycypacja. O odpowiedzialnej polityce społecznej, pod red. M. Grewińskiego, J. Tyrowicza, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu