BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Krajewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
BSC as a Tool to Achieve Social and Economic Goals by Institutions of Public Trust on the Example of a University
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.1, s. 377-388, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zaufanie, Nauczyciele
Higher education, Trust, Teachers
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zaufanie to nieodłączny element wizerunku organizacji - jej publiczny wizerunek ma natomiast kluczowe znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a w konsekwencji osiągnięcia sukcesu. Za interesującą instytucję zaufania publicznego należy uznać szkołę wyższą i zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania BSC w kształtowaniu wizerunku instytucji zaufania publicznego i zatrudnionych w niej osób przez monitorowanie realizacji celów ekonomicznych i społecznych.(abstrakt oryginalny)

Trust is an integral part of the organization's image. Its public image, in turn, is essential for its proper functioning, and consequently success. A university with its academic staff shall be considered as an interesting institution of public trust. The purpose of this article is to present the possibilities of using the BSC in shaping the image of the institution of public trust and its employees by monitoring the achievement of its economic and social goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arpan L.A., Raney A.A., Zivnuska S., A cognitive approach to understanding university image, "Corporate Communications: An International Journal" 2003, Vol. 8, Iss. 2.
 2. Bocheńska A., Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, LexisNexis, Warszawa 2003.
 3. Chmielecka E., Klika uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 4. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 5. Izdebski H., Uwarunkowania instytucjonalnoprawne ustanowienia zawodu pracownika socjalnego zawodem zaufania społecznego, "Trzeci Sektor" 2012/2013, numer specjalny.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 8. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 9. Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku, www.sggw.pl.
 10. Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl.
 11. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl.
 12. Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z 26 czerwca 1997 r., DzU z1997, nr 96, poz. 590 z późn. zm.
 13. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r., DzU z1990, nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 14. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., DzU z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 15. Waszkiewicz A., Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/1-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu