BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Karaś Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
The Concept of The Tourism Enterprise Innovation Analysis
Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Innowacje, Przedsiębiorstwo turystyczne
Innovation potential, Innovations, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia dla jej oceny jest potencjał innowacyjny przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, w odniesieniu do systemu innowacyjności przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. Opisano procedurę pomiaru jakościowego zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz podano procedurę weryfikacji tej zdolności. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych nad innowacyjnością 12 przedsiębiorstw turystycznych. Stwierdzono, że kluczowymi determinantami tej zdolności są kompetencje pracownicze i kierownicze w zakresie innowacji, współpraca z kooperantami i klientami w zakresie wiedzy, proinnowacyjna kultura organizacyjna oraz wykorzystywane narzędzia IT. W świetle podanych rezultatów badań własnych empirycznych, jak również wyników badań poprzedników można sformułować tezę, że przedsiębiorstwa konkurują między sobą wykreowanymi innowacjami, jak również zdolnością innowacyjną. Ocena zdolności innowacyjnej może być przydatna w ustalaniu pozycji konkurencyjnej i strategicznej przedsiębiorstw danego sektora.(abstrakt autora)

The aim of the paper is to present the analysis concept focused on the evaluation of company innovation capability. The innovative enterprises potential in tourism industry is the evaluation starting point, with regard to the innovation system of a company. An important research tool is the analysis of the relationship between resources and capabilities showing a causal relationship between these categories. The qualitative measurement procedure of the enterprise innovation capability has been described in the article and steps to verify that capability have been provided. The further part of this article presents the results of the empirical research on innovation of 12 tourist companies. It has been demonstrated that the key determinants of this ability are the employee as well as managerial competences in the frames of innovations, cooperation with customers and collaborators in terms of knowledge, innovation-oriented organizational culture and the use of IT tools. In the light of the given, own, empirical research results and also the predecessors' research results, it can be presumed that companies compete with one another through the created innovation as well as their innovative capability. The innovative capability assessment may be useful in determining the competitive and strategic enterprises position in a given sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davenport T.H., Prusak L. Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Masachusetts 1998.
  2. Hall C.M., Williams A.M., Tourism and Innovation, Routledge, New York 2008.
  3. Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S., Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SME's, "European Journal of Social Science" 2010, Vol. 16.
  4. Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, in: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, eds. M. Cisek, T. Nowogródzka, Studio Emka, Warszawa
  5. Pace R., Dipace A., Game-Based Learning and Lifelong Learning for Tourist Operators, in: Cultural Tourism in a Digital Era, ed. V. Katsoni, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, Athens 2014.
  6. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
  7. Zastempowski M., Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, "International Journal of Contemporary Management" 2013, No. 12 (2). 2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu