BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębski Maciej (University of Social Sciences, Poland), Niemczak Kinga (University of Applied Sciences for Business and Engineering in Wiener Neustadt, Austria)
Tytuł
The Importance of the Region's Tourism Attractiveness in the Management of a Hotel's Promotional Activities
Znaczenie atrakcyjności turystycznej regionu w zarządzaniu działaniami promocyjnymi hotelu
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2015, vol. 14, nr 4, s. 111-129, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Usługi hotelowe, Atrakcyjność turystyczna, Region turystyczny
Tourist product, Hotel services, Touristic attractiveness, Tourist region
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. W literaturze występuje niedobór badań poświęconych wykorzystaniu atrakcyjności regionu w komunikacji marketingowej hoteli. W niniejszej pracy zajmujemy się tą kwestią. Opierając się na wynikach badań, można wyciągnąć wniosek, iż atrakcyjność danego regionu odgrywa główną rolę w wyborze destynacji, a zdolność jej wykorzystania może zwiększyć konkurencyjność obiektów noclegowych.
Cel badań. Celem tej pracy było zbadanie znaczenia regionu i jego atrakcyjności w stosunku do decyzji zakupu dokonywanych przez klientów hoteli. W ten sposób oceniono potencjał wykorzystania atrakcyjności turystycznej danego regionu jako elementu promocyjnego dla hoteli.
Metodologia. W części empirycznej pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego za pomocą kwestionariusza w formacie PAPI. Procedura badawcza miała charakter grupowy i została zrealizowana przez przeszkolonych moderatorów. Badanie objęło 237 potencjalnych klientów hoteli - studentów z Polski, Ukrainy i Austrii.
Kluczowe wnioski. Respondenci wskazywali na wielką wagę atrakcji regionu i jakości obiektów noclegowych w odniesieniu do podejmowania przez nich decyzji związanych z podróżą. Ponadto podkreślali istotny, choć nie decydujący, wpływ zalet regionu na decyzje wyboru konkretnego obiektu noclegowego. Wyniki badań sugerują konieczność lepszego wykorzystywania atrakcyjności okolicy w materiałach marketingowych przeznaczonych do stymulowania popytu na usługi hotelarskie. (abstrakt oryginalny)

Background. In the literature there is a shortage of studies devoted to the use of regions' attractiveness in the marketing communication of hotels. This paper addresses the above mentioned issue. Based on survey results it can be concluded that a region's attractiveness plays a major role in the choice of a destination and the ability to use it can enhance the competitiveness of accommodation facilities.
Research aims. The objective of the paper was to investigate the importance of the region and its attractiveness to purchase decisions made by hotel customers, thus assessing the potential of the use of a region's tourism attractiveness as a promotional element for hotels.
Methodology. The empirical section of the paper presents the findings of a survey carried out with the use of a questionnaire in the PAPI format. The research procedure was group-based in character and was conducted by trained moderators. The research covered 237 potential hotel customers - students from Poland, Ukraine and Austria.
Key findings. The respondents indicated the great importance of the region's attractions and the quality of accommodation facilities when making their travel decisions. Moreover, they stressed the significant, though not key, impact of regional assets on decisions to select a particular accommodation facility. The findings suggest the need to better exploit the attractiveness of the surrounding area in marketing materials designed to stimulate the demand for hotel services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (2009). Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI w. Episteme, 8, 121-144.
 2. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 3. Dąbrowska, A. & Janoś-Kresło, M. (2000). Jakość jako narzędzie rywalizacji na rynku usług, Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu, 2.
 4. Demeter, T. & Bratucu, G. (2014). Typologies of youth tourism. Bulletin of Transylvania University of Brasov, 7(1), 115-166.
 5. Dębski, M. (2014). Tourism habits and preferences - comparative analysis in selected European countries. Journal of Intercultural Management, 6(4), 39-54.
 6. Dieke, M. & Karamustafa, K. (2000). Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives. Thunderbird International Business Review, 42(4), 467-494.
 7. Domaradzka, M. & Rouba, R. (2012). Hotelarskie programy lojalnościowe a restytucyjny charakter popytu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 329-344.
 8. Dwyer, L. & Kim, Ch. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
 9. Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i opracowania, 442, Warszawa: SGH.
 10. Falk, M. (2013). Impact of long-term weather on domestic and foreign winter tourism demand. International Journal of Tourism Research, 15, 1-17.
 11. Glińska, E. & Krot, K. (2011). Czynniki kształtujące satysfakcję turystów z pobytu w województwie podlaskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 609-623.
 12. Gołembski, G. (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 13. Grobelna, A. (2009). Rola i znaczenie klienta w kształtowaniu jakości usług hotelarskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 50, 148-157.
 14. Holloway, J. (2002). The Business of Tourism. Harlow: Pearson Education.
 15. Hundert, M. & Pawlicz, A. (2014). Wybrane czynniki wpływające na ceny usług hotelarskich w polskich miastach wojewódzkich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 25(1), 199-212.
 16. Kachniewska, M. (2014). Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 27-42.
 17. Kachniewska, M. (2012). Współpraca hoteli z władzami lokalnymi jako czynnik redukcji ryzyka specyficznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259, 203-212.
 18. Kaczmarek, J., Stasiak, A., & Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.
 19. Karapuda, G. & Sidorkiewicz, M. (2014). Kreowanie specjalnej oferty hotelarskiej w oparciu o segmentację klientów. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 806, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2, 81-93.
 20. Kizielewicz, J. (2014). Zachowania nabywcze turystów wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 25(1), 285-308.
 21. Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M. & Hansen T. (2009). Marketing Management. Edinburgh: Pearson Education Limited.
 22. Laws, E., Scott, N., & Parfitt, N. (2002). Synergies in destination image management: The case study and conceptualization. International Journal of Tourism Research, 4(1), 39-55.
 23. Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
 24. Mukerjee, K. (2009). Product Management. Text and Casus. New Delhi: Learning Private Edited.
 25. Navarro, J. & Martinez-Martinez, A. (2009), Improving competitiveness throughout city marketing in Spanish hotels. The Service Industries Journal, 31(9), 1489-1503.
 26. Naidoo, P., Ramseook-Munhurrun, P., & Ladsawut, J. (2010). Tourist satisfaction with Mauritius as a holiday destination. Global Journal of Business Research, 4(2), 113-123.
 27. Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 697, Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11-25.
 28. Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 29. Rajagopal (2009). International Marketing. Global Environment, Corporate Strategy, Case Studies. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt.
 30. Reid, R. & Bojanic, D. (2010). Hospitality Marketing Management. New Jersey: John Wiley & Sons.
 31. Ritchie, R.B. & Crouch, G.I. (2005). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. London: CABI.
 32. Sala, J. (2010). Rola hotelarstwa i gastronomii w kształtowaniu konkurencyjności produktu turystycznego miasta Krakowa. In: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Warszawa: PWE.
 33. Sheehan, L., Brent, R., & Hudson, S. (2007). The destination promotion triad: Understanding asymmetric stakeholders interdependencies among the city, hotels and DMO. Journal of Travel Research, 64(1), 64-74.
 34. Sung, K. (2013). Community Destination Management In Developing Economies. New York: The Haworth Press.
 35. The power of youth travel (2011). AM Reports, 2, UNWTO.
 36. Turkowski, M. (2003). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
 37. Vassiliadis, C. (2008). Destination product characteristics as useful predictors for repeat visiting and recommendation segmentation variables in tourism: A CHAID exhaustive analysis. International Journal of Tourism Research, 10(5), 439-452.
 38. Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.15.013.4492
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu