BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurkliński Lech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania prawa w Polsce
The Role of Prudential Regulation of the Banking Sector in the Context of the Cultural Perception of Law in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 4, s. 327-334, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Kultura narodowa, Niepewność
Banking sector, Social and cultural condition, National culture, Uncertainty
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań stanowienia i przestrzegania regulacji ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego oraz wynikających stąd konsekwencji dla jego rozwoju. Uwaga skoncentruje się na odniesieniach do rynku polskiego, ale również szerszego kontekstu europejskiego. Kluczowe znaczenie ma charakterystyka kultury narodowej pod kątem indeksu unikania niepewności, opracowanego przez G. Hofstede, i jego powiązaniu z polską kulturą prawną oraz sferą bankowości. Na to spojrzenie nakłada się kwestia struktury właścicielskiej sektora bankowego w Polsce i dominacji banków z udziałem kapitału zagranicznego. Autor wskazuje na różnice w tej dziedzinie oraz elementy hazardu moralnego stosowanego przez kierownictwa banków, obserwowanego w różnym stopniu w podziale na podmioty kontrolowane przez kapitał obcy i krajowy (państwowy, prywatny i spółdzielczy). (abstrakt oryginalny)

The article presents the cultural conditions of regulation and compliance with prudential regulations in the banking sector and the consequences for bank development. The focus is on the references to the Polish market. It is crucial to analyze the national culture (e.g. uncertainty avoidance index of G. Hofstede) in front of the Polish legal culture and the banking industry. The author underlines the role of cultural differences with respect to the regulation. It is done for banks controlled by foreign and national capital, based on the analysis of publicly available information and the survey among members of management boards of banks in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 50 największych banków w Polsce - 2013, "Miesięcznik Finansowy BANK" 2013, czerwiec.
 2. 50 największych banków w Polsce - 2014, "Miesięcznik Finansowy BANK" 2014, czerwiec.
 3. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Hofstede G., Cultural Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Cross Nations, Thoussand Oaks, Sage 2001.
 5. Jakubiak A., Pismo Przewodniczącego KNF do prezesów zarządów banków, 24.11.2011.
 6. Kasiewicz S., Kurkliński L., Zasada proporcjonalności. Zastosowanie w sektorze bankowym - weryfikacja, wyzwania, doświadczenia, [w:] S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, "Miesięcznik Finansowy BANK" 2013, nr 12.
 7. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, ALTERUM, Warszawa 2014.
 8. Poszewiecki A., Obawy małych i średnich przedsiębiorstw przed penalizacją postępowania w przypadku korzystania z pomocy rozwojowej. Zaliczenie 150% nakładów na B+R w koszty podatkowe, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 9. Tylus E., UOKiK wziął się za podejrzane klauzule w polisolokatach oferowanych przez firmy należące do Czarneckiego. Klienci mieli się zrzec wszystkich praw i roszczeń, "wGospodarce.pl" 2014, http://wgospodarce.pl/informacje/16694-uokik-wzial-sie-za-podejrzane-klauzule-w-polisolokatach-oferowanych-przez-firmy-nalezace-do-czarneckiego-klienci-mieli-sie-zrzec-wszystkich-praw-i-roszczen [data dostępu: 10.04.2015].
 10. UKNF, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2014, Warszawa 2014a.
 11. UKNF, Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2014 r., Warszawa 2014b.
 12. UKNF, Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Warszawa 2009.
 13. Wesołowska E., Koniec lokat jednodniowych. I co dalej?, "Newsweek Polska", 9 sierpnia 2011, http://biznes.newsweek.pl/koniec-lokat-jednodniowych--i-co-dalej,74853,1,1.html [data dostępu: 20.04.2015].
 14. Wołpiuk W.J., Kultura prawna z perspektywy dystynkcji między cywilizacją a kulturą, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2014, t. XXXI.
 15. Wółkiewicz, D., Nabici w polisolokaty, "Forbes", 17 kwietnia 2015, www.forbes.pl/problemy-z-polisolokatami,artykuly,192921,1,1.html [data dostępu: 20.04.2015].
 16. Wróblewski J., Prawo jako zjawisko kultury w amerykańskiej filozofii i teorii prawa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Prawnoustrojowe" 1988, nr 1.
 17. www.geert-hofstede.com [data dostępu: 20.03.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.327
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu