BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachowski Maximillian (Uniwersytet Wrocławski), Kulińska Karolina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Logistyka forensyczna - wprowadzenie do koncepcji
Forensic Logistics - Introduction to the Concept
Źródło
Logistyka, 2015, nr 4, s. 23-25, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Teoria logistyki, Prawo, Kryminalistyka, Logistyka
Theory of logistics, Law, Criminology, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest wskazanie przesłanek wyodrębnienia nowej dyscypliny naukowej - logistyki forensycznej. Idea ta wyrosła na gruncie, z jednej strony, dynamicznego rozwoju forensyki (nauk sądowych), których wachlarz rozciąga się coraz szerzej na zróżnicowane nauki, dyscypliny i specjalności; z drugiej zaś, dzięki dostrzeżeniu w teorii i praktyce możliwości konstruktywnego łączenia logistyki z naukami prawnymi i im pokrewnymi. W artykule omówiono koncepcję logistyki forensycznej wraz z jej podstawowymi założeniami, a obok niej wskazano potocznie występujące znaczenia terminu "logistyka forensyczna" w państwach systemu common law oraz brakujące, niewykształcone jeszcze w piśmiennictwie elementy potencjalnego paradygmatu tej dyscypliny. Uzupełniająco, ze względu na rozbieżności terminologiczne, autorzy wyjaśniają etymologię nazwy "logistyka forensyczna" i tłumaczą przyczynę użycia na potrzeby niniejszego artykułu kalki językowej. Na zakończenie zasygnalizowano możliwe kierunki rozwoju przedstawionej koncepcji, zarówno w teorii jak i w praktyce.(abstrakt oryginalny)

The article is to present the possibility of extracting new science discipline - forensic logistics. The idea arose on the ground of dynamic development of forensic science, which covers increasing number of sciences, disciplines and specializations, and on the other hand, it's based on the fact that it was recognized, both in theory and practice, that logistics can be constructively applied in legal sciences or somehow related to law. The article discuss the concept of forensic logistics together with its basic assumptions in parallel with pointing out the colloquial meaning of "forensic logistics" in common law systems and missing, undeveloped in literature element of potential paradigm. In addition, due to inconsistent polish terminology, authors clarify etymology of the phrase "forensic logistics" and explain the need for using loan translation in this particular case. In conclusions there are signalized possible directions for development of the presented concept, both in theory and practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. American Academy of Forensic Sciences, http://aafs.org/students/student-career/what-forensic-science (dostęp:15.06.2015).
  2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
  3. http://www.merriam-webster.com/dictionary/forensic.
  4. Kulińska E., Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009.
  5. Kulińska E., Zastosowanie logistyki w forensyce, "Logistyka" 3/2015, s. 21-23.
  6. Kordylewski L., Forensyka, Forensic Science Center, Chicago IL, USA, http://kordynet.com/forensyka.html (dostęp: 17.06.2015).
  7. Lenarcic J., Forensic logistics: this crime 'howdunit' is sexier than it sounds, RMIT University, GPO Box 2476, Melbourne VIC 3001 Australia, http://theconversation.com/forensic-logistics-this-crime-howdunit-is-sexier-than-it-sounds-32084 (dostęp: 20.06.2015).
  8. Odlanicka-Poczobutt M., Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądownictwie powszechnym-wyzwania i możliwości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 113, T. 2 Ekonomiczno-Społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin 2014, s. 101-110.
  9. Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym-analiza wybranych doświadczeń-część 2, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie nr 76, Politechnika Śląska, 2014, s. 129-144.
  10. Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym-analiza wybranych doświadczeń-część 1, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie nr 76, Politechnika Śląska, 2014, s. 113-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu