BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Chrobak Gracjan (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał rezerwowy i jego rola w stabilizacji sytuacji finansowej spółek kapitałowych
Capital Reserve and its Role in the Stabilization of Financial Situation of Limited Liability Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (2), 2015, nr 240, s. 77-89, schem., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy, Kapitał, Działalność gospodarcza, Rachunkowość finansowa, Spółki kapitałowe
Reserves, Capital, Business activity, Financial accounting, Capital company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitały rezerwowe pełnią ważną rolę w spółkach kapitałowych jako rezerwuar dodatkowych zasileń po stronie własnych źródeł finansowania jednostki. Określa się je więc mianem rezerw kapitałowych. Ich wpływ ujawnia się w miarę rozwoju przedsiębiorstw, gdy wzrasta niepewność i ryzyko towarzyszące decyzjom podejmowanym nie tylko na szczeblu lokalnym, ale coraz częściej w wymiarze globalnym. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera obecność kapitału rezerwowego i jego odmian w stabilizacji działalności gospodarczej jednostek.(abstrakt oryginalny)

Capital reserves play an important role in companies as a source of additional entities owned funds. Hence, they are known as capital reserves. Their influence is revealed along with the development of enterprises, when uncertainty and risk accompanying decisions made at the local level, but more often on a global scale increases. In this situation, the presence of particular capital reserves and its variants for the stabilization of enterprises economic activity is of great importance(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski D., Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2. Dreliszak E., Kania D. (2003), Zestawienie zmian w kapitale własnym, ODDK, Gdańsk.
 3. Duraj A. (2008), Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Fedak Z. (2005), Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, [w:] Zamknięcie roku 2005, "Rachunkowość" (wydanie specjalne).
 5. Grabiński K. (2014), Użyteczność informacji księgowej dla uczestników rynku kapitałowego, [w:] J. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 6. Insights into IFRS. KPMG's practical guide to International Financial Reporting Standards (2014), volume 2, UK.
 7. Kwaśnicki R.L., Letolc P., Dywidenda w spółce akcyjnej posiadającej akcje własne, "Prawo Spółek", nr 11.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, http://www.mf.gov.pl/documents/ (dostęp: 16.02.2015).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19, www.mf.gov.pl/documents (dostęp: 16.02.2015).
 10. Szablewski A., Tuzimek R. (2007), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 11. Świderska G.K., Więcław W., red. (2012), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, 607 z późn. Zm
 15. [www1] http://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Eigenkapital/Ruecklagen.html (dostęp: 20.01.2015).
 16. [www2] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hgb/gesamt.pdf (dostęp: 03.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu