BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Breus S.V. (Kyiv National University of Technologies and Design)
Tytuł
Economic Approaches to Ensure the Economic Security of Domestic Higher Education Institutions
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 25-34, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Bezpieczeństwo ekonomiczne, e-administracja, Rynek pracy
Higher education, Economic safety, e-government, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Considered in the article the role and importance of higher education in the present conditions for achieve economic development as a distinct country and world as a whole. The basic economic approaches to economic security of domestic higher education institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електро- нний ресурс]. - Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksukonkurentospromozhnosti- ukrayini-v-2013-2014-rr.
 2. Боголіб Т. М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu papka/ rozvitok.php.
 3. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yourcompass.org/PDF Tables/Employees on University_Graduates.pdf.
 4. Гнибіденко І. Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України [Електро-нний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ rpzn/2008-3/08giftpn.pdf.
 5. Дробноход М. Сьогодення і проблеми вищої школи України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/ Drobnokhod2.htm.
 6. Закон України «Про освіту». Від 23.05.1991 № 1060-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 7. Козаченко Г. В., Тюлєнєв Г. Д. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки. http://tppe.econom.univ. kiev.ua/data/2011_24/Zb24_13.pdf.
 8. Користін О. Є. Економічна безпека. Національні економічні інтереси та за- грози економічній безпеці України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15290527/ekonomika/natsionalni_ekonomichni_interesi_ zagrozi_ekonomichniy_bezpetsi_ukrayini.
 9. Мартинюк В. П. Економічна безпека. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecmepi_2013_25(2)__24.pdf.
 10. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністер- ства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98200&cat_ id=32854.
 11. Свіжевська С. А. Особливості залучення роботодавців та студентів для оцінки якості освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/ statti_akr/967.pdf.
 12. Стеців І. С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування / І. С. Стеців // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 416 с.: іл. - (Вісник / Національного університету «Львівська політехніка»; № 691). - С. 218-222. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/10021/1/34.pdf.
 13. Студенти критично оцінюють рівень освіти в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/news/17104/
 14. Тестування та рівний доступ до якісної вищої освіти: громадська думка про ЗНО, вступ до вишів, проблеми вищої школи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dif.org.ua/en/polls/2011-year/testuvannja-ta-rivnii-dostup-dojakisnoi- vishoi-osviti-gromadska-dumka-pro-zno_-vstup-do-vishiv_-problemivishoi- shkoli.htm.
 15. Тюлєнєв Г. Д. Основні напрями підвищення економічної безпеки вітчиз- няних ВНЗ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eme.ucoz.ua/ pdf/251/25Tyul.pdf.
 16. Україна увійшла в рейтинг країн з найбільш якісною вищою освітою [Елек- тронний ресурс]. - Режим доступу: http://acf.ua/news/ukra nauvijshla- v-rejting-kra n-z-najbilsh-yakisnoyu-vishhoyu-osvitoyu.
 17. Хайнацька Ю. Ю., Гордєєва Т. А. Аналіз фінансування видатків на освіту в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/haynatskayuyu- gordeeva-ta-analiz-finansuvannya-vidatkiv-na-osvitu-v-ukrayini/
 18. Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Укра- їні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ena.lp.edu. u a : 8 0 8 0 / b i t s t r e a m / n t b / 1 2 7 0 5 / 1 / 0 6 8 _ A k a d e m % D 1 % 9 6 c h n e % 2 0 p dpri m_448_458_714.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu