BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszer Józef M. (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Tytuł
Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku i jej przyszłość. Implikacje dla Polski
European Union after the 2014 Elections to the European Parliament and its Future : Implications for Poland
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4 (51), s. 257-293, bibliogr. s. 286-292
Słowa kluczowe
Polska w UE, Wybory parlamentarne
Poland in EU, Parliamentary election
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Parlament Europejski, Unia Europejska (UE)
European Parliament, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W maju 2014 roku odbyły się w Europie kolejne eurowybory, czyli wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, jednego z najważniejszych organów Unii Europejskiej. W wyborach tych po raz trzeci brali udział także Polacy. Wybory te zbiegły się z dziesiątą rocznicą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jest to więc okazja, aby podsumować efekty naszej obecności w tym gronie zintegrowanych europejskich państw, a zarazem podjąć próbę analizy problemów i zmian, które miały miejsce w minionej dekadzie w Unii Europejskiej. Taki też jest cel niniejszego opracowania. Ponadto artykuł ukazuje miejsce i rolę Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz jego kompetencje, które uległy zwiększeniu po wejściu w życie 1 grudnia 2009 roku Traktatu z Lizbony. Artykuł przedstawia też Unię Europejską po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz jej perspektywy, które dziś nie są tak oczywiste. Nad Unią Europejską - pisze autor - zbierają się czarne chmury i różnego rodzaju poważne zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

Successive elections to the European Parliament, one of the most important institutions of the European Union, took place in May 2014. Polish citizens took part in the election for the third time. It coincided with the tenth anniversary of Poland's accession to the European Union. Thus, it is a good time to sum up the effects of our presence in the group of integrated states as well as try to analyse problems and changes that took place in the European Union in the past decade. This is the aim of the article. Moreover, it shows the position and role of the European Parliament in the European Union as well as its powers, which increased when the Treaty of Lisbon entered into force on 1 December 2009. The article also presents the European Union after the elections to the European Parliament in May 2014 and its prospects, which are not so obvious nowadays. As the author writes, various serious threats and black clouds are gathering above the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczyński J., Czy porwiemy Europę?, "Polityka", 6.07.-12.07.2011.
 2. Bielecka M., Role międzynarodowe państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 3. Bielecki T., Brytyjskie chmury nad Unią, "Gazeta Wyborcza", 9-10.05.2015.
 4. Bieleń S. (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 5. Bilans członkostwa w UE - Fundusze Europejskie, 30.04.2013, https://www. funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 27.02.2014].
 6. Czachór Z., Polska w Unii Europejskiej: miedzy uniwersalizmem a partykularyzmem, [w:] K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
 7. Czaputowicz J., Suwerenność, PISM, Warszawa 2013.
 8. Cosi'c D., Po co nam europarlament, "Wprost - Ligot", 31.05.2009.
 9. Czarnecki M., Wielki sukces Camerona, "Gazeta Wyborcza", 9- 10.05.2015.
 10. Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, ISP PAN, Warszawa 2007.
 11. Dąbrowska A., Tabory europosłów, "Polityka", nr 33, 15.08.2009.
 12. Dziamski G., Rola kultury w procesie integracji europejskiej, "Europa Wschodu i Zachodu", nr 3, 1999.
 13. Dzwończyk J., Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005, [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 14. Fiszer J.M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] J.M. Fiszer (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, ISP PAN, Warszawa 2009.
 15. Fiszer J.M., Pozytywne i negatywne doświadczenia Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Dziesięć lat człon kostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, ISP PAN, Warszawa 2015.
 16. Fiszer J.M., Czy państwo demokratyczne może być wzorem dla przyszłej Unii Europejskiej?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(44)2014.
 17. Fiszer J.M. (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 18. Fiszer J.M., Parlament Europejski po wyborach z czerwca 2009 roku i w świetle Traktatu z Lizbony, [w:] J.M. Fiszer Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 19. Fiszer J.M. (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2012.
 20. Fiszer J.M., Szanse i zagrożenia dla modernizacji Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego, [w:] J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 21. Fiszer J.M. (red.), Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2011.
 22. Fiszer J.M., Modernizacja Unii Europejskiej - istota, przesłanki i perspektywy, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja procesów integracji europejskiej, Warszawa 2011.
 23. Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 24. Fiszer J.M. (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 2013.
 25. Fiszer J.M., Unia Europejska a Polska - dziś i jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 26. Fiszer J.M., Korzyści i zagrożenia oraz koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski", nr 1, 2001.
 27. Fiszer J.M., Pozytywne i negatywne przesłanki polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz jej bilans, [w:] J.M. Fiszer (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2012.
 28. Fiszer J.M., Suwerenność Polski i tożsamość narodowa w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Europejskiej, "Politeja", nr 2, 2005.
 29. Fiszer J.M., Unia Europejska jedenaście lat od rozszerzenia na Wschód i jej perspektywy w XXI wieku, "Myśł Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(48)2015.
 30. Fiszer J.M., Suwerenność Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
 31. Fiszer J.M., Wódka J., Olszewski P., Paszewski T., Cianciara A., Orzelska-Stą-czek A., System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014.
 32. Galster J., Parlament Europejski, system instytucjonalny i rzeczywistość, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3, 1988.
 33. Garczewski K., Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych -regionalne przywództwo, globalne ambicje, [w:] R. Bania, K. Zdulski (red.), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział Łódzki, Łódź 2015.
 34. Gebethner S., Polska ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] B. Banaszak (red.), Parlament Europejski i parlamenty narodowe, Wrocław 2004.
 35. Grosse T.G., W oczekiwaniu na rewolucję, "Rzeczpospolita", 22.07.2014.
 36. Grosse T.G., W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa 2012.
 37. Ja po prostu mam szczęście. Donald Tusk o wyborach, Polsce na tle Europy, drugorzędności ideologii, siedmiu latach rządzenia i bilansie osobistym, "Polityka", 3-9.12.2014.
 38. Janicki M., Ucieczka na Zachód, "Polityka", 26.03-1.04.2014.
 39. Jasiński L.J., Globalna pozycja Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie, "Studia Europejskie", nr 4(72) 2014.
 40. Jaskiernia J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, [w:] J.M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 41. Jaski ernia J., Traktat z Lizbony a problem legitymizacji demokratycznej Unii Europejskiej, [w:] A. Preisner (red.), Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych, Wrocław 2010.
 42. Kałużyńska M., Karbownik P., Burkiewicz W., Janiak K., Jatczak M. (red.), Polskie 10 lat w Unii. Raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
 43. Kleinowski M., Wpływ Traktatu lizbońskiego na siłę Polski w Radzie Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(48)2015.
 44. "Kodeks wyborczy" z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U 2011, Nr 21, poz. 112).
 45. Komunikat CBOS - Polacy oceniają 10 lat w Unii Europejskiej, http://wiado-mości.dziennik.pl/wybory/artykuły/457183. cbos-polacy-oceniają-10-lat-w--unii.html
 46. Koziej S., Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr IV(20), 2011.
 47. Kranz J., Wyrozumska A., Powierzenie Unii Europejskiej niektórych kompetencji a Traktat fiskalny, "Państwo i Prawo", nr 7, 2012.
 48. Kranz J., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3, 2012.
 49. Kranz J. (red.), Suwerenność iponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2006.
 50. Kranz J., Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu, [w:] S. Sowiński, J. Węgrzec-ki (red.), Suwerenność państwa i jej granice, Warszawa 2010.
 51. Kruk M., Popławska E., Parlamenty a integracja europejska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 52. Krzemiński A., Niemcy na huśtawce, "Polityka", 30.07-5.08.2014.
 53. Kuźniar R., Europa i porządek międzynarodowy, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations", nr 2 (t. 50), 2014.
 54. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 55. Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 56. Łoś-Nowak T., O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno- normatywnej, systemowej i metaforycznej, "Przegląd Politologiczny", nr 1, 2011.
 57. Madej M., Wpływ udziału we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa, [w:] F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 58. Majewski P., Europy nie zdziwią nasi eurosceptycy, "Rzeczpospolita", 30.05. 2014.
 59. Malendowski W., Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, "Przegląd Politologiczny", nr 4/2010.
 60. Marczak M., I kto tu rządzi?, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 61. Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 62. Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 63. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe, tom I, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 64. Mik C. (red.), Unia Europejska w dobie reform, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 65. Miszczak K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4, 2007.
 66. Nicoll W., Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 67. Obawy i nadzieje związane z wprowadzeniem euro w Polsce, Komunikat z badań BS/42/2013, Warszawa marzec 2013, s. 6-8, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2013/K_042_13.PDF [dostęp: 22.05.2014].
 68. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 roku o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku, "Rzeczpospolita" 27.05.2014.
 69. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Dz. U. RP Nr 25, poz. 219; Dz. U. 2006, Nr 218, poz. 1592; Dz. U. 2007, Nr 25, poz. 162; Dz. U. 2007, Nr 112, poz. 76.
 70. Orzelska-Stączek A., Rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w ocenie głównych sił politycznych, [w:] J.M. Fiszer (red.), System euroatlntycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 2013.
 71. Ostrowski M., Świeboda P., Naprzód Europo, "Polityka", nr 30, 25.07.2009.
 72. Pawlicki J., Skrajni politycy idą na Europę, "Gazeta Wyborcza", 8.06.2009.
 73. Pietraś M., Hybrydowość późnowestwalskiego ładu międzynarodowego, [w:] M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 74. Prus J., Defilada mitów, "Polityka", 6-12.05.2015.
 75. Pszczółkowska D., Kryzys pomaga eurosceptykom, "Gazeta Wyborcza", 6-7.06.2009.
 76. 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 77. Ranking polskich eurodeputowanych. Raport. Redakcja I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2009.
 78. Rolnicy wyszli na swoje, [w:] 10 lat w Unii, dodatek specjalny "Polityki", 28.045.05.2014.
 79. Ruszkowski J., Wojnicz L. (red.), Multi-Level Governance w Unii Europejskiej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa 2013.
 80. Skotnicka-Illasiewicz E. (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 81. Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Wydawnictwo: PRESSCOM, Wrocław 2014.
 82. Słojewska A., Odchodzą spece od Wschodu i energii, "Rzeczpospolita", 30.05.2014.
 83. Sosnowski Ł. (red.), Podział mandatów do Parlamentu Europejskiego, [w:] K. Smyk (red.), Traktat z Lizbony - postanowienia, ocena i implikacje, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 84. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.
 85. Stróżyk J., Polscy prymusi i maruderzy w PE, "Rzeczpospolita", 7.04.2009.
 86. Szymborski W., Unia Europejska. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2009.
 87. Tereszkiewicz F. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 88. Tomaszewski W., Parlament Europejski, [w:] W. Tomaszewski, M. Chełminiak (red.), Unia Europejska na początku XXI wieku, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 89. Tosiek P., Wicha M., Parlament Europejski. Prawo i polityka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 90. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 91. Wierzchowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 92. Wiszniewski R., Europejska przestrzeń polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 93. Wojciechowski M., Suwerenność tkwi w portfelu, "Gazeta Wyborcza", 21.12.2011.
 94. Wojciechowski J.A., Europa po liftingu, Greek Galery, Warszawa 2008.
 95. Wojtaszczyk K.A., Mizerska-Wrotkowska M., Jakubowski W. (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 96. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 97. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 98. Zając J., Role międzynarodowe państwa średniego, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 4, 2013.
 99. Zajączkowski K., Rola i pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 2, 2004.
 100. Żukowski A., Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów ogólnokrajowych, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu