BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelak Ewa (Uniwersytet Łódzki), Psyk-Piotrowska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie środków unijnych w obszarach nierówności w edukacji. Na przykładzie działań wybranych trzech gmin wiejskich województwa łódzkiego w latach 2006-2013
Use of EU Funds In Areas of Education Inequality. Examples of Measures in Selected Three Rural Communes of the Łódzkie Voivodship in 2006-2013
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 95-113, bibliogr. 44 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Edukacja, Środki unijne, Wyrównywanie szans edukacyjnych, Obszary wiejskie
Social-economics inequality, Education, EU funds union, Equal educational opportunities, Rural areas
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników działań realizowanych w latach 2006-2013 w ramach projektów unijnych przez wybrane gminy z województwa łódzkiego na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekty wspierały przemiany w wybranych (i zdefiniowanych) obszarach nierówności w zakresie edukacji na wsi, począwszy od edukacji przedszkolnej poprzez wdrażanie programów w szkołach ogólnych oraz pozyskiwanie środków na programy doskonalenia nauczycieli. Dzięki funduszom unijnym możliwa jest realizacja kompleksowych działań wspierających istniejące placówki oświatowe oraz powoływanie nowych, doposażanie bazy dydaktycznej, w tym także tworzenie bogatej infrastruktury sportowej, zmianę kwalifikacji kadry pedagogicznej, jak również inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Punktem wyjścia są dane statystyczne dotyczące zrealizowanych w okresie 2006-2013 projektów w edukacji przy wykorzystaniu środków UE w województwie łódzkim. Następnie zaprezentowane są przykłady zrealizowanych projektów (z uwzględnieniem obszaru nierówności) w trzech gminach województwa łódzkiego: Drużbice z powiatu bełchatowskiego, Grabów z powiatu łęczyckiego i Kowiesy z powiatu skierniewickiego. Podstawowym materiałem są źródła zastane, pozyskane na szczeblu województwa oraz analizowanych gmin.(abstrakt oryginalny)

Projects promoting transformation of education in rural areas, ranging from pre-school through the implementation of programs in schools, support new and adequate skills of teaching staff as well as investments in educational infrastructure are possible due to European Funds. Thanks to the activity of the commune and/or local leaders in rural areas it is possible to obtain EU funds to implement comprehensive measures to support existing educational institutions and establish new ones, retrofitting teaching base, including development of sports infrastructure, change in qualifications of teaching staff as well as investments in education infrastructure. The article presents an analysis of activities carried out using EU funds in three selected communes in the Łódzkie Voivodship, in the selected three rural communes: Drużbice, Grabów and Kowiesy, in the period 2006-2013 with respect to statistics on different implemented projects for the corresponding period and selected areas of education inequality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansalone G., 2009, Exploring unequal achievement in the schools. The social construction of failure, Lexington Books, Lanham, Plymouth.
 2. Bernstein B., 1961, Social Class and Linguistic Development: A Theory of Social Learning, [w:] A. H. Halsey i in. (red.), Education, Economy, and Society, New York, s. 288-314.
 3. Bourdieu P., Passeron J. C., 2006, Reprodukcja, PWN, Warszawa.
 4. Coleman J., et al., 1966, Equality of educational opportunity, D.C.U.S. Government, Washington.
 5. Dolata R., 2010, Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach, [w:] J. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Dolata R., 2008, Szkoła - segregacje - nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Federowicz M, Wojciuk A. (red.), 2012, Raport o stanie edukacji 2011, Kontynuacja przemian, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 8. Gabryelak E., 2014, Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] E. Psyk-Piotrowska (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41-92.
 9. Gabryelak E., 2011a, Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich (na przykładzie projektów "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i "Małe Przedszkola w 5 wsiach województwa łódzkiego..." ), Kwartalnik Nauczanie Początkowe, 1, Kielce, s. 88-93.
 10. Gabryelak E., 2011b, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w regionie łódzkim (na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych), [w:] A. Organiściak-Krzyszkowska i B. Balcerzak-Paradowska (red.), Społeczno- Ekonomiczne Problemy Regionów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, s. 235-253.
 11. Gorlach K., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 12. Guz S. (red.), 2005, Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 13. Hałabudra E., 2005, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie - dostępność oświaty na początkowych jej szczeblach, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s.87-92.
 14. Herczyński J., 2012, Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami, [w:] A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 14-39.
 15. Herbst M., (red.), 2012a, Finansowanie oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 16. Herbst M., 2012b, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Scholar, Warszawa.
 17. Jencks Ch., 1993, Rethinking social Policy: race, poverty, and the underclass, Harper Perennial, New York.
 18. Jencks Ch., Mayer, S. E.,1990, The social consequences of growing up in poor neighbor-hood, [w:] L. Lynn, M. G. H. Geary (red.), Inner-city poverty in the United States, National Academy Press, Washington, DC.
 19. Karczewska J., 2009, Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie, [w:] E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno- -Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 9-22.
 20. Kowalik-Olubińska M., 2005, Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s. 73-86.
 21. Kwiecińska-Zdrenka M., 2004, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?; młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 22. Kwieciński Z., 2011, Cztery i pół: preliminaria - liminaria - varia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 23. Lackowski J., 2008, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa dostępny w Internecie https://www.funduszeeuropejskie. 2007-2013.gov.pl/.../NSRO_maj2007.pdf
 25. Niezgoda M. (red.), 2011, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, 2007.
 27. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, GUS, 2008.
 28. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, GUS, 2009.
 29. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, 2010.
 30. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, 2011.
 31. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS, 2012.
 32. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS, 2013.
 33. Płaszczyńska S., Różne formy edukacji przedszkolnej na wsi w świetle prawa oświatowego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie , FIO, Warszawa.
 34. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 14 stycznia 2015 r.
 35. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/ program-kapital-ludzki/
 36. Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa
 37. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wrzesień 2015, dostępny w Internecie http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty
 38. Rice M. J., 2009, Effect Size in Psychiatric Evidence-Based Practice Care, Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 15, 138-142.
 39. Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa
 40. Szafraniec K. (red.), 2008, Młodość i oświata za burtą przemian: z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży, PTS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa.
 41. Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 42. Szafraniec K., 2012, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, [w:] J. Wilkin, J. Nużyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 203-218.
 43. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 września 2015 r. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki. gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-priorytetow/
 44. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) isap. sejm.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu