BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burdyka Konrad (Uniwersytet Warszawski), Burdyka Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Futbolizacja obszarów wiejskich w Polsce - perspektywa badań geograficznych
Footbalisation of Rural Areas in Poland. The Perspective of Geographical Research
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 115-128, bibliogr. 32 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Sport, Społeczności lokalne, Obszary wiejskie
Sport, Local community, Rural areas
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Otwarcie polskiej wsi na fenomen sportu, obserwowane w II połowie minionego stulecia, stanowiło pochodną dynamicznego procesu przeobrażeń kultury chłopskiej. Wraz z kulturą fizyczną w wiejskich społecznościach lokalnych pojawiały się nowe zjawiska społeczno-kulturowe, na ogół o miejskiej proweniencji, w sposób istotny zmieniające styl życia mieszkańców wsi. Współcześnie obserwować można podobne prawidłowości. Przykładem jest ekspansja "kultury futbolowej" dokonująca się dzięki masowej obecności na obszarach wiejskich klubów sportowych, z których większość propaguje piłkę nożną. Artykuł stanowi przyczynek do eksplikacji zjawiska futbolizacji polskiej wsi w kategoriach geograficznych, a tym samym wyjścia poza dominującą jak dotąd w rozważaniach nad tym zagadnieniem perspektywę socjologiczną. Celem tekstu jest wykazanie związków między organizacją przestrzeni wokół widowiska sportowego a aktywnością kibicowską. Autorzy, uznając aspekt przestrzenny za immanentny dla piłkarskiej rywalizacji, podejmują próbę analizy, z zastosowaniem koncepcji funkcji miejsca, usytuowania i funkcji boisk i stadionów w układach lokalnych - w wymiarze morfologiczno-przestrzennym, ekonomicznym oraz społecznym. Chcą przy tym wskazać i uzasadnić kierunek dalszych studiów nad zagadnieniem z zastosowaniem podejścia interdyscyplinarnego.(abstrakt oryginalny)

The openness of rural areas in Poland to sport, observed in the second half of the last century, constituted a derivative of the dynamic transformation process in rural culture. The appearance of the new socio-cultural phenomena of mainly urban provenance, which came alongside the physical culture in rural communities, significantly affected and changed the lifestyle of rural population. Nowadays, when sport is deeply rooted in rural areas, similar phenomena may be observed. A good example is the expansion of the 'football culture' which takes place due to extensive presence of sport clubs, most of which promote football in rural areas. The article serves as an explication of the footbalisation phenomena in rural areas in Poland in geographical categories and attempts to go beyond predominant sociological perspective regarding that matter. The aim of this article is to point out the relations between the spatial organization related to sport event and fans' activity. The authors, taking into account the spatial aspect as inherent in football competition, make an attempt to analyze the location and the function of football pitches and stadiums in local systems using the concept of place's function in morphological, spatial, economic and social perspective. By the application of an interdisciplinary approach the course of further research on this matter has been identified and justified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bale J., 1993, Sport, space and the city, Routledge, London.
 2. Bale J., 1994, Landscape of modern sport, Leicester University Press, Leicester.
 3. Bale J., 2000, Sport as power: running and resistance, [w:] J. Sharp, P. Routledge, Ch. Philo, R. Paddison (red.), Entanglements of power: geographies of domination/resistance, Routledge, London, s. 148-163.
 4. Bukraba-Rylska I., 2012, Kultura na wsi: folklor, uczestnictwo czy praktyki kulturowe, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 119-145.
 5. Burdyka K., 2011, Między klubem a wspólnotą lokalną - specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich, [w:] A. Pilichowski, H. Podedworna (red.), Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 197-215.
 6. Burdyka K., Burdyka K., 2014. Wpływ zjawiska futbolizacji na kulturę współczesnej wsi polskiej, Wieś i rolnictwo, 4 (165), s. 131-144.
 7. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. I. Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa.
 8. Giulianotti R., 2005, Sport. A Critical Sociology, Polity Press, Cambridge UK.
 9. Gołdys A., Stec M., Wiśnicka M., Włoch R., 2013, Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora, Projekt Społeczny 2012, Warszawa, źródło: http://frkf.pl/ wp-content/uploads/2014/02/Orlik-i-animatorzy-Raport-2013.pdf [dostęp: 01-03-2014].
 10. GUS, 2011, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_kultura_fizyczna_w_polsce_2008-2010.pdf [dostęp: 12-12-2014]
 11. GUS, 2013a, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat. gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5495/1/2/2/kts_kultura_fizyczna_ w_polsce_2011-2012.pdf [dostęp: 12-12-2014]
 12. GUS 2013b, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Warszawa, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf [dostęp: 12-02-2014]
 13. Krawczyk B., 1962, O specyfice sportu wiejskiego, [w:] Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, t. 1, s. 277-293.
 14. Krawczyk Z., 2002, Sport, hasło [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 112-114
 15. Małolepszy E., 2004, Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 16. Matusewicz Cz., 1990, Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 17. Mosz J., 2008, Treści społeczne "opraw" meczów piłkarskich, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, AWF, SALOS RP, Warszawa, s. 81-112.
 18. Oldenburg R., 1999, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe and Company, New York.
 19. Rembowska K., 2005, Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni, [w:] E. Klima (red.), Religion in the Time of Changes, Space - Society - Economy, 7, University of Łódź, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 196-203.
 20. Styk J., 1995, Chłopskie wzory zachowań publicznych i prywatnych, [w:] I. Machaj, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 21-27.
 21. Styk J., 1999, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 22. Suliborski A.,2003, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Szubert R., 2010, Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944-1956, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław.
 25. Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
 26. Tyszka A., 1967, Kultura fizyczna jako składnik kultury współczesnej wsi w Polsce, [w:] Wychowanie Fizyczne i Sport, t. XI, 3, s. 113-127.
 27. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414.
 28. Wieruszewska M., 2012, Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN , Warszawa, s. 189-145.
 29. Wohl A., 1966, Social Aspects of the Development of Rural Sport in Poland, According to Research, International Review for the Sociology of Sport, 1, s. 109-135.
 30. Wohl A., 1977, Sport wiejski a przeobrażenia wsi polskiej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 31. Wójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi - refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 41-56.
 32. Wójcik M., 2013, Obszary versus miejsca, czyli o przestrzennych formach interpretacji przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 9-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu