BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski), Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
The Impact of Market Segmentation on the Agritourism Product Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 165-176, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. Zachowania współczesnych konsumentów
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Produkt, Agroturystyka, Usługi
Market segmentation, Product, Agrotourism, Services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zmiany cywilizacyjne powodują, że wzrasta rola turystyki, która staje się jedną z gałęzi gospodarki dla wielu państw, w tym również Polski. W warunkach gospodarki rynkowej, gdzie sukces uzależniony jest od liczby sprzedanych produktów, szczególnego znaczenia nabiera proces segmentacji rynku nabywców usług agroturystycznych. Analizę tematu oparto na literaturze przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie informacji pochodzą- cych ze źródeł wtórnych można wysunąć wniosek, że proces segmentacji jest istotnym elementem tworzenia produktu agroturystycznego. Analiza wyników przeprowadzonych badań ankietowych pozwala natomiast stwierdzić, że w praktyce właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych nie tworzą swojego produktu z myślą o docelowej grupie klientów. Należy zatem przyjąć, że przyszłość należy do profesjonalnie przygotowanych ofert usług agroturystycznych stworzonych z my- ślą o konkretnej grupie nabywców. (abstrakt oryginalny)

Societal changes result in the increasing role of tourism, which is becoming one of major industries for many countries, including Poland. In a market economy where success depends on a number of sold products, the process of segmentation of tourism services market becomes particularly important. The analysis was based on the literature and the results of the survey among the owners of agritourism farms in the Podkarpackie voivodeship. On the basis of information from secondary sources, one can conclude that the process of segmentation is an important element when creating an agritourism product. The analysis of the results of the survey shows that, in practice, the surveyed owners of agritourism farms do not create their product having the target group of clients in mind. It must therefore be assumed that the future belongs to professionally prepared agritourism service offerings designed for a specific group of buyers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 2. Dudkiewicz D., Marketing usług turystycznych, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 3. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 4. Johann M., Segmentacja rynku usług turystycznych, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
 6. Majewski J., Definiowanie terminu agroturystyka - pojęcia wąskie i szeroki, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergiera, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2005.
 7. Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 8. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 10. Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 11. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 12. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 13. Warmowska M., Kozłowski T., Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa" 2005, z. 1(9).
 14. Wyrwicz E., Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu