BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Stan wiedzy prokrajobrazowej studentów na tle treści kształcenia
Students' Landscape-Oriented Knowledge in Comparison to Educational Program
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 141-157, bibliogr. 21 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Krajobraz kulturowy, Dziedzictwo kulturowe, Ocena procesu kształcenia
Rural areas, Cultural landscape, Cultural heritage, Assessing the learning process
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Edukacja prokrajobrazowa, uwzględniająca regionalne walory i kulturowe uwarunkowania, odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu obszarów wiejskich. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu i Turystyka i Rekreacja wykazały wpływ specyfiki kształcenia na różnice w postrzeganiu krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. W badaniu ankietowym studenci wykazywali braki w wiedzy z zakresu krajobrazu kulturowego, co w przyszłości może negatywnie wpłynąć na interpretację i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. Wyniki analizy porównawczej esejów pt. Idealna wieś oraz problemowych opracowań zaliczeniowych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu wykazały, że zachodzi konieczność wymiany wiedzy i doświadczeń studentów różnych kierunków (np. poprzez międzyuczelniane warsztaty, wspólne praktyki / zajęcia terenowe, wystawy projektów). Przeprowadzone badania oraz analiza treści kształcenia dla wybranych kierunków wskazują na potrzebę ujęcia treści związanych z kształtowaniem krajobrazu, zwłaszcza obszarów wiejskich, w ramach odrębnego kształcenia, gdyż wiedza przekazana w tym zakresie w dotychczasowej formie może ulegać rozmyciu.(abstrakt oryginalny)

Landscape-oriented education taking into consideration regional assets and cultural determinants plays a special role in the formation of rural areas. A survey research conducted among students of Spatial Management, Landscape Architecture as well as Tourism and Recreation revealed differences in their perception of rural cultural landscape depending on the field of study. Students demonstrated gaps in their knowledge of cultural landscape, which could have a detrimental effect on their interpretation and formation of rural space in the future. A comparative analysis of "ideal countryside" essays and credit papers concerning conceptions of land development showed that it was necessary to exchange knowledge and experiences of students representing various fields (e.g. via inter-school workshops, common practices/field classes, project exhibitions). The research conducted and analysis of the syllabuses concerning the three selected fields have proven that landscape formation, especially in rural areas, should be taught as a separate field of study because the relevant knowledge imparted in the present form may become vague.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanowski J., 1999, Zanikający krajobraz, [w:] Patientia et tempu, ROBiDZ, Kraków, s. 23-35.
 2. Brzezińska A. W., 2011, Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, [w:] Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut (red.), Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn-Katowice, s. 146-156.
 3. Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
 4. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, 2009, dostępne na: http://eacea.ec.europa. eu (data dostępu: listopad 2014).
 5. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (Dz.U. z 2002 nr 51 poz. 458).
 6. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98).
 7. Józefowicz A., 2013, Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, Aris Inter Culturas, 2, s. 105-117.
 8. Komorowska A., 2008, Krajobraz kulturowy w programach edukacji regionalnej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu PTG, Sosnowiec, s. 600-607.
 9. Konopka M., 2001, Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 2000, Poznań.
 10. Kunzmann K. R., 1999, Planning Education in a Globalized World, European Planning Studies 7 (5), s. 549-555.
 11. Kupidura A., 2013, Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią, Prace naukowe, Geodezja, 53, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 12. Majewski J., Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 13. Mironowicz I., Zipser T., 2002, Stan nauczania w zakresie gospodarki przestrzennej w Polsce na tle tendencji Europejskich, Referat wygłoszony na posiedzeniu plenarnym KPZK PAN 27 listopada 2002 w Warszawie.
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 nr 51 poz. 458).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2009 r., nr 4 poz. 17).
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.07.164.1166).
 17. Staszewska S., Szczepańska M., 2013, Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna - programy studiów a przyszłość absolwentów, [w:] P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn KPZK PAN, 251, Warszawa, s. 234-261.
 18. Szczepańska M., 2014a, Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, Wydawnictwo Bogucki, Poznań, s. 135-148.
 19. Szczepańska M., 2014b, Zarządzanie zasobami krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie kształtowania przestrzeni i kierunków rozwoju, [w:] A. Jezierska-Thole, M. Biczkowski (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. II, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 209-232.
 20. Wspólna platforma edukacyjna architektury krajobrazu w Europie, Propozycja na Walne Zebranie EFLA, październik 2007; dostępne na: http://www.sak.org.pl/data/file/akredytacja-wymagania_ 362.pdf (data dostępu: listopad, 2014).
 21. Zaręba D., 2000, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu