BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi
The Role of Inhabitants' Environmental Knowledge in the Process of Rural Revival
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 159-167, bibliogr. 20 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Zagospodarowanie przestrzenne, Człowiek w środowisku
Rural development, Spatial development, Human in environmental
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni społeczeństwo w podejmowaniu przez samorządy lokalne decyzji dotyczących zagospodarowania obszarów wiejskich. Korzystając z wiedzy o środowisku zamieszkania, wynikającej z doświadczeń uczestników danej przestrzeni, bardziej odpowiedzialnie i trafnie władze mogą kształtować przestrzeń. W artykule określono podstawy tej wiedzy i formy jej przekazu oraz zwrócono uwagę na fakt, iż może ona stać się podstawą współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Zwrócono również uwagę na wartość tkwiącą w aktywnym udziale mieszkańców wsi w odnowie wsi oraz na konieczność włączania tej grupy społecznej w proces powstawania dokumentów planistycznych i strategicznych. Omówiono formy komunikacji mieszkańców z władzą samorządu lokalnego, gdyż umiejętność dyskusji zawsze tworzy wartość dodaną w kontekście realizacji procesu odnowy wsi.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the role played by the society in the decision-making process concerning development of rural areas carried out by local governments. Applying the knowledge on inhabited environment resulting from the experience of the participants in a given area, local authorities can shape the area more responsibly and accurately. The article indentified fundaments of this knowledge and its forms of transfer. It has been emphasised that knowledge can also become a basis for cooperation between public and private sectors. The value of rural inhabitants' active participation in the rural revival and the necessity of including this social group in the process of decision-making have been considered as well. Moreover, the article discusses forms of communication between inhabitants and local government due to the fact that the discussing skill is always an additional value in the context of implementing the process of rural revival.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicka M., 1989, Percepcja środowiska w badaniach geograficznych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, s. 5-28.
 2. Bell P. A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Dębczyński J., Duży B., 2000, Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy, Wydawnictwo KWANT, Wrocław.
 4. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Warszawa.
 6. Gould P., White R., 1982, Mental maps, wyd. 2, Allen & Unwin, Boston.
 7. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków.
 8. Jałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 64-11
 9. Jałowiecki B., 1991, Człowiek i przestrzeń, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia, zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa, s. 184-198.
 10. Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa.
 11. Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 12. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 13. Lorens P., Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni publicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 14. Lynch K., 1960, The image of the city, MA M.I.T.Press, Cambridge.
 15. Moszoro M., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Poerbo H. W., 2001, Urban Design Guidelines As Design Control Instrument with a case study of the Silver Triangle Superblock, Universität Kaiserslautern, Jakarta.
 17. Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 18. Szczepański M. S., 1990, Społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej i generowanie znaczeń, [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca, Studia Socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 154-179.
 19. Wolsink M., 2000, Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support, Renewable Energy, 21, s. 49-64.
 20. Żylicz T., 2007, Syndrom "NIMBY", Aura, 4, s. 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu