BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
Relationships Between the Gathering, Sharing and Use of Market Information in New Products Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 203-214, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki.Kierunki zmian w zarządzaniu marketingowym organizacją
Słowa kluczowe
Informacja, Produkt
Information, Product
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych produktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych, w ramach których weryfikowano model pomiarowy i modele strukturalne - z pełną i częściową mediacją. Do omówienia wyników przyjęto ten ostatni model, po zastosowaniu testu różnicy chi-kwadrat. Okazało się, że gromadzenie informacji rynkowych pozytywnie oddziałuje tak na ich stosowanie, jak i udostępnianie przy kształtowaniu nowych produktów. Otrzymane wyniki dotyczące modelu z częściową mediacją wskazały na brak efektu pośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji przy przyjęciu udostępniania informacji jako zmiennej pośredniczącej.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to determine the relationships between the gathering, sharing and use of market information in new product development. To achieve this objective, we used data on 145 new product development projects that came from randomly selected national high-tech enterprises employing more than 49 people. Data analysis is based on structural equation models, in which we verified measurement model and structural models - with full and partial mediation. To discuss the results, we adopted the latter model after applying the test of chi-square difference. It turned out that the gathering of market information positively effects both their use and sharing with the new products development. The results obtained within the model of partial mediation showed that there was no indirect effect between the gathering and using where sharing of information was a mediating variable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crawford C.M., Di Benedetto C.A., New products management, McGraw Hill Irwin, New York 2011.
 2. Dąbrowski D., Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.
 3. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Hair J.F., Black W.C.,. Babin B.J, Anderson R.E., Multivariate data analysis, Pearson Prentice Hall, Harlow 2010.
 5. Hultink E.J., Talke K., Griffin A., Veldhuizen E., Market information processing in new product development: the impact of process interdependency and data quality, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2011, Vol. 58, No. 2.
 6. Kohli A.K., Jaworski B.J., Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, No. 4.
 7. Konarski R., Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 8. Leonidou L.C., Theodosiou M., The export marketing information systems: an integration of the extant knowledge, "Journal of World Business" 2004, Vol. 31, No. 1.
 9. Maltz E., Kohli A.K., Market intelligence dissemination cross functional boundaries, "Journal of Marketing Research" 1996, Vol. 33, No. 1.
 10. Menon A., Varadarajan P.R., A model of marketing knowledge use within firms, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, No. 4.
 11. Mohr J., Nevin J. R., Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, No. 4.
 12. Moorman Ch., Organizational market information processes: cultural antecedents and new product outcomes, "Journal of Marketing Research" 1995, Vol. 32, No. 8.
 13. Muthen L.K., Muthen B.O., Mplus. Statistical analysis with latent variables. User's guide, Muthen & Muthen, Los Angeles 2012.
 14. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 15. Ottum B.D., Moore W.L, The role of market information in new product success/failure, "Journal of Product Innovation Management" 1997, Vol. 14, No. 4.
 16. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 17. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 18. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu