BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie nowych państw członkowskich
The Share of Domestic Value Added in Exports of the New Member States
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 4 (233), s. 3-7, wykr.
Słowa kluczowe
Handel, Wartość dodana, Stosunki gospodarcze, Eksport
Trade, Value added, Economic relations, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rosnąca integracja gospodarek zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym powoduje stopniowe zwiększanie się zależności od importu widoczne w popycie finalnym oraz eksporcie poszczególnych krajów. W wyniku tych ogólnych tendencji w ostatnich dwóch dekadach udział krajowej wartości dodanej w eksporcie zmniejszył się w większości gospodarek. Odzwierciedla to postępujące uzależnienie produkcji eksportowej od importowanych dóbr pośrednich. O ile zjawisko zmniejszania się krajowej wartości dodanej w eksporcie jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym, to jego skala w poszczególnych krajach była różna. Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie najszybciej zmniejszał się w krajach Europy Środkowej oraz w krajach rozwijających się Azji, a więc w tych regionach, które w największym stopniu stały się celem delokalizacji produkcji. Szczególnie duża intensywność umiędzynarodowienia produkcji i eksportu charakteryzuje kraje Europy Środkowej, co wynika ze stosunkowo niewielkich rozmiarów ich gospodarek, bliskości dużych krajów Europy Zachodniej oraz wysokiego stopnia integracji w ramach Unii Europejskiej. Zróżnicowany wkład krajowej wartości dodanej do eksportu w poszczególnych branżach powoduje, że struktura eksportu w ujęciu brutto i w ujęciu krajowej wartość dodanej nieco się różnią. Największe różnice występują w eksporcie produktów chemicznych, sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, których rzeczywiste znaczenie, czyli w ujęciu krajowej wartości dodanej, jest niższe niż wskazują na to statystyki uwzględniające także zagraniczną wartość dodaną. (abstrakt oryginalny)

The deepening integration of economies in both the regional and multinational dimension has led to the growing dependence on imports, visible in final demand and exports of particular country. As a result of these overall trends over the past two decades, the share of domestic value added in exports decreased in most economies. This reflects the ongoing export production dependence on imported intermediate goods. While the phenomenon of declining domestic value added in exports is a commonly observed phenomenon, its scale in each country is different. The share of domestic value added in exports has been especially fast decreasing in Central European countries and in the Asian developing countries, so in those regions, which have become the main target of relocation. The internationalization of production and export is particularly intensive in the CEE countries, due to the relatively small size of their economies, proximity to Western Europe and a high degree of integration within the European Union. The diverse domestic value added contribution to exports in specific industries causes that the structure of exports in gross terms and in terms of domestic value added somewhat differ. The biggest differences occur in exports of chemical products, transport equipment, machinery and electrical appliances. The real significance of these sectors in domestic value added terms is smaller than indicated by statistics, which take also into account the foreign value added. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu