BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław Wenancjusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ; European Business Club Association), Pacholarz Wioletta Magdalena (European Business Club Association)
Tytuł
Ekonomiczne i gospodarcze aspekty rozwoju sektora energetycznego w województwie świętokrzyskim
Economic and Business Aspects of Development of the Energy Sector in Świętokrzyskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 27, nr 2-3, s. 27-37, tab., bibliogr. 41 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Energetyka, Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Ekologia
Energetics, Energy efficiency, Energy security, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Sektor energetyczny w Polsce zmaga się z poważnymi wyzwaniami europejskimi i globalnymi w zakresie innowacyjnej gospodarki energetycznej, w tym zwłaszcza rozwoju sprawdzonych dróg finansowania i zabezpieczenia ryzyka w najbardziej technologicznie i ekonomicznie rozwiniętych społeczeństwach współczesnej gospodarki rynkowej (szerzej: Przybytniowski, 2014, s. 53-62; Grzebieniak, 2015, s. 59-65). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej stają się jednymi z wiodących kierunków działania kraju, celem kształtowania specjalizacji regionalnej w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, w tym zachowania unikatowych walorów krajobrazowych w skali europejskiej i światowej. Celem niniejszego opracowania jest badanie oraz analiza rozwoju polskiego sektora energetycznego na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Na tej podstawie została sformułowana teza, że polityka bezpieczeństwa energetycznego staje się dłuższą perspektywą potrzeb dostępu do głównych zasobów energetycznych. Dla przeprowadzenia głębszej analizy z omawianej problematyki autor posłużył się wiedzą zawartą w literaturze przedmiotu oraz danymi statystycznymi prezentującymi stan i strukturę województwa świętokrzyskiego w obszarze rozwoju sektora energetycznego. (abstrakt oryginalny)

The energy sector in Poland is faced with serious European and global challenges in respect of innovative energy management, including in particular the development of proven paths of funding and risk hedging in the most technologically and economically developed societies of modern market economy (for more information: Przybytniowski, 2014, pp. 53-62; Grzebieniak, 2015, pp. 59-65). The use of renewable energy sources and improving energy efficiency is becoming one of the leading directions of the activities of the country, in order to shape the regional specialization in the development strategy of Świętokrzyskie Province, including the preservation of unique landscape values in the European and global scale. The purpose of this paper is to study and analyze the development of the Polish energy sector on the example of Świętokrzyskie Province. Based on the above aim of the study, a thesis was formulated that the energy security policy is becoming a longer perspective of the needs for the access to the main energy resources. For further analysis of the issues in question, the author used the knowledge contained in the literature of the subject and statistical data presenting the status and the structure of the Province in the area of the energy sector development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott, P.L. (2009). Natural Disasters. 7th ed. Dubuque, IA: McGraw-Hill. ISBN 0078022876.
 2. Bailey, N.J., Swinerd, G.G., Lewis, H.G., Crowither, R. (2010). Global vulnerability to near-Earth object impact. Risk Management. An International Journal, 12, 31.
 3. Bartoszewicz-Burczy, H. (2002). Ekonomika wykorzystania energii źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej. Energetyka, 7, 458-463.
 4. Blok, K. (2006). Renewable energy policies in the European Union. Energy Policy, 34(3), 251-255.
 5. Błajszczak, G. (2010). Zarządzanie oszczędzaniem energii na podstawie normy EN16001. Energetyka, 6, 335-345.
 6. Brooking, A. (1996). Intellectual capital - core asset for the third Millennium enterprise. International Thomson Business Press, 8(12/13), 15.
 7. Chatzkel, J.L. (2004). Human capital: the rules of engagement are changing. Lifelong Learning in Europe, 3(9), 140.
 8. Dodds, F., Higham, A., Sherman, R. (red.). (2009). Climate Change and Energy Insecurity: The Challenge for Peace, Security and Development. London: Routledge. ISBN 1844078566.
 9. Edvinsson, L., Malone, M. (1997). Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower. London: Piatkus. ISBN 0-471-24093-1.
 10. Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. ISBN 83915508-0-X.
 11. Grzebieniak, A. (2015). Realizacja planów sprzedaży w firmach ubezpieczeniowych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3(782), 59-65.
 12. Gutowski, J. (2002). Energia odnawialna - stan obecny w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią, 50(5-6), 11-16.
 13. Hadryjańska, B. (2006). Potencjał i wykorzystanie źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej w procesie gospodarowania. Zeszyty Naukowe, 10, 161-177.
 14. Harmelink, M. et al. (2006). Analysing the effectiveness of renewable energy supporting policies in the European Union. Energy Policy, 34(3), 343-351.
 15. Ingram, J., Frannco, G., Rio, C.R., Khazai, B. (2006). Post-disaster recovery dilemmas: Challenges in balancing short-term and long-term needs for vulnerability reduction. Environmental Science & Policy, 9(7/8), 607-613.
 16. Яpoчкiн, B.H. (2000). Секьюритология: Наука о безопасности жизнедеятельности. Москва: Ось-89. ISBN 5-868994-317-1.
 17. Junginger, M. et al. (2004). Renewable electricity in the Netherlands. Energy Policy, 32(9), 1053-1073.
 18. Kaygusuz, K. (2002). Renewable energy sources: the key to a better future. Energy Sources, 24(8), 787-799.
 19. Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-518-5.
 20. Kwiatkowski, S. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. ISBN 978-83-7549-135-7.
 21. Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-528-4.
 22. Levine, J.N., Esnard, A., Sapat, A. (2007). Population displacement and housing dilemmas due to catastrophic disasters. Journal of Planning Literature, 22(1), 3-15.
 23. Mikuła, J. (2008). Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013. Czysta Energia, 12, 16-17.
 24. Mirowski, T. (2006). Odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna, 9, 597-610.
 25. Ney, R. (2004). Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej jako czynnika zrównoważonego rozwoju energetyki. Polityka Energetyczna, 7(1), 5-36.
 26. Norwisz, J., Musielak, T., Boryczko, B. (2006). Odnawialne źródła energii - polskie definicje i standardy. Rynek Energii, 1, 10-20.
 27. Norwisz, J.J., Panek, A.D. (2002). Poland's renewable policy: constrains, costs and limitations. W: G. Tsatsaronis et al. (red.). Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (s. 1280-1285). Berlin: Technische Universität. Institute for Energy Engineering. ISBN 83-60176-10-8.
 28. Pacholarz, W.M. (2014a). Wsparcie społecznych instytucji finansowych banków spółdzielczych (Volksbanken - Raiffeisen Banken, Sparkassen, Bausparkassen) dla innowacyjnych technologii energetycznych w Republice Federalnej Niemiec. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8(775), 88-97.
 29. Pacholarz, W.M. (2014b). The European and global implications of the profitable and renewable energy revolution. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(776), 76-87.
 30. Paska, J., Sałek, M., Surma, T. (2009). Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 13(1), 142-154.
 31. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego (2014). Kielce.
 32. Przybytniowski, J.W. (2014). Photovoltaic technology as the basis of ecological, profitable and decentralized production of electricity. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1(768), 53-62.
 33. Przybytniowski, J.W., Prusaczyk, P. (2012). Bezpieczeństwo ekologiczne na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Wybrane zagadnienia. W: I. Jędrzejczak, S. Nowak, J.W. Przybytniowski, A. Sopoćko. Regionalny program na tle strategii UE "Europa 2020" z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie województwa świętokrzyskiego (s. 163-174). Poznań: Contact. ISBN 978-83-63223-12-0.
 34. Przybytniowski, J.W., Stasch, A. (2012). The reducing of GHG emissions in Great Switzerland by individual investing in eco-efficient technologies. Polish Journal of Environmental Studies, 21(5A), 401-408.
 35. Rytko, J. (2002). Energia ze źródeł odnawialnych w kontekście przepisów o korzystaniu ze środowiska. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, 3(29), 2-13.
 36. Smith, K. (2009). Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. 5th ed. Milton Park-Abingdon-Oxon, NY: Routledge. ISBN 9780415428651.
 37. Stachowicz, M. (2012). Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. ISBN 978-83-7133-519-8.
 38. Szendera, K., Szendera, W. (2003). Energia odnawialna - zjawisko niepokojące. Problemy Ekologii Krajobrazu, 7(2), 80-82.
 39. US. (2014). Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego. Kielce: Urząd Statystyczny.
 40. Vries, B.J.M. de, van Vuuren, D.P., Hoogwijk, M.M. (2007). Renewable energy sources: Their global potential for the first-half of the 21st century at a global level: An integrated approach. Energy Policy, 35(4), 2590-2610.
 41. Wohlgemuth, N., Wojtkowska-Łodej, G. (2003). Policies for the promotion of renewable energy in Poland. Applied Energy, 76(1-3), 111-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu