BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Leszek (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską
Living Conditions of Households During Poland's Integration with the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 27, nr 2-3, s. 39-52, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Dochody, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Artykuły gospodarstwa domowego, Integracja gospodarcza Polski z UE
Income, Structure of income and expenditure of households, Household articles, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce w ostatnich dwudziestu latach, wynikające z procesu integracji z Unią Europejską, spowodowały istotne zmiany w funkcjonowaniu polskich gospodarstw domowych. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja wywołały zmiany w dwóch ekonomicznych wymiarach życia społeczeństwa - w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji. Proces integracji przyniósł pewną poprawę warunków bytu polskich gospodarstw domowych. Wzrosły dochody realne, a co za tym idzie - konsumpcja dóbr i usług. Zmieniły się również zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, wyrażające się głównie w reakcjach obronnych i przystosowawczych do ewoluującej sytuacji gospodarczej kraju. Mimo pozytywnych zmian zachodzących w warunkach bytu, okres integracji kojarzy się członkom polskich gospodarstw domowych z wyrzeczeniami, brakiem pracy i migracją za pracą. W artykule autor przedstawia zmiany zachodzące w warunkach bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską. Omówiono w nim szczególnie zmiany w dochodach i wydatkach polskich gospodarstw domowych, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Wskazano na tendencje zmian w strukturze wydatków oraz w poziomie i strukturze spożycia artykułów żywnościowych. Ukazano również zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku. (abstrakt oryginalny)

Transformations taking place in the Polish economy over the last twenty years, arising from the process of integration with the European Union, have brought about significant changes in the functioning of Polish households. The transition to market oriented economy and its privatization have caused changes in two economic dimensions of social life - in the sphere of labour and the consumption sphere. The integration process has brought some improvement in the living conditions of Polish households. Real income has increased, and, what follows, the consumption of goods and services has also gone up. Moreover, consumer behaviours of households have changed, mainly expressed in defensive and adaptive reactions to the changing economic situation of the country. In spite of positive changes in the living conditions, the integration period is associated by Polish households with sacrifices, the lack of jobs and migration in search for work. In the article, the author presents changes taking place in the living conditions of households during Poland's integration with the European Union. In particular, it discusses changes occurring in incomes and expenditure of Polish households, both in nominal and real terms. Trends in the structure of expenditure and in the level and structure of the food products consumption are indicated. The article also shows changes in equipping households with durable goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. (2007). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. (2009). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325516185.
 4. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE. ISBN 8320813905.
 5. Czapliński, J., Panek, T. (red.). (2014). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Kasprzyk, B., Leszczyńska, M. (2012). Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne. W: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.). Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 28. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373388345.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku (2015). Główny Urząd Statystyczny: Portal informacyjny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/#.
 9. Rocznik Statystyczny. (1995-1997). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0079-2780.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (1999-). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.
 11. Rudnicki, L. (2006). Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26(1), 9-24.
 12. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. (2003). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2014-r-w-swietle-wynikow-badan-budzetow-gospodarstw-domowych,3,14.html.
 13. Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2014-r-w-swietle-wynikow-badan-budzetow-gospodarstw-domowych, 3,14.html.
 14. Wikipedia. (2015). Polska w Unii Europejskiej [online, dostęp: 2015-05-28]. Wikipedia wolna encyklopedia.pl. Dostępny w Internecie: www.wikipedia.org/wiki/Polska w Unii Europejskiej.
 15. Zagórski, K. (red.). (2009). Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar". ISBN 9788373832879.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu