BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wąs Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szymańska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Malak-Rawlikowska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Fraj Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trząski Adrian (Politechnika Warszawska), Wiszniewski Andrzej (Politechnika Warszawska), Amrozy Marek (Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa)
Tytuł
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce
Economic and Legal Condition and Profitability of Investments for Agricultural Biogas Plants in Poland
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2016, nr 1, s. 119-143, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Odnawialne źródła energii, Biogaz
Arable farm, Renewable energy sources, Biogas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano opłacalność biogazowni rolniczych, które mogą być uruchamiane w polskich gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, kluczową - z perspektywy rolników - jest kwestia mechanizmu wsparcia finansowego. Analizę efektywności inwestycji przeprowadzono przy założeniu trzech wariantów mocy jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w biogazowni. Dodatkowo rozpatrzono dwa scenariusze wsparcia finansowego odnoszą- ce się do starego "systemu zielonych certyfikatów" oraz nowego mechanizmu wynikającego z "Ustawy o odnawialnych źródłach energii". Nowy mechanizm, który powinien obowiązywać od 2016 r., zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii poprzez ceny gwarantowane (najmniejsze instalacje) oraz system akcji i gwarancje odkupu energii (większe instalacje). Wyniki analiz wskazują na silną zależność efektów finansowych od mechanizmu wsparcia. Przy przyjętych założeniach można stwierdzić, że inwestycje w biogazownie rolnicze na obecnym etapie rozwoju rynku charakteryzują się w zasadzie brakiem opłacalności. (abstrakt oryginalny)

In the paper profitability of biogas production in livestock farms in Poland has been analyzed with a focus on micro biogas plants. Due to the high value of investments a crucial issue from the farmers point of view us a mechanism of financial support. The efficiency of investments has been measured assuming three variants of power of CHP installations. In addition two scenarios of financial support have been taken into consideration: the "old" mechanism of green certificates and a forthcoming mechanism based on the new "Law on Renewable Energy Resources" which is currently subject to the legislative procedure. The new system introduces feed-in tarrifs for small plants and auctions and guarantees of purchase for larger biogas plants. The results of the analyses indicate a strong dependence of the financial effects of microbiogas plants on subsidies. It can be concluded that under the current state of market development and financial support offered to microscale biogas production investments in biogas plants are in general not profitable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AiS (2015). Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim - stan i wyzwania. Warszawa: Wyd. Mazowieckie Źródło Planowania Regionalnego w Warszawie, Seria Mazowsze. Analizy i Studia nr 3(44) s. 1-103.
 2. ARR - Agencja Rynku Rolnego (2015). Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, stan na dzień 16.10.2015 r.
 3. Bańkowska, K. (2015). Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 4. s. 16-20.
 4. BP (2015). Statistical Review of World Energy June 2015. Pobrane z: http://bp.com/statisticalreview.
 5. Curkowski, A., Oniszk-Popławska, A., Mroczkowski, P., Zowsik, M., Wiśniewski, G. (2011). Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Instytut Energetyki Odnawialnej.
 6. Dworecki, Z., Adamski, M., Fiszer, A., Łoboda, M. (2011). Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach rolniczych Wielkopolski. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, nr 6, s. 23-25.
 7. Forbes. (2012). Polski absurd: biomasa. Pobrane z: http://www.forbes.pl/polski-absurd-biomasa,artykuly,135335,1,1.html. GUS. (2014).
 8. Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5465/1/22/4/ch_ceny_gosp_narod_ uwagi_metod_2014.pdf
 9. IEO - Instytut Energetyki Odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki. (2011). Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Pobrane z: http://www. mg.gov.pl/files/upload/13229/poranik biogazowy.pdf
 10. IEO - Instytut Energetyki Odnawialnej. (2012). Ile kosztuje budowa biogazowni i kiedy się zwróci?. Pobrano z: http://gramwzielone.pl/bioenergia/2795/ile-kosztuje-budowabiogazowni-i-kiedy-sie-zwroci.
 11. IEO - Instytut Energetyki Odnawialnej. (2015). Analiza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w mikro-instalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście planowanego wsparcia na podstawie przepisów art. 41 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.
 12. Jankowski, B. (2014). Przemilczenia, przekłamania i manipulacje dotyczące skutków unijnej polityki klimatycznej. Badania Systemowe "EnergSys", s. 1-24. Pobrano z: http://www. cire.pl/pliki/2/jankowski.pdf.
 13. Kost, Ch., Mayer, J.N., Thomsen, J., Hartman, N., Senkpiel, S., Philipps, S., Nold, S., Lude, S., Saad, N., Schlegl, T. (2013). Levelized Cost of Electricity. Renewable Energy Technologies. Freiburg: Fraunhofer ISE. Pobrano z: https://www.ise.fraunhofer.de/en/ publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/studylevelized-cost-of-electricity-renewable-energies.pdf
 14. KTBL. (2015). Gasausbeute in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Publisher Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, 3. Edition. Darmstadt.
 15. MAE - Mazowiecka Agencja Energetyczna. (2009). Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Warszawa: MAE.
 16. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W. (1972). The Limits to Growth. A Report for The Club o Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Unverse Books
 17. Ministerstwo Gospodarki. (2015). Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt z 4.08.2015, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 18. Motylewski, M. (2015). Zasady techniki prawodawczej a ustawa o OZE. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 3(4). s. 107-122.
 19. Notowania TGE. (2015). Pobrano z: https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych.
 20. Oniszk-Popławska, A., Curkowski, A., Wiśniewski, G., Dziamski, P. (2011). Energia w gospodarstwie rolnym. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 21. Paterson, M., Kayser K., Donhomme S., Majewski E., Amrozy M., Berruto R., Parola F., Bijnagte J.W., Gysen M. (2015). Implementation Guide For Small-Scale Biogas Plants. BioEnergy Farm II Publication, KTBL, Germany.
 22. Pezzey, J.C.V. , Toman, M.A. (2002). The Economics of Sustainability: A Review of Journal Articles. Discussion Paper 02-03. Washington: Resources for the Future.
 23. Pieńkowski, D. (2012). Paradoks Jevonsa a konsumpcja energii w Unii Europejskiej. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, vol. 7, nr 1, s. 105-11.
 24. Podstawka, M., Gołasa, P. (2014). Możliwości finansowania biogazowni w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 2, s. 229-233.
 25. REN21 2014. Renewables. (2014). Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat).
 26. Romaniuk, W., Domasiewicz, T. (2014). Substraty dla biogazowni rolniczych. Warszawa: Wyd. Hortpress Sp. Z o.o.
 27. Stankiewicz, D. (2012). Produkcja rolna na cele energetyczne jako instrument polityki klimatycznej. Studia BAS, nr 1(29), s. 185-208.
 28. United Nations. (1987). Our Common Future. Raport of the World Commision on Environment and Development.
 29. URE - Urząd Regulacji Energetyki. (2012). Odnawialne źródła energii. Pobrano z: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodlaener/4762,Odnawialne-Zrodla-Energii.html.
 30. URE - Urząd Regulacji Energetyki. (2014). Energetyka Cieplna w liczbach. Warszawa: URE - Urząd Regulacji Energetyki.
 31. URE - Urząd Regulacji Energetyki. (2015). Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2015, Warszawa: URE - Urząd Regulacji Energetyki.
 32. Ustawa (1997). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348.
 33. Ustawa (2015). Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. - o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015, poz. 478.
 34. TGE: Wszystko o Rynku Praw Majątkowych. http://www.tge.pl/fm/upload/Wszystko-oRPM/FolderRPM.pdf (pobrano 16.11.2015)
 35. Wiśniewski, G., Dziamski, P., Kunikowski, G., Ligus, M., Curkowski, A., Michałowska-Knap, K., Rosołek, K., Oniszk-Popławska, A., Więcka, A., Mroszkiewicz, T. (2013). Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji "Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, IEO.
 36. Zabłocki, M. (2013). Determinanty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 2, s. 29-43.
 37. Zieliński, M. (2014). Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego t. 14 (XXIX), z. 3, s. 226-236.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1196369
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu