BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicz Katarzyna A. (Bialystok University of Technology)
Tytuł
Benchmarking in University Development Towards a Learning Organisation
Benchmarking w kształtowaniu uczelni jako organizacji uczącej się
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2015, vol. 14, nr 2, s. 89-101, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Organizacje uczące się, Kreatywność, Zarządzanie szkolnictwem, Szkolnictwo wyższe
Benchmarking, Learning organisations, Creativity, Education management, Higher education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Uczelnie posiadają wewnętrzny imperatyw samorozwoju wynikający z ich misji, działają one bowiem jako źródło, transformator i propagator nauki. Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w środowisku uczelni wydaje się więc naturalne.
Cele badań. Brak jasnych i szczegółowych wytycznych, w jaki sposób koncepcja ta powinna być wdrażana w uczelni, zidentyfikowano jako lukę w literaturze przedmiotu. Głównym celem badawczym było przeanalizowanie koncepcji organizacji uczącej się w kontekście uczelni, przedstawienie warunków ułatwiających wdrożenie koncepcji w szkołach wyższych i wskazanie jak systematyczne stosowanie benchmarkingu może wspomóc uczelnie w staniu się organizacjami uczącymi się.
Metody. W artykule przedstawiono wnikliwą i krytyczną analizę literatury z zakresu koncepcji organizacji uczącej się w kontekście szkół wyższych. Autorka wskazuje benchmarking jako narzędzie wzmacniające oddziaływanie koncepcji organizacji uczącej się. W artykule przedstawiono opracowane rekomendacje dla szkół wyższych chcących stać się organizacjami uczącymi się.
Kluczowe wnioski. W pracy postawiono i zweryfikowano tezę, że systematyczne zastosowanie benchmarkingu wspomaga rozwój uczelni jako organizacji uczącej się. Benchmarking obejmuje międzyorganizacyjne uczenie się. Zawiera deskryptywne uczenie się o konkurencji i środowisku organizacji. Uczelnie chcące stać się organizacjami uczącymi się powinny tworzyć klimat dla kreatywności i myślenia lateralnego, które wspomaga uczenie się w procesie benchmarkingu. (abstrakt oryginalny)

Background. Universities possess an inherent imperative of self-improvement derived from their mission and they act as a source, transformer and propagator of learning and knowledge. Therefore incorporating a learning organisation concept in higher education institutions (HEIs) seems natural.
Research aims. A lack of clear and explicit practical hints on how to incorporate the concept into a university as identified as a cognitive gap in the literature. The key research aim of the paper was to analyse the concept of a learning organisation in the co text of HEIs, present conditions facilitating implementation of the concept in HEIs and indicate how systematic usage of benchmarking can help HEIs to become learning organisations.
Method. In the paper an in-depth study and critical analysis of literature on learning organisation in the context of HEIs was performed. The author points to benchmarking as a tool enhancing the impact of the learning organisation concept. In the study a set of recommendations for HEIs aiming at becoming a learning organisation was developed.
Key Findings. In the paper the thesis that systematic usage of benchmarking helps a university to become a learning organisation was stated and supported. Benchmarking comprises interorganisational learning. It involves descriptive learning about competition and the environment of the organisation. Universities willing to become learning organisations should develop a climate of creativity and lateral thinking which enhances learning in the process of benchmarking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamburg, J. D. (2010). Learning, Learning Organizations, and Leadership: Implications for the Year 2050. New Horizons for Learning, online: http://www.newhorizons.org/index.html, retrieved 31.03.2015.
 2. Boyce M. E. (2003). Organisational Learning is Essential to Achieving and Sustaining Change in Higher Education. Innovative Higher Education, 28(2), 119-136.
 3. Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bui, H., & Baruch, Y. (2010). Creating learning organizations in higher education: applying a systems perspective. The Learning Organization, 17(3).
 5. Chrispen, Ch., & Mukeredz, T.G. (2013). Learning Organisation Concepts in Open and Distance Learning University: Their Application in Fluid Times of Discontinuity and Uncertainty. Journal of Social Changes. Interdisciplinary Reflection of Contemporary Society, 36(1), 29-40.
 6. Dill, D. (1999). Academic Accountability and University Adaptation : The architecture of an academic learning organization. Higher Education, 38(2), 127-154.
 7. Ekvall, G., & Ryhammar, L. (1999). The Creative Climate: Its Determinants and Effects at a Swedish University. Creativity Research Journal, 12(4), 303-310.
 8. European University Association. (2007). Creativity in higher education Report on the EUA Creativity Project 2006-2007, Belgium.
 9. Fahley, J. (1999). Outwitting Outmaneuvering and Outperforming Competitors. John Wiley, New York.
 10. Global Research Benchmarking System webpage, Supporting Quality and Fostering Diversity of University Research Globally, online: http://www.researchbenchmarking.org/web/guest/research-benchmarking, retrieved 07.11.2014.
 11. Gudz, N.A. (2004). Implementing the sustainable development policy at the University of British Columbia. International Journal of Sustainability In Higher Education, 5(2), 156-168.
 12. Hagelund, B. (1999). Benchmarking in university administration - a case study from the University of Copenhagen. Perspectives, 3(2).
 13. Hawkins, P. (1994). Organizational learning. Taking Stock and facing the challenge. Management Learning, 25, 433-461.
 14. Hodgkinson, M., & Brown, G. (2003). Enhancing the Quality of Education: A case Study and Some Emerging Principles. Higher Education, 45, 337-352.
 15. Jabłecka, J. (2004). Uniwersytet jako organizacja ucząca się. In: A. Szuwarzyński (ed.), Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 16. Kennie, T., & Woodfield, S. (2008). The Composition, Challenges and Changes in the Top Team Structure of UK Higher Education Institutions. Leadership Foundation for Higher Education, London.
 17. Kofman, K., & Senge, P.M. (1995). Communities of commitment: The heart of learning organizations. In: S. Charla, J. Renesch (eds.), Learning organizations: Developing cultures for tomorrow's workplace, 15-43.
 18. Kristensen, B. (1999). The Entrepreneurial University as a Learning University. Higher Education in Europe, (24)1, 35-46.
 19. Kulmala, J. (2003). Benchmarking in ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan kehitta¨misen va¨lineena¨. Acta Universitatis Tamperensis 663, Tampere, za: P. Kyrö (2010). Revising the concept and forms of benchmarking. Benchmarking an International Journal, 10(3), p. 210.
 20. Kuźmicz, K.A. (2015a). Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią. Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Kuźmicz, K.A. (2015b). Benchmarking in university toolbox. Business, Management and Education, 13(1), 158-174.
 22. Lund, H. (1998). Benchmarking in UK higher education. In: Benchmarking in higher education: a study conducted by the Commonwealth Higher Education Management Service, UNESCO, Paris.
 23. Manzini, R., & Lazzarotti, V. (2006). The benchmarking of information systems supporting the university administrative activities, An Italian experience. Benchmarking: An International Journal, 13(5), 596-618.
 24. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) (2007). E-Governance of Universities: A Proposal of Benchmarking Methodology, MPRA Paper No. 484, posted 07 November 2007.
 25. Őrtenbald, A. (2013). Handbook Of Research On The Learning Organization. Adaptation and Context. Edward Elgard Publishing, Cheltenham.
 26. Őrtenbald, A. (2001). On differences between organizational learning and learning organization. Learning Organization, 8(3, 4), 125-133.
 27. Őrtenblad, A. (2004). Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization. Human Resources Development Quarterly, 15(3), 347-350.
 28. Pedler, M., & Aspinwall, K. (1998). A consize guide to the learning organization, London, Lemos & Crane. In: A. Őrtenblad (2004), Toward a contingency Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization. Human Resources Development Quarterly, 15(3), 347-350.
 29. Pieske, R. (1994). Benchmarking: das Lernen von anderen und seine Begrenzungen. IO Management Zeitschrift, Verlag Industrielle Organisation BWIETH, No. 6, 19-23.
 30. Report on the University Policy Benchmarking Project: Implications for the University of Tasmania April, 2010, online: www.utas.edu.au/_data/assets/pdf_file/0003/42951/Policy-Benchmarking-Project-Report.pdf, retrieved 12.01.2015.
 31. Rokita, J. (2003). Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 32. Schmidt, S.J. (2010). Self-Organisation and Learning Culture. Constructivist Foundation, 5(3), 121-129.
 33. Senge, P.M. et al. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization. New York: Doubleday/Currency, za: A. Őrtenblad (2004), Toward a contingency Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization. Human Resources Development Quarterly, (15)3, 47-350.
 34. Senge, P.M. (2006). Piąta dyscyplina teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer, Kraków.
 35. The Council on Social Work Education (CSWE), online: www.cswe.org/News/PressRoom/PressReleaseArchives/BenchmarkingServicesIntro.aspx, retrieved: 20.01.2010 r.
 36. Tijssen, R.J.W., van Leeuwen, T.N., & van Wijk, E. (2009). Benchmarking university - industry research cooperation worldwide: performance measurements and indicators based on co-authorship data for the world's largest univeristies. Research Evaluation, 18(1), 13-24.
 37. Tsai, Y., & Beverton, S. (2007). Top-down management: an effective tool in higher education? International Journal of Education Management, 21(1), 6-16.
 38. Vught Van, F. (1995). The New Context for Academic Quality. In: D. Dill, B. Sporn (eds.), Emerging Patterns of Social Demand and University Reform: Through a Glass Darkly. IAU Press Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon, 194-211.
 39. Vught van, F. et al. (2008). A practical guide: Benchmarking in European Higher Education. European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu