BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dyrektywa UE o rachunkowości a zmiany w ujawnianiu danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
UE Accounting Directive and Changes in Disclosures of Information Presented in Notes
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (2), 2015, nr 240, s. 142-152, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Państwa członkowskie
Accounting Act, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Small enterprises accounting, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwiązania w zakresie sporządzania informacji dodatkowej, przyjęte w czerwcu 2013 r. w dyrektywie Unii Europejskiej o rachunkowości. Wprowadzone zasady w sposób istotny uzależniają obowiązki dotyczące sporządzania tego elementu sprawozdania od wielkości jednostki gospodarczej. Rzeczą szczególnie istotną jest fakt, że raport mikrojednostek nie obejmuje not objaśniających. Dla pozostałych podmiotów dyrektywa ustaliła listę obowiązkowych ujawnień. Warto w tym miejscu podkreślić, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na małe podmioty obowiązku prezentowania większej ilości informacji, niż wynika to z dyrektywy. W tej jej części zastosowano bowiem zasadę "maksimum harmonizacji". W ślad za rozwiązaniami przyjętymi przez Unię Europejską muszą iść zmiany w Ustawie o rachunkowości. Częściowo zostały one wprowadzone w 2014 r., kiedy to uregulowano kwestie związane ze sprawozdaniem mikropodmiotów, w lipcu 2015 r. przyjęto zmiany do Ustawy o rachunkowości, odnoszące się do zasad sporządzania sprawozdań, w tym informacji dodatkowej przez małe, średnie i duże jednostki. Dwie ostatnie grupy podmiotów będą musiały prezentować dodatkowe, w stosunku do aktualnych rozwiązań, informacje wynikające z zastosowania zasady ostrożności, jak i wartości godziwej do wyceny bilansowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents solutions concerning preparation of notes to financial statement accepted by EU in accounting directive in June 2013. Introduced rules, in significant manner, made financial reporting duties depended on size of economic entities. It should be emphasized, that now financial statement prepared by micro entities doesn't comprise notes. Member states shall not require disclosure for small entities beyond what is required or permitted by directive, because the rule of maximum harmonization has been applied. The solutions accepted by EU in directive must be incorporated into Polish accounting act. The first part of changes was done in 2014 when the rules of financial statement of micro entities was introduced. In July 2015 the rest of changes concerning medium - sized and big entities' financial report, prepared by ministry of finance was accepted by Polish parliament. New regulations concern the range of notes to financial statement for entities different then micro and small ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dadacz J. (2014), Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, "Rachunkowość", nr 1.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. UE z dn.29 czerwca 2013 r., poz. L 182/192.
  3. Głębocka M. (2014), Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej - wybrane problemy, [w:] T. Kiziukiewicz, red., Problemy współczesnej rachunkowości. Tom 2, "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 765(61), Uniwersytet Szczeciński.
  4. Implementing the New European accounting directive: Making the right choices, www. accaglobal.com/ca/en/discover/news/2014/07/european-accounting [dostęp: 5.03.2014].
  5. Rówińska M. (2014), Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich jednostek gospodarczych, [w:] T. Kiziukiewicz, red., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 827(69), Uniwersytet Szczeciński.
  6. Takats G. (2013), Koncepcja sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów - przyczynek do dyskusji, [w:] Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, red., Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz.1333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu