BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska Zdzisława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian, nowe wyzwania XXI wieku
Human resource management, directions of changes, new XXI challenges
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 29-45, bibliogr. 19 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wielokulturowość, Bezrobocie ludzi młodych, Wykluczenie społeczne, Zarządzanie wiekiem, Ruchomy czas pracy
Human Resources Management (HRM), Multicultural, Youth unemployment, Social exclusion, Age management, Flexible working time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawiska światowe w makrootoczeniu organizacji (kryzys finansowy, dekoniunktura, recesja, bezrobocie, ubóstwo społeczne, przemiany polityczne, migracja ludności, kryzys demograficzny) oddziałują pośrednio i bezpośrednio na zmianę paradygmatu zarządzania, a w tym zarządzania zasobami ludzkimi i polityki społecznej. Prezentowane treści dowodzą, że aktualne zdobycze nauki wymagają rewizji, bowiem standardy zarządzania zasobami ludzkimi służą głównie "wybranej" grupie pracowników, tj. kadrze menedżerskiej i wysoko kwalifikowanej kadrze specjalistycznej. Większość "niżej urodzonych" wykonawców pracy jest traktowanych instrumentalnie, czego dowodem jest nierespekto- wanie ich praw pracowniczych. W artykule poza tą kwestią stanowiącą, wyzwanie XXI w., szczególnie istotne (w obliczu ostatnich wydarzeń etnicznych) staje się zarządzanie wielokulturowymi zasobami ludzkimi, a także zarządzanie różnorodnością (zróżnicowaniem z uwagi na wiek i status społeczny). (abstrakt oryginalny)

World events, viewed from the macro-environment perspective of organization (i.e. financial crisis, downturn, recession, unemployment, poverty, social, political transformations, migrations, demographic crisis) influence directly and indirectly the paradigm shift of management and thus refer to human resources management (HRM) and social policy. The paper indicates that the current achievements of management science require revision because standards of HRM are mainly directed towards "selected" groups of employees, i.e. managerial staff and highly qualified personnel. Most of the blue-collar workers are treated instrumentally and it is evidenced by not respecting their employee rights. In the paper the aforementioned issue is highlighted as challenging for XXI century. It is particularly important (especially in the face of immigrant influx in the EU) and in line well with both multicultural HRM as well as diversity management in the fields of age and social status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski, M., Frieske, K., 2012, Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPSiS.
 2. CBOS, 2015, Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce.
 3. Czarnik, S., Turek, K., 2015, Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013., 2015, Warszawa: Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Janowska, Z., 2015, Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI wieku, [w:] W. Kieżun red., Sprawniejsze Państwo, Warszawa: Poltext.
 6. Janowska, Z., 2015, The Economic cooperation of social cooperatives with local business and municipality actors as a guarantee of achieving success. An example of Łódź voivodeship, [w:] 5th Ciriec International Research Conference on Social Economy, Lisbon (w druku).
 7. Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski M., 2015, Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 8. Juchnowicz, M. red., 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Kłos, B., Szymańczak, J. red., 2014, Nierówni społecznie w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, Biuro Analiz Sejmowych.
 10. Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M., 2015, Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 11. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2013, Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne?, [w:] Kryńska, E., Szukalski, P. red., Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014, Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 37-56.
 13. Kryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J. red., 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Leszczyńska, A., 2014, Wielki sondaż TNS Polska dla 'Wyborczej' o 25-leciu, "Gazeta Wyborcza", 2.05.2014.
 15. Mączyńska, E., 2015, Zagraża nam stagnacja, "Nowe Życie Gospodarcze", 3-4, 16-17.
 16. Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, druk nr 3521.
 17. Szmidt, Cz. red., 2012, Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego.
 18. Szukalski, P. red., 2008, Idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 19. Wachowiak, P., 2013, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4668
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu