BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mącik Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Mącik Radosław (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Kostrzewska Jessica (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Retail therapy? Style podejmowania decyzji zakupowych Polaków w kraju i na emigracji oraz ich korelaty
Retail therapy? Consumer decision-making styles of Poles living in Poland vs. abroad, and their correlates
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 976-984, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Emigracja zarobkowa, Strategia zakupów, Zarządzanie stresem
Economic emigration, Purchasing strategy, Stress management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań wstępnych na próbie 119 Polaków mieszkających w kraju i na emigracji w Wielkiej Brytanii. Celem badań była eksploracja i porównanie nasilenia stylów podejmowania decyzji zakupowych, w tym zachowań o charakterze zakupów nieplanowanych, na tle wybranych postaw życiowych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. O ile na poziomie nasilenia poszczególnych stylów podejmowania decyzji zakupowych nie występują istotne różnice pomiędzy badanymi grupami, to istnieje dużo różniących te grupy powiązań o charakterze korelacyjnym z postawami życiowymi oraz sposobami radzenia sobie ze stresem, szczególnie w odniesieniu do cech wskazujących na nasilone zakupy nieplanowane (w aspekcie hedonistycznym, impulsywnym i kompulsywnym). W grupie emigrantów stwierdzono m.in.: znaczącą korelację między tendencjami hedonistycznymi a poczuciem pustki egzystencjalnej oraz dość silne korelacje między wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem, takimi jak: zwrot ku religii, zaprzeczanie, wyładowanie, a tendencją do kupowania w sposób nieplanowany.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of preliminary research of 119 Poles living in Poland and abroad in the UK. The aim of this study was to explore the intensity of consumer decision-making styles, including the unplanned purchases behavior, on the background of selected life attitudes and ways of coping with stress. While level of individual consumer decision-making styles not significantly differs between the two groups, there are a lot differences in terms of correlations with the life attitudes and ways of coping with stress, particularly in relation to the characteristics indicating increased unplanned purchases (in their hedonistic, impulsive and compulsive aspects). In the emigrants group there are: significant correlation between hedonistic tendencies and a sense of existential emptiness, and also fairly strong correlations between the selected ways of coping with stress, such as Religion, Denial, Venting, and a tendency to unplanned buying.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Atalay A. S., Meloy M. G., Retail therapy: A strategic effort to improve mood, "Psychology & Marketing", vol. 28, nr 6, 2011, s. 638-659.
 2. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N., Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem, PTP, Warszawa 2009.
 3. Kacen J. J., Retail therapy: Consumers' shopping cures for negative moods, "Advances in Consumer Research", vol. 25, nr 1 (1998), s. 75-87;
 4. Kang M., Retail Therapy: A Qualitative Investigation and Scale Development, rozprawa doktorska, University of Minnesota, s. 9, opublikowano: http://conservancy.umn.edu/handle/11299/52142 [dostęp: 30-12-2014].
 5. Klamut R., KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych, PTP, Warszawa 2010.
 6. Kozłowska O., Sallah D., Galasiński D., Migration, Stress and Mental Health: An Exploratory Study of Post-accession Polish Immigrants to the United Kingdom, raport z badań, University of Wolverhampton, 2008, opublikowano: http://www.wlv.ac.uk/pdf/Executive Summary Migration, stress and Mental Health.pdf [dostęp: 30-12-2014]
 7. Lanier A. R., Living in the U.S.A., 6th ed., Intercultural Press, Yarmouth, ME: 2005, s. 175.
 8. Luomala H. T., An empirical analysis of the practices and therapeutic power of mood-alleviative consumption in Finland, "Psychology & Marketing", vol. 19, nr 10, 2002, s. 813-836.
 9. Lysonski S., Durvasula S., Zotos Y., Consumer decision-making styles: a multi-country investigation, "European Journal of Marketing", vol. 30, no. 12, 1995, s. 10-21.
 10. Mącik D., Mącik R., Skłonność do zakupów nieplanowanych i jej pomiar, (w:) Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Uniwersytet Gdański, Sopot2005, s. 501-517.
 11. Mącik D., Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2008.
 12. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 13. Smoleń A. L., Migration-related Stress and Risk of Suicidal Behaviour among New Polish Immigrants in the United Kingdom, (w:) Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL, Kraków 23-24.IX.2013 r., Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2013, opublikowano: http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Smolen.pdf [dostęp: 30-12-2014]
 14. Sproles G. B., Kendall E. L., A methodology for profiling consumer decision-making styles, "The Journal of Consumer Affairs", vol. 20, nr 2, Winter 1986, s. 267-279.
 15. Walsh G., Hennig-Thurau T., Mitchell V.-W., Wiedmann K.P., Segmenting Markets Using Consumers' Decision Making Style, "Journal of Targeting. Measurement and Analysis in Marketing", vol. 10, 2002, s. 121.
 16. Woodruffe-Burton H., Private desires, public display: Consumption, postmodernism and fashion's "new man", "International Journal of Retail & Distribution Management", vol. 26, nr 8, 1998, s. 301-310;
 17. Yurchisin J., Yan R., Watchravesringkan K., Chen C., Investigating the role of life status changes and negative emotions in compensatory consumption among college students. "College Student Journal, vol. 42, nr 3, 2008, s. 860-868.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu