BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Ewa (The Jan Kochanowski University in Kielce)
Tytuł
The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyski Province
Potrzeby w zakresie finansowania działalności gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 89-98, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Obszary wiejskie, Finansowanie inwestycji
Agrotourism, Rural areas, Investment financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi próbę oceny potrzeb w zakresie finansowania działalności gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się w Polsce dynamiczny rozwój agroturystyki. Dzięki temu stała się ona ważnym elementem oferty turystycznej. Rozwijanie tej formy turystyki jest uzależnione w znaczącym stopniu od możliwości finansowych w gospodarstwach agroturystycznych. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego.(abstrakt autora)

This study aims at assessing the financing needs of agritourism farms in the Świętokrzyskie Province. Since agritourism in Poland has been growing in a dynamic way for over a decade, it became an important component of the tourist offer. This part of tourism is largely dependent on financing capacities of agritourism farms. This study presents the results of the empirical survey carried out in the agritourism farms located in the selected gminas of the Świętokrzyskie Province.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bury B. (ed.), Agroturystyka a problemy społeczne zatrudnienia, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Końskie-Radom 2002.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M., Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 1997.
 3. Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 4. Durydiwka M., Czynniki rozwoju i zróżnicowania funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2012.
 5. Dziechciarz T., Agroturystyka - nowa forma aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce, in: Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, eds. W. Kurek, R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 6. Godlewska H., Polskie rolnictwo wobec integracji z UE, in: Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unia Europejską, eds. C. Sobków, M. Zarębski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 7. Janowski I., Agroturystyka i ekoturystyka - szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi, in: Wybrane problemy rozwoju regionalnego, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej nr 11, Kielce 2004.
 8. Jasińska A., Ciepiela G.A., Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych, in: Konkurencyjność produktów turystycznych, ed. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.
 9. Pałka E., Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015.
 10. Sawicki B., Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce, in: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
 11. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 12. Świetlikowska U. (ed.), Agroturystyka, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2000.
 13. Wierzbicka I., Rola samorządu województwa świętokrzyskiego w kreowaniu przedsiębiorczości turystycznej, in: Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, ed. E. Nowak, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
 14. Wilk-Grzywna M., Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (2002-2007), in: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, eds. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2009.
 15. Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.18276/ept.2015.32-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu