BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Ewa (The Jan Kochanowski University in Kielce)
Tytuł
Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
Wykorzystanie internetu w procesie decyzyjnym zakupu ofert turystycznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 99-108, rys., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Internet, Oferta turystyczna, Zakup
Information society, Internet, Touring offer, Purchasing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz istotniejszym czynnikiem zmian staje się postępujący rozwój i upowszechnienie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Technologie informacyjno-komunikacyjne doprowadziły do znaczących przemian w komunikowaniu się, dając możliwość upowszechniania informacji bez pośrednictwa tradycyjnych mediów. Dzięki Internetowi firmy mogą tworzyć własne kanały komunikacji, skierowane bezpośrednio do obecnych i przyszłych klientów. Celem artykułu było wskazanie możliwości wykorzystania Internetu w podejmowaniu i realizacji decyzji zakupowych usług turystycznych. Artykuł został poświęcony istotnym przeobrażeniom, jakim podlega zjawisko turystyki poprzez upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Internet i technologie mobilne zmieniają przestrzeń medialną, a wraz z nią także sposób komunikacji pomiędzy firmami i konsumentami.(abstrakt autora)

A more and more considerable factor that contributes to change is the continued development and dissemination of new information and communication technologies. Information and communication technology have led to considerable changes in people's communication, making it possible to disseminate information not only via traditional media platforms. Owing to Internet companies can create their own communication channels aimed directly at present and future customers. The paper aims at identifying the possibilities of using the Internet in the process of taking and realizing purchase decisions regarding tourist services. The paper is devoted to important transformations that tourism is subject to by promoting information and communication technology. The Internet and mobile technologies change both the media space and the way companies and consumers communicate.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 2. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 3. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 2, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 4. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 5. Cellary W., Wstęp, in: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, UNDP, Warszawa 2002.
 6. Driggs W., Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci, ww.ey.media.pl/file/attachment/.../4c/ ey_homo_informaticus.pdf
 7. Drucker P.F., The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, New York: Harper and Row, 1968.
 8. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 9. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 10. Hatalska N., Trendbook, www.hatalska.com, Gdańsk 2011.
 11. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia i zachowania, Gliwice 2011
 12. Kalecińska J., Nowe technologie w branży turystycznej, AWF, Warszawa 2013.
 13. Karvalics L.Z., Information Society - What Is It Exactly? (The Meaning, History and Conceptual Framework of an Expression), Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
 14. Kubicek H. Möglichkeiten und Gefahren der "Informationsgesellschaft", Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft, in: S. Rizvi, H. Klaeren, Universität Tübingen, Tübingen 1999.
 15. MacCannell D., Turysta - nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002.
 16. Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton 1962.
 17. Porat M.U., The Information Economy, Vol. 1, Office of Telecommunications, US Department of Commerce, Washington DC 1977.
 18. Produkty i usługi turystyczne w Internecie, www.google.pl/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf.
 19. Raport Global Trust in Advertising, www.iab.org.nz/images/uploads/Nielsen_global-trust-in-advertising-2012.pdf.
 20. SMG/KRC Poland Media, Wykorzystanie Internetu w małych i średnich firmach, 2011.
 21. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku, GUS w Szczecinie, Warszawa 2014.
 22. Stepaniuk K., Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce, "Ekonomia i Zarządzanie" Vol. 3, No. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011.
 23. Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce. Raport I Kongresu Informatyki Polskiej, www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_ Kongres/Raport.html .
 24. Tarkowski A., Analiza społecznych uwarunkowań dostępu do Internetu, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/analiza_ alek_tarkowski.pdf.
 25. Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
 26. Virtual Tours, www.virtuar.com/virtour/virtual_tours.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu