BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Mariusz (University School of Physical Education in Wrocław), Cieplik Justyna (University School of Physical Education in Wrocław), Fedyk Wojciech (University School of Physical Education in Wrocław), Oleśniewicz Piotr (University School of Physical Education in Wrocław)
Tytuł
The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
Podmiejskie obszary recepcji turystyczno - -wypoczynkowej w ocenie interesariuszy. Komparatystyczna analiza przypadku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 109-122, rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Polityka turystyczna, Produkt turystyczny, Interesariusze
Tourism policy, Tourist product, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było określenie możliwych kierunków rozwoju społeczno- gospodarczego gmin podmiejskich Legnicy i Wrocławia, zrozumienie celów i kierunków migracji turystycznych, a także ocena oferty i usług turystyczno-wypoczynkowych i oferowanych produktów turystycznych. Badanie zostało przeprowadzone w 12 gminach podmiejskich Wrocławia i Legnicy w latach 2012-2013. W wyniku zrealizowanych badań ustalono, że cele migracji turystycznych na te tereny są głównie wypoczynkowe, krajoznawcze oraz związane z aktywnością sportową. Wśród najczęściej odwiedzanych obszarów i ośrodków turystyczno-wypoczynkowych w gminach podmiejskich, wskazywano w pierwszej kolejności tereny o wyróżniających się walorach środowiska przyrodniczego oraz ośrodki sportowo-rekreacyjno-turystyczne. Ocena skali i jakości oferty turystycznej obu stref podmiejskich kształtuje się na dobrym poziomie. Niestety, udział wyróżniających się produktów turystycznych w gminach podmiejskich Legnicy i Wrocławia stanowiących o konkurencyjności tych obszarów, w odniesieniu do sąsiadującego miasta lub innych gmin wiejskich jest niewielki. Zaobserwowano ponadto znaczącą rozbieżność ocen mieszkańców i turystów w zakresie kierunków rozwoju oferty turystyczno-wypoczynkowej odwiedzanych obszarów podmiejskich oraz proponowanych działań prowadzących do jej wzmocnienia.(abstrakt autora)

The aim of this study is to indicate possible directions of socioeconomic development of suburban communities of Wrocław and Legnica, understand the aims and directions of tourist migrations as well as the assessment of tourist offer, recreational and tourist services and tourist products of the area. The research was carried out in 12 suburban communities of Wrocław and Legnica in the 2012-2013 period. As a result of the research it has been established that the aims of tourist research are mainly leisure, sightseeing and sport activities. Most commonly visited areas and tourist-recreational centers are primarily areas of attractive natural environment and sport and recreational centers. The respondents have good and very good opinions of the tourist offer of both areas. Unfortunately, the share of outstanding tourist products in suburban communities of Wrocław and Legnica, indicating at their competitiveness in comparison to the neighboring cites and other communities, is very small. A significant discrepancy between the proposed further directions of development of tourist and recreational offer of the areas has been observed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński J., Dolny Śląsk - przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2009.
 2. Faracik R., Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
 3. Juszczyk S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, AWF, Katowice 2001.
 4. Liszewski S., Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 5. Marczak M., Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 12, Koszalin 2008.
 6. Mazurek-Łopacińska K. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 7. Meyer B., Milewski D. (eds.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Mika M., Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.
 9. Panasiuk A., Polityka turystyczna w oddziaływaniu na branżę turystyczną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012.
 10. Pawlusiński R. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 11. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2001.
 12. Przybylska A. Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.
 13. Sołtysik M. Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia, Studia i Monografie nr 116, AWF, Wrocław 2013.
 14. Sołtysik M., Toczek-Werner S., Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiejskich, "Handel Wewnętrzny" 2009, vol. 55, nr 6.
 15. Sołtysik M., Oleśniewicz P., Ilnicki D., Fedyk W., Zróżnicowanie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego Śląska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2, Szczecin 2014.
 16. Tucki A., Świeca A., Policy and tourism development as examplified by the Lublin region (southeast Poland), "Tourism Review International" 2013, Vol. 17, No. 2, Cognizant Comm. Corp 2013.
 17. Wyrzykowski J., Marak J., Mikułowski B., Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu