BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupnik Dorota (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami i ich transgranicznego przemieszczania
Selected Issues Relating to Waste Management System and Moving Their Cross-Border
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 108-121, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Granice państwa, Odpady niebezpieczne
Waste management, State boundaries, Hazardous wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza oraz przedstawienie ogólnych założeń związanych z systemem gospodarowania i transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz wskazanie kierunku dalszych badań. Tematyka ta wpisuje się w szeroko rozumianą logistykę z uwzględnieniem płaszczyzny ekologicznej jako jeden z jego elementów. Wyraża określone podejście badawcze względem kreowania przyszłych rozwiązań gospodarczych, organizacyjnych, technicznych i innych. Podejście to w znacznej mierze opiera się na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego), wiążąc je z elementami ukierunkowanymi na doskonalenie. Powszechnie występujące odpady są poważnym problemem w skali globalnej. System gospodarki odpadami staje się potężnym i wygodnym instrumentem oddziaływania na płaszczyźnie politycznej i biznesowej, źródłem legalnego i nielegalnego zysku. Generalnie, w gospodarowaniu odpadami zasadniczą rolę odgrywa: skuteczność ekologiczna oraz efektywność ekonomiczna. Zakres tematyczny, który został poruszony w niniejszym rozdziale jest wskazaniem kierunku do dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze and present the general assumptions related to the farming system and transboundary movements of wastes, including hazardous waste and to indicate the direction of future research. This subject has its place, including trade and economic activity by typing in the wider ecological plane as one of its elements. Give certain research approach in relation to the creation of future economic solutions, organizational, technical and other. Waste management system, for some it becomes a powerful and convenient tool impact on the political and business by harnessing in the whole legal apparatus and methodology of analytical information for other legal or illegal source of profit. Generally, in waste management plays a crucial role: the effectiveness of environmental and economic efficiency. The thematic scope, which has been addressed in this chapter is an indication of the direction for further, in-depth research in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski Z., (2007). Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Geeraerts K., Illes A., Schweizer J., P., (2015). Illegal shipment of e-waste from the EU. London: IEEP.
 3. Klatka J., Kużniak M., (2012). Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warszawa: Wolter Kluwer Bisness.
 4. Radecki W., Jerzmański J., (2014). Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer Bisness.
 5. Amorim W., D., Dias G., Daniel, Amorim D.P, (2014). Waste Trafficking and Countrie Asymmetries, Flacso-Isa Joint International Conference, Buenos Aires.
 6. Górski M., (2007). Międzynarodowy obrót odpadami, Sesja naukowa w Szczecinie 21 listopada 2007 r. 1-76.
 7. Skowron P., I. Małuch I., (2007). Trwałe związki organiczne zanieczyszczające środowisko przyrodnicze i żywność, Projekt "Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś).
 8. Kosieradzka-Federczyk A. (2013). Priorytety unii europejskiej w gospodarowaniu odpadami. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ "Współczesne Problemy Zarządzania. (1), 47-63.
 9. Environment in the EU, (2015). Eurostat Newsrelease, Nr.54.
 10. EEA Report (2012), Movements of waste across the EU's internal and external borders. Nr.7. s. 29.
 11. GIOŚ. (2013). Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów. Opole: GIOŚ.
 12. Guidance on classification of waste according to EWC - Stat categories, ver.2, December 2010.
 13. Indicators of Environment and Sustainable Development. Theories and Practical Experience, (2002). Background Paper No. 89, Washington: Environmental Economics Series, World Bank.
 14. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Warszawa 2010, Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r., M. P. Nr 101, poz. 1183, 20-22.
 15. NIK (2012). Wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolę GIOŚ w sprawie przestrzegania przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów za lata 2008-2011, Warszawa: NIK.
 16. NIK. (2014). Postępowanie z odpadami medycznymi. Raport z kontroli. Warszawa: NIK.
 17. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015. (2012) Warszawa: GIOŚ.
 18. PIS. (2013). Stan Sanitarny Kraju za 2013 rok, Warszawa: Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 19. Waste statistics. (2013). UE: Eurostat Statistics Explained.
 20. Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei 22 marca 1989 r. [zmieniona po raz ostatni poprzez uchwałę VI/35 z grudnia 2002].
 21. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami - COTIF z dnia 9 maja 1980, [Dz.U.1985.34.158 z późn. zm.] oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r, [Dz. U. z 2013, poz.840].
 22. Ramowa dyrektywa Unii Europejskiej o odpadach z dnia 22 listopada 2008 r. [Dz. Urz. UE L/312 z 22.11.2008].
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. Nr 112, poz. 1923].
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych [Dz. U. Nr 236 z 2002 r. poz. 1986].
 25. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r., [Dz.U.2007.99.667].
 26. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku [Dz. U. z 2013, poz.21].
 27. Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [Dz. U. z 2002, Nr 199, poz. 1671].
 28. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. [Dz. U. 2004 nr 97 poz. 962].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu