BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymonik Tomasz (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
Tytuł
Zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Housing Investment Management in Military Housing Agency
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 175-185, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Żołnierz, Wojsko, Mieszkalnictwo, Zarządzanie nieruchomościami
Soldier, Army, Housing, Real estate management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Military Housing Agency
Abstrakt
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zadania z obszaru przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy. Zadaniem Agencji jest także prognozowanie potrzeb mieszkaniowych zależnie od planów rozwoju poszczególnych garnizonów i zmian dyslokacji jednostek wojskowych. Łącząc funkcję urzędu i swego rodzaju dewelopera, Agencja przyjęła, w toku kolejnych zmian i redukcji, spłaszczoną 2-u szczeblową strukturę organizacyjną. Jednocześnie, podobnie jak to czynią wielkie korporacje, w trosce o jakość swoich produktów, Agencja opracowała, aktualizuje i egzekwuje od projektantów i wykonawców zleconych robót, własne normy jakościowe, przewyższające ogólne wymagania stosowane w branży architektoniczno-budowlanej. Na polu zarządzania zasobami ludzkimi, w Agencji stosowana jest zasada spersonalizowanej odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przyjętymi kryteriami jakościowymi wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, w oparciu o silnie identyfikującą się z marką WAM doświadczoną kadrę inżynierów budowlanych. (abstrakt oryginalny)

Military Housing Agency carries out tasks in the area of preparation and implementation of investments aimed at meeting the housing needs of soldiers . The Agency is also forecasting housing needs depending on development plans of individual garrisons and dislocation changes of military units. Combining the function of an office and a developer the Agency, in the course of subsequent changes and reductions, has adopted a flattened, two- level organizational structure. At the same time in order to maintain the quality of their products the Agency, like large corporations, has developed , maintains and enforces from the designers and contractors of the commissioned works their own quality standards which go beyond the scope of general requirements applying in the architectural and building industry. In the field of human resources management the Agency applies the principle of a personalized responsibility for a timely performance of individual investments which are in accordance with assumed qualitative criteria, basing on experienced staff of engineers strongly identifying with the WAM brand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1995, nr 86, poz. 233 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy.
  2. Strategia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na lata 2013-2018.
  3. Trzyletni plan wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na lata 2013-2015.
  4. Regulamin organizacyjny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
  5. Analizy własne Pionu Inwestycji WAM (niepublikowane) - stan za rok 2013.
  6. Dane na bieżąco zbierane i udostępniane przez Pion Mieszkaniowy Biura Prezesa WAM (niepublikowane) - stan na rok 2014.
  7. Wytyczne Prezesa WAM nr 3/2014 z 23 grudnia 2014 r. w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu