BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pepliński Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Factors Affecting Changes in the Population of Sows in Poland : Regional Analysis
Czynniki wpływające na zmiany pogłowia loch w Polsce : analiza regionalna
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 75-87, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Rentowność, Gospodarstwa rolne
Regional analysis, Profitability, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Produkcja żywca wieprzowego w Polsce od 2008 roku znajduje się w głębokim kryzysie, czego wyrazem jest spadające pogłowie świń, a szczególnie loch. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na zmiany pogłowia loch w Polsce i w poszczególnych województwach. Badania przeprowadzono za lata 2001-2014 na podstawie wyników produkcyjnych wzorcowego gospodarstwa rolnego produkującego w cyklu półzamkniętym, które w 2011 roku sprzedało 3836 tuczników. Przeprowadzana analiza wykazała dużą korelację opłacalności produkcji tuczników i prosiąt na poziom pogłowia loch na koniec roku następnego. Zmiany pogłowia loch w poszczególnych województwach były w nieznacznym zakresie uzależnione od opłacalności produkcji tuczników i prosiąt. Dużą korelację odnotowano natomiast z przeciętnym pogłowiem macior w poszczególnych województwach i z ilością uzyskiwanych w ciągu roku prosiąt od jednaj maciory. (abstrakt oryginalny)

Since 2008 there has been a deep crisis in the production of pork in Poland. It has been especially noticeable in the decreasing population of pigs, especially sows. The aim of the article was to analyze the factors affecting changes in the sow population in Poland and in individual voivodeships. The period under investigation ranged from 2001 to 2014. The study was based on the results of a model farm with a semi-closed cycle production system. The farm sold 3836 porkers in 2011. The analysis proved that there was a high correlation between the cost-effectiveness of porker and piglet production and the sow population level at the end of the following year. In individual voivodeships there was low dependence between changes in the sow population and the cost-effectiveness of porker and piglet production. However, there was a high correlation between the average sow population in individual voivodeships and the number of piglets farrowed by one sow per year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharski, T. (2011). Sytuacja na rynku trzody chlewnej, przyczyny kryzysu i prognozy. Trzoda Chlewna, 49, 11, 22-25.
 2. Blicharski, T., Hammermaister A. (Eds), (2013). Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. MRiRW, Warszawa.
 3. Bryła, P. (2013). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych - wyniki badania wśród polskich przetwórców. Annual Set The Environment Protection, 15, 2899-2910.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. (2014). GUS, Warszawa (in Polish).
 5. Dziewulski, M. (2012). Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 1 (23), 37-47.
 6. Gajewczyk, P., Gajewczyk, B., Akińcza, J., Szmańko, T. (2014). Influence of crossing Polish and foreign pig breeds on physicochemical traits of longissimus lumborum muscle. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 38, 183-188.
 7. Kapusta, F. (2015). Common agricultural policy of the European Union and the changes in Polish agriculture. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14 (1), 47-54.
 8. Knecht, D., Środoń, S. (2013a). Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała. J. Agribus. Rural Dev. 1 (27), 107-117.
 9. Knecht, D., Środoń, S. (2013b). State of selected branches of pork production sector in Poland compared to the main producers in the European Union. J. Agribus. Rural Dev., 1 (27), 119-131.
 10. Pejsak, Z. (2012a). Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Trzoda Chlewna, 50, 3, 12-16.
 11. Pejsak, Z. (2012b). Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Trzoda Chlewna 50, 4, 12-15.
 12. Pepliński, B. (2005). The influences of vertical integration and scale of production on profitability of pig production. XI International Congress of EAAE, Copenhagen, Denmark, August 24-27, 2005. Retrived from http://ageconsearch.umn.edu/handle/24498.
 13. Pepliński, B. (2012). Analiza tendencji w handlu międzynarodowym wieprzowiną w latach 1961-2009. Część 2. Import. Logistyka, 4/12, 1183-1191.
 14. Pepliński, B. (2013). Wpływ opłacalności produkcji trzody chlewnej na zmiany pogłowia świń w Polsce. Analiza regionalna. Roczniki Ekonomiki Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 2, 75-87.
 15. Pepliński, B., Wajszczuk, K., Baum, R., Majchrzycki, D., Wawrzynowicz, J. (2012). Możliwości i ograniczenia w produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie. [In:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (Eds), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji Zeszyty Naukowe AE Poznań, 237, 243-253.
 16. Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wielicki, W. (2004). Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego. AR w Poznaniu, Poznań (in Polish).
 17. Pogłowie świń wg stanu w latach 2013-2014 (2014). GUS, Warszawa.
 18. Powszechny spis rolny 2002 (2003). Obszary wiejskie 2002. GUS, Warszawa (in Polish).
 19. Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2009). Analizy Rynkowe, 36. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98, 1, 7-21.
 21. Skup i ceny produktów rolnych lata 2012-2014 (2014). GUS, Warszawa (in Polish).
 22. Stępień, S. (2013). Differentiation of cyclical fluctuations in the pigs market in the selected European Union countries. Oeconomica, 299 (70), 201-212.
 23. Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 1 (31), 133-141.
 24. Szymańska, E. (2008). Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE. Problemy Rolnictwa Światowego, 4 (19), 434-443.
 25. Szymańska, E. (2012). Infl uence of Specialization on Economic Results of Pig Farm. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 11 (3), 65-76.
 26. Szymańska, E. (2014). Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 16, 4, 298-303.
 27. Ziętara, W. (2012). Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce. Przegląd Hodowlany 2, 14-18.
 28. Zwierzęta gospodarskie w latach 2003 i 2014. (2014). GUS, Warszawa (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu