BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Food Markets in Poland and Latvia - Thiers Capacity and Competitiveness
Rynki żywności w Polsce i na Łotwie - ich pojemność i konkurencyjność
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 113-121, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Konkurencyjność, Analiza rynku
Food market, Competitiveness, Market analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łotwa, Polska
Latvia, Poland
Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja pojemności rynków żywnościowych w Polsce i na Łotwie oraz poziomu konkurencyjności tych rynków. W obu krajach zaobserwowano spadek pojemności rynkowej mierzonej spadkiem udziałów wydatków na żywność oraz spadkiem spożycia żywności (w Polsce poziom spożycia w 2013 roku wynosił około 43 mld EUR, a na Łotwie 2,7 mld EUR). Skutki słabnącego popytu na żywność były z nadwyżką zrekompensowane szybko rosnącym eksportem, który w 2014 roku w Polsce i na Łotwie wynosił odpowiednio ponad 20 i ponad 2 mld EUR. Wartość eksportu w latach 2005-2014 wzrosła na Łotwie ponad cztery razy, a w Polsce zaś potroiła się. Polskie i łotewskie towary w badanym okresie były konkurencyjne na rynkach zagranicznych, aczkolwiek obserwowane wysokie poziomy konkurencyjności obniżają się. W 2011 roku w Polsce, wysokim lub bardzo wysokim poziomem konkurencyjności, charakteryzowało się, 11 grup towarowych, a na Łotwie aż 23. Należy monitorować poziomy konkurencyjności, w szczególności szybko rosnącej konkurencyjności importu niektórych grup towarowych, np. mięsa wieprzowego, i szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, a także podejmować stosowne działania na płaszczyźnie administracyjnej i prawnej. (abstrakt oryginalny)

The objective was to identify the capacity of the food markets in Poland and Latvia, and their level of competitiveness. Market capacity decrease was observed in both countries, measured the decline in the shares of expenditure on food and the decrease of final food and non-alcoholic beverages consumption expenditure (in Poland, the level of consumption in 2013 was around 43 billion EUR and Latvia 2.7 billion EUR).The effects of declining demand for food were more than offset by the fast-growing export, which in 2014 in Poland and Latvia respectively amounted more than 20 billion EUR and more than 2 billion EUR. The value of export, in the years 2005-2014, in Latvia has increased more than four times, and in Poland and has tripled. Polish and Latvian foods, during the period, was competitive in foreign markets, although the observed high levels of competitiveness are lowered. In 2011, in Poland 11 product groups was characterised by a high or very high competitiveness, in Latvia much more - 23. Monitor levels of competitiveness is necessary, in particular, the rapidly growing competitiveness of import of some product groups, for example pig meat. Then the next step can be taken - looking for the reasons for these phenomena, as well as to take the appropriate action on the administrative and legal sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki, A. (2002). Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk.
 2. Banterle, A. (2005). Competitiveness and agri-food trade: An empirical analysis in the European Union, Paper prepared for presentation at the 11th Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), 'The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System', Copenhagen, Denmark, August 24-27 2005 (unpublished).
 3. Drożdż, J., Mroczek, R., Rowiński, J., Szczepaniak, I., Urban, R., Wigier, M. (2012). Analiza potrzeb i kierunków wsparcia przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w latach 2014-2020. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Firlej, K. (2010). Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 163-175.
 5. Firlej, K., Żmija, D. (2014). Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Krugman, P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign Affairs 73 (2), 28-44.
 7. Mroczek, R. (Ed.) (2013). Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (3). [In:] Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Mroczek, R. (Ed.) (2014). Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. [In]: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, 117. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 142-153.
 9. Mynarski, S. (2001). Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 27.
 10. Pawlak, K. (2005). Wybrane metody pomiaru pozycji konkurencyjnej sektora rolno-spożywczego w wymianie międzynarodowej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 92, 1.
 11. Pitts, E., Lagnevik, M. (1998). What determines food industry competitiveness? [In:] W.B. Traill, E. Pitts (Eds), Competitiveness in the food industry. Blackie Academic & Professional, London, 1-34.
 12. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harward Business Review, 90211, 73-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu