BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
From E-Consumer to E-Prosumer - Changes in Behaviour of E-Services' Purchasers
Od e-konsumenta do e-prosumenta - zmiany w postępowaniu nabywców e-usług
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 145-152, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
e-usługi, Metody badania jakości, Konsument, Sprzedaż internetowa, Prosument
e-services, Quality testing methods, Consumer, Internet sale, Prosumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwojowi rynku e-usług towarzyszy rozwój zjawiska prosumpcji. Możliwości techniczne, jakie obecnie daje sieć internetowa, sprzyjają zachowaniom prosumenckim. Konsumenci e-usług nie są już jednie biernymi beneficjentami oferty e-usługodawców, ale przejmują inicjatywę, współuczestniczą w tworzeniu i projektowaniu zindywidualizowanych e-usług. W artykule przedstawiono tematykę związaną z postępowaniem nabywców e-usług i zaprezentowano wyniki badań jakościowych w tym zakresie. Materiały empiryczne zebrano techniką obserwacji nieuczestniczącej, w 2015 roku, badając uczestników dyskusji na branżowych forach internetowych poświęconych e-usługom. (abstrakt oryginalny)

E-service market development is accompanied by development of a presumption phenomenon. Technical possibilities currently provided by the Internet favour prosumer behaviours. E-service consumers are not only passive beneficiaries of e-providers' offer, but they take the initiative, co-participate in creating and designing individualized e-services. The article presents the issues related to behaviour of e-services' purchasers and demonstrates the results of qualitative research in this regard. The empirical material was conducted via the technique of non-participant observation, in 2015, investigating the discussion participants on specialized Internet message boards devoted to e-services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja [Consumption]. PWE, Warszawa.
  2. Gach, D. (2008). Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów [Acquisition and use of customer knowledge]. E-Mentor, 23, 57.
  3. Guido, G., Peluso, A.M. (2008). Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: a case study approach. Problems and Perspectives in Management, 6, 4, 65.
  4. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania [Polish e-consumer. Typology, bahaviour]. OnePress Gliwice.
  5. Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-consumer in Poland. Comparative analysis of behaviours. OnePress, Gliwice.
  6. Ordyński, T. (2007). Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie [Modeling of e-business development in the company]. USZ, Szczecin.
  7. Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia [Wikinomics. The global collaboration that changes everything]. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  8. Wolny, R. (2013). Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju [E-services market in Poland - the functioning and developing directions]. UE, Katowice.
  9. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2007-2013 [The use of IT technologies in companies and households in the years 2007-2013] (2014). GUS. Available at: www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu