BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu
Road Cabotage and Vision of the European Transport Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 29, s. 301-315, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Słowa kluczowe
Rynek usług transportowych, Wypadki drogowe
Transport market, Road accidents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kabotaż drogowy jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych problemów wspólnej polityki transportowej UE. Liberalizacja rynku kabotażowego jest procesem rozpoczętym w 1993 roku i dotychczas niezakończonym. Celem tego artykułu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji kabotażu, rozwoju tego segmentu rynku w odniesieniu do ciężarowego transportu samochodowego, praktyki ograniczeń i wyłączenia ze wspólnych zasad w kontekście wyzwań jednolitej europejskiej przestrzeni transportu. Syntetycznie odniesiono się do aktualnego problemu zasad socjalnych pracy w transporcie.(fragment tekstu)

Road freight cabotage is one of the most complex and difficult problem of EU common transport policy (CTP). Liberalisation of EU cabotage market is a process started in 1993 and not finished up to now. The aim of this paper is presentation and analysis of the most important issues on cabotage regulation, market development, restrictions and exemptions from the EU common rules in the context of the single European transport area. Some comment is given to current discussion on social rules in road freight cabotage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.
 2. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2011, COM(2011)144.
 3. Development and implementation of EU road cabotage, Study 2013, European Parlament, Brussels 2013.
 4. Driving restrictions for heavy goods vehicles in the European Union, NEA, Zoetermeer 2010.
 5. Dyrektywa (KE)1996/71 dotycząca oddelegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. UE L. 018.
 6. Dyrektywa 2002/15 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.03.2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, Dz. Urz. UE L 80.
 7. Eurostat, File: Structural business statistics for road freight transport enterprises (NACE 16024), 2012, www.europa.eu.
 8. Report on the state of the EU road haulage market, Task B., EC, Brussels 2014.
 9. Road freight cabotage 1999-2001, Statistics in focus, Eurostat, EC, Brussels 2003, www.europa.eu.
 10. Road freight transport statistics - cabotage, Eurostat 2014, www.europa.eu.
 11. Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L.102.
 12. Rozporządzenie Rady(EWG) nr 3118/93 z 25.10.1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie, Dz. Urz. L 279 z 12.11.1993.
 13. Rozwój i wdrożenie unijnego kabotażu drogowego. Streszczenie. Analiza SDD, Eurostat 2012, IP/B/TRAN/FWG?2010-006/Loti/C1/SC3, Bruksela 2013, www.europa.eu.
 14. Statistics in focus. Road freight cabotage 1999-2001, Eurostat, www. europa.eu.
 15. Study on road cabotage in freight market, Final report, Ecorys, EC, Brussels 2005.
 16. The construction and operation of the road freight transport market in Europe, Forum Paper 2009-1, ITF, Paris 2009.
 17. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13.12.2007 r., obowiązujący od 1.12.2009 r. , Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r. (Dz.U. 2009, nr 203, poz. 1569).
 18. Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C. 326/1 z 26.10.2012 r., Tytuł VI, art. 90-100.
 19. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.29-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu