BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalska-Cetera Barbara (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Krajewski Piotr (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks
Kształtowanie szlaków turystycznych w planach ochrony dolnośląskich parków krajobrazowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 157-168, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Szlaki turystyczne, Ochrona roślin
Landscape parks, Tourist routes, Plant protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Parki krajobrazowe powoływane są ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo- -krajobrazowe. Mogą one pełnić różne funkcje. Często cele ochronne parków kolidują z ich funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi. Warunkiem prawidłowego udostępnienia walorów parków dla potrzeb turystów powinno być dostosowane do jego uwarunkowań zagospodarowanie turystyczne. Jednym z elementów zagospodarowania turystycznego są szlaki turystyczne. Ich sieć oraz stan techniczny wpływają na organizowanie ruchu turystycznego. Celem opracowania jest analiza zapisów planów ochrony parków krajobrazowych ze względu na zawarte w nich wytyczne do kształtowania zagospodarowania turystycznego. Analizom poddano operaty oraz projekty operatów zagospodarowania turystycznego dla 8 spośród 12 dolnośląskich parków krajobrazowych. Operaty zagospodarowania turystycznego identyfikują w granicach parków zagrożenia potencjalne oraz rzeczywiste, określają rozwiązania sprzyjające eliminowaniu tych zagrożeń. Tym samym dają podstawy do właściwego planowania rozwoju turystycznego uwzględniającego ochronę walorów. Przeprowadzone analizy wskazują, iż w większości parków sieć szlaków jest wystarczająca, pojawiają się pojedyncze propozycje drobnych uzupełnień. Identyfikowane zagrożenia dla środowiska naturalnego nie wiążą się z nazbyt intensywnym użytkowaniem szlaków. Wskazano jednak na konieczność utrzymania szlaków turystycznych w należytym stanie, eliminację niedociągnięć oraz w przypadku pojedynczych parków potrzebę bardziej równomiernego w czasie rozłożenia ruchu turystycznego.(abstrakt autora)

Landscape parks are created to protect the unique natural, landscape and cultural resources. Nature conservation objectives of the parks are often in conflict with their tourist and recreational functions. In order to enable tourists to enjoy the values of the parks tourist infrastructure should be adequate. One of the elements of tourist infrastructure are tourist trails. The system of the trails and their technical condition have a great influence on management of tourist traffic. The aim of the study is to analyze protection plans of Lower Silesian landscape parks in terms of the guidelines for the development of tourism infrastructure. Protection plans in part relating to tourism development have been analyzed for 8 of the 12 parks in the Lower Silesia Province. This part of documentation identify potential and actual risks within the landscape parks and determine how to eliminate these risks. It provides a basis for proper planning of tourism development taking into account the nature and landscape protection. The analyzes show that in most of the parks the system of tourist trails is correct but there are some proposals for single additions. the need to maintain good condition of tourist trails, eliminate problem of bad marking of the trails and the need for better management of tourist traffic in single parks are also pointed out.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burdziej J., Kunz M., Obszary chronione w Polsce - spojrzenie geoprzestrzenne, in: Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki, eds. M. Kunz A. Nienartowicz, FUH DANIEL, Tuchola-Toruń 2013.
 2. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa 2007
 3. Kiryluk H., Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych, in: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, ed. K. Zimniewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 4. Kowalczyk A., Derek M., Przedmiot zagospodarowania turystycznego, in: Zagospodarowanie turystyczne, eds. A. Kowalczyk, M. Derek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 5. Kowalczyk A., Derek M., Wybrane problemy planowania zagospodarowania turystycznego, in: Zagospodarowanie turystyczne, eds. A. Kowalczyk, M. Derek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Kozłowska U., Korzeń J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Operat ochrony walorów rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych, Jelenia Góra 1999.
 7. Krajewski P., Ślężański Park Krajobrazowy, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2012.
 8. Kurek W., Mika M., Turystyka jako przedmiot badań naukowych, in: Turystyka, ed. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Mastalska-Cetera B., Krajewski P., Plany ochrony parku krajobrazowego jako narzędzie zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2014, Vol. 37, 2014.
 10. Panfiluk E., Zagospodarowanie turystyczne Puszczy Białowieskiej na przykładzie szlaków turystyki kwalifikowanej, in: Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej polski, ed. W. Chiżniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 11. Pawichrowska B., Demianowicz A., Uwarunkowanie techniczne, in: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, ed. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 12. Pawlusiński R., Usługi i zagospodarowania turystyczne, in: Turystyka, ed. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego "Chełmy". Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa- Wrocław 2009.
 14. Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa- Wrocław 2010.
 15. Potocki J., Plan ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa- Wrocław 2010.
 16. Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy". Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa-Wrocław 2011.
 17. Potocki J., Projekt Planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Operat zagospodarowania turystycznego, Brzeg 2013.
 18. Potocki J., Krawczyszyn N., Projekt Planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Operat zagospodarowania turystycznego, Brzeg 2013.
 19. Raszka B., Krajewski P., Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., Kasprzak K., Parki krajobrazowe w Polsce, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2015.
 20. Rochowski P., Plan ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Operat ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych, Kraków 2008.
 21. Spychała A., Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", "Problemy Ekologii Krajobrazu" T. XXV.
 22. Wiliams S., Tourism Geography, Routledge Contemporary Human Geography Series, Taylor & Francis Group, London- New York 1998.
 23. Ziółkowski R., Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych, in: Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej polski, ed. W. Chiżniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu