BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
The Entity Structure of the Cross -Border Tourism Product
Struktura podmiotowa transgranicznego produktu turystycznego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 169-182, bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Województwo
Tourist product, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transgraniczny produkt turystyczny stanowi kompilację elementów potencjału turystycznego obszaru transgranicznego, które zaspokajają różnorodne potrzeby turystów. Funkcjonowanie transgranicznego produktu turystycznego jest determinowane przez wiele zróżnicowanych czynników, takich jak np. walory przyrodnicze i antropogeniczne, dostępność komunikacyjna, rodzaj i jakość infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej, czy jakość środowiska przyrodniczego. W proces kreowania wspólnego produktu zaangażowanych jest wiele podmiotów występujących po obu stronach granicy, m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki. Obszarami, które mogą kształtować wspólny produkt turystyczny jest województwo zachodniopomorskie oraz graniczący od zachodu kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, Meklemburgia-Pomorze Przednie. W procesie kształtowania wspólnego produktu kluczową rolę odgrywają podmioty występujące na szczeblu regionalnym. Jednakże ze względu na odmienność systemu państwowego Polski i Niemiec, stopień ich zaangażowania w kreację transgranicznego produktu turystycznego jest różny. Celem artykułu jest wskazanie podmiotów biorących udział w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego oraz określenie ich roli na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie.(abstrakt autora)

A cross-border tourism product constitutes a compilation of tourism potential elements of a cross-border region which satisfy various tourist needs. Functioning of a cross-border tourism product is determined by many diverse factors such as, e.g. natural and anthropogenic values, transport accessibility, a type and quality of tourism and paratouristic infrastructure or a quality of the natural environment. Many entities on both sides of the border are involved in the process of creating a common product, including regional and local tourism organizations, local authorities and other entities interested in the development of tourism. Regions that can develop a common tourism product are the West Pomeranian Province and bordering to the west, the German Federal State of Mecklenburg-Vorpommern. In the process of creating a common product, a significant role is played by entities at a regional level. However, due to the dissimilarity of the Polish and German government systems, the extent of their involvement in the creation of a cross-border tourism product is different. The objective of the article is to indicate entities involved in the process of creating a cross-border tourism product and to describe their role on the example of the West Pomeranian Province and Mecklenburg-Vorpommern(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedzic E. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, SGH, Warszawa 1998.
  2. Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
  3. Holloway J.Ch., Ch. Robinson, Marketing for Tourism, PWE, Warszawa 1997.
  4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
  6. Kurek W. (ed.)., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
  8. www.pomerania.org.pl.
  9. www.zrot.pl.
  10. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu