BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska-Szczepkowska Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic), Samusjew Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic)
Tytuł
The Tourism Activity Among Seniors: a Case-Study from the Warmia and Masovia Province
Aktywność turystyczna osób starszych - przykład województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 183-191, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Turystyka
Tourist activity, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych w okresie wakacyjnym 2013 r. na próbie 141 osób w wieku 55 lat i więcej, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie. Celem badań zrealizowanych w ramach projektu "TOURAGE - rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych", było nakreślenie sylwetki przeciętnego seniora - turysty z regionu Warmii i Mazur oraz określenie jego preferencji turystycznych. Omówione zostały motywy podejmowania przez respondentów podróży, a także charakter tych wyjazdów. Rozważania poszerzono o zagadnienia aktywności turystycznej osób starszych.(abstrakt autora)

This work focuses on the issues related to tourist activity of older people. The paper presents the results of the pilot research conducted during the summer of 2013 on a sample of 141 people age 55 and older living in the Warmia and Masovia region. This study, carried out within the framework of the "TOURAGE project - Developing Senior Tourism in Remote Regions", revealed the average senior tourist from the Warmia and Mazury region and his or her holiday preferences. In the analysis, the main features of tourist activity was described, including frequency of tourism, motivations and forms of participation in tourism, organization of tourist activities, and how seniors spend free time. These considerations expanded to an analysis of the issues of tourism activity among seniors(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Emerytury i renty w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 2. Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, KOM (2010) 352, Bruksela 2010.
 3. Evaluation of the Profitability and Economic Impact Generated by the Europe Senior Tourism Programme. Executive summary, Innova Management, Turismo-Ocio-Hotelaría, August 2011, www.europeseniortourism.eu/export/sites/ senior/comun/descargas/evaluationEuropeSeniorTourismProgramme.pdf.
 4. Gardner A., Travel is Ageing Gracefully, in: "Tourism Review Magazine" 2009,
 5. Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku, "Gerontologia Polska" 2010, t. 18, nr 1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011- BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF.
 6. Klimczuk A., Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 7. Ossowski Z., Taraszkiewicz T., Formella M., Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce, Ekonomiczne problemy usług nr 82, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Szczecin 2012.
 8. Parzych K., Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych. Studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 9. Patterson I., Growing Older. Tourism and Leisure Behavior of Older Adults, CABI Publishing, Wallingford, Cambridge 2006.
 10. Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław 2011.
 11. Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010
 12. Śniadek J., Age of Seniors - a Challenge for Tourism and Leisure Industry, "Studies of Physical Culture and Tourism" 2006, No. 13.
 13. Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, t. 15, nr 1-2.
 14. Śniadek J., Zajadacz A., Senior Citizens and Their Leisure Activity: Understanding Leisure Behaviour of Elderly People in Poland, "Studies in Physical Culture and Tourism" 2010, Vol. 17, No. 2.
 15. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014- 2050, GUS, Warszawa 2014.
 16. Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., Seniorzy jako użytkownicy internetu, "Nauka" 2012, nr 2.
 17. Szwarc H., Wolańska T., Łobożewicz T., Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 18. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 19. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 20. Walker M., Marketing to seniors, 1st Book Library, Bloomington 2004.
 21. www.europeseniortourism.eu/pl/index.html.
 22. www.tourage.eu.
 23. www.tourism-review.com.
 24. Zamłyńska K., Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu nr 54, Poznań 2005.
 25. Zawadka J., Preferencje seniorów dotyczące wypoczynku na wsi na terenie Lubelszczyzny i Podlasia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 806, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (26), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 26. Zielińska-Szczepkowska J., Źróbek-Różańska A., Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny, przykład województwa warmińsko-mazurskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 37, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 826, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu