BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek obligacji komunalnych Catalyst - stan i oczekiwania
Market of Municipal Bonds Catalyst - Current State and Expectations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Rynek Catalyst, Samorząd terytorialny, Papiery dłużne, Obligacje komunalne, Papiery wartościowe
Local government units, Catalyst market, Local government, Debt securities, Communal bonds, Securities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Catalyst jest platformą dłużnych papierów wartościowych (obligacji i listów zastawnych) działającą w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem obrotu są obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty gospodarcze i instytucje finansowe, obligacje spółdzielcze emitowane od 2011 roku przez banki spółdzielcze, obligacje skarbowe Skarbu Państwa, obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz listy zastawne. Obligacje komunalne są obecne na Catalyst od pierwszego dnia funkcjonowania tego rynku. Pomimo wzrostu zainteresowania samorządów możliwością notowania instrumentów dłużnych na zorganizowanym rynku obligacje komunalne osiągają najmniejszy udział w łącznej wartości emisji na Catalyst. Celem opracowania jest ocena działania obligacji komunalnych Catalyst po 5 latach ich obecności na rynku finansowym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Catalyst is a first platform of debt instruments (bonds and debentures) acting in frame of Warsaw Stock Exchange. Turnover is subjected to corporate bonds issued by corporate and financial institutions, cooperatives bonds issued from 2011 by cooperative banks, treasury bonds, municipal bonds issued by local government units and debentures. Municipal bonds have been issued from first day of Catalyst market opening. Despite of some increase of local government units interest on possibility of listing debt instruments, a share of municipal bonds in total value of Catalyst issues is smallest one. An aim of article is to assess activity of catalyst municipal bonds after 5 years from their presence on financial market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Kołosowska B., Voss G., Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia 46/3 (XLVI), Lublin 2012.
 2. Biuletyny statystyczne CATALYST za lata 2009-2014, www.gpwCatalyst.pl.
 3. Głuska M., Catalyst modny wśród samorządowców, Biuletyn Newconnect, www.ncbiuletyn.pl (29.06.2015).
 4. Gontarek A., Catalyst katalizator rynku instrumentów dłużnych, potencjał, aspiracje, możliwości, Seminarium mBank - CASE "Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju", Warszawa 5.03.2015, www.case-research.eu/pl/node/58829.
 5. Hajdys D., Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, Artykuł zaakceptowany do druku w Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 2015.
 6. Kowalski P., Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, Seminarium mBank - CASE "Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju", Warszawa 5.03.2015, www.case -research.eu/pl/node/58829.
 7. Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
 8. Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 r., Grant Thornton, Warszawa 2015.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 10. Stan rynku, www.gpwCatalyst.pl/podstawowestatystyki (20.06.2015).
 11. Wypych M., Analiza strukturalna rynku Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013.
 12. Zasępa P., Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, Sectio H, vol. XLVII, 3, Lublin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu