BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bartkowiak Marcin (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)
Tytuł
Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
Corporate Governance in the Companies with the Participation of Municipalities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 5-20, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne, Ład korporacyjny, Nadzór, Samorząd terytorialny
Utility plant, Corporate governance, Supervision, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych przedsiębiorstwach komunalnych występuje zjawisko rozdzielenia własności od zarządzania. Oznacza to, że właściciele nie sprawują bezpośrednio funkcji zarządczych, tylko powierzają je wynajętym w tym celu osobom. Ich zadaniem jest, w wyniku zastosowania odpowiedniej organizacji pracy oraz wykorzystania posiadanych zasobów, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienie odnoszące się do opisu wzajemnego oddziaływania właściciela i osób przez niego wynajętych określane jest w literaturze pojęciem corporate governance, a w warunkach krajowych jako nadzór korporacyjny.(abstrakt oryginalny)

In contemporary municipal enterprises phenomenon of ownership unbundling of management, it means that the owners do not exercise direct management functions, only entrust them rented persons for that purpose. Their task is, through the application of appropriate work processes and use of resources to ensure the smooth functioning of the company. The issue relating to the description of the interaction between the owner and persons rented by him referred to in the literature the concept of corporate governance and national conditions as corporate governance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 3. Kozioł L., Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 4. Kozioł L., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 753, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Kozioł L., Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 6. Kozioł L., Barwacz K., Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 7. Kozioł L., Barwacz K., Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 8. Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2011, http://prywatyzacja.msp.gov.pl ( 25.06.2015).
 10. Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).
 11. Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2013, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).
 12. Misterska-Dragan B., Czy Skarb Państwa to dobry wzór - nadzór właścicielski nad spół kami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2004.
 13. Podstawy ekonomiki zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 14. Sadowy M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce 2010.
 15. Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013.
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591).
 17. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236).
 18. Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 254).
 19. Walczak W., Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 3.
 20. Walczak W., Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem samorządów - studium przypadku, "Przegląd Corporate Governance" 2013, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu