BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goleń Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prices of Municipal Waste Collection and Management Services in Poland From July 1, 2013 to July 30, 2014
Ceny usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 lipca 2014 roku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 81-92, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Opłaty za odpady komunalne, Usługi komunalne
Commercial wastes, Commercial wastes charges, Communal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badań kosztów realizacji przetargów rozstrzyganych przez gminy w Polsce w związku z wejściem w życie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. Badaniami objęto przetargi rozstrzygane przez wszystkie niespeł- na 2500 gmin w Polsce przed wejściem w życie zasadniczej części reformy, czyli do 30 czerwca 2013 r., oraz tzw. drugą falę przetargów rozstrzygniętych przez ok. 950 gmin w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 lipca 2014 r. Wynikiem badań są empiryczne rozkłady zmienności wartości rozstrzyganych przetargów wg stawek przeliczeniowych, którymi są koszty miesięcznej realizacji przetargu per capita. Tabele rozkładów empirycznych stawek przeliczeniowych przedstawiono wg zakresu przetargów (przetargi na odbieranie odpadów komunalnych w jednej grupie oraz przetargi na odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych w drugiej grupie); wg zakresu gminnego władztwa nad odpadami komunalnymi (władztwo podstawowe i rozszerzone); wg czasu rozstrzygnięcia (I fala i II fala) oraz w podziale na oferty zwycięskie i przegrane. W podsumowaniu przedstawiono problem wzrostu cen tytułowych usług dla gmin w kontekście ograniczenia konkurencji w branży związanej z odbieraniem odpadów komunalnych.(abstrakt oryginalny)

The article describes the results of research into the costs of the implementation of tenders whose winners were selected by Polish municipalities in relation to the introduction of a municipal waste management reform. The research included tenders taking place in all Polish municipalities (nearly 2500) before the major part of the reform came into effect, that is until June 30, 2013, as well as the so-called second wave of tenders in about 950 municipalities during the period from July 1, 2013 to July 30, 2014. The results of the research are empirical distributions of the changing values of the tenders according to conversion rates, which are per capita costs of the monthly execution of tenders. The tables of the empirical distributions of conversion rates have been presented according to the scope of the tenders (tenders for municipal waste collection in one group and tenders for municipal waste collection and management in the second group), the scope of the municipalities' governance over municipal waste (basic and extended governance), the time at which a given tender came to an end (the first or second wave) and in division into winning and losing offers. The conclusions present the problem of an increase in the prices of the services in the context of a decrease in competition in the municipal waste collection industry.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konkurencja na polskim rynku usług odbioru izagospodarowania odpadów komunalnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OCCP), Warszawa 2012.
  2. Mirowska-Łoskot U., Fala podwyżek za śmieci jest nieunikniona, "Dziennik Gazeta Prawna", 14.04.2015.
  3. Piłat B., Maciejewicz P., O ile naprawdę zdrożały śmieci, "Gazeta Wyborcza", 24.08.2013.
  4. Styś T., Foks R., Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
  5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2011 nr 152, poz. 897.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu