BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlit Elżbieta
Tytuł
Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku
Registration procedures for religious entities and changes in religious structure of the Polish society after 1989
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 13-33, tab.
Słowa kluczowe
Związki wyznaniowe, Kościół katolicki, Administracja publiczna
Religious association, Roman Catholic Church, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W powszechnym przekonaniu współczesna Polska definiowana jest jako kraj katolicki i stosunkowo rzadko w potocznej percepcji religijnego krajobrazu dostrzega się jego różnorodność wyznaniową. Istotnie, w polskim społeczeństwie wyznanie rzymskokatolickie jest dominujące i jego kluczowa pozycja widoczna jest w wymiarze instytucjonalnym, behawioralnym i symbolicznym, a także jest solidnie udokumentowana zarówno danymi statystycznymi, jak i wynikami licznych badań socjologicznych na reprezentatywnych, ogólnopolskich próbach badawczych. (fragment tekstu)

The paper presents two main topics related to changes in religious structure of the Polish society between 1989-2013: administrative and legal registration procedures for churches and religious associations, which are a consequence of religious policy of the state, and a statistically documented description of transformation of the religious structure of the Polish society during the last twenty five years. Analysis of official documents shows that the systematic change in Poland led to liberalization of religious law and introduction of many new regulations concerning churches and religious organizations, which led to significant religious revival in its institutional dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doktór Ł., Doktór M., Przesłanki i skutki rejestracji wspólnot religijnych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec - próba porównania, w: Oblicza religii i religijności, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008, s. 265.
 2. DzU nr 29, poz. 154.
 3. DzU nr 29poz. 155.
 4. DzU nr 29poz. 156.
 5. DzUrz. Ministra Administracji i Cyfryzacji 2012, poz. 5. Zob. http://e-dziennik.mac.gov.pl/DUM_MAC/2012/5/Akt.pdf
 6. Gajda A., Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 199.
 7. Gminy wyznaniowe żydowskie tworzące Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 41, poz. 251, z późn. zm.).
 8. Góralski W., Konkordat Polski z 1993 od podpisania do ratyfikacji, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998.
 9. https://mac.gov.pl/departament-wyznan-religijnych-oraz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych
 10. Informatyczny rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, https://mac.gov.pl/file/informatyczny-rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowychdoc
 11. Jednolity tekst Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, zamieszczony jako załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r., DzU nr 231, poz. 1965.
 12. Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 30, poz. 241, z późn. zm.).
 13. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., DzU 1998, nr 51, poz. 318, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483.
 15. Kościoły i inne związki wyznaniowe, https://mac.gov.pl/#les/wp-content/uploads/2013/09/koscioly-i-inne-zwiazki-wyznaniowe.pdf
 16. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych - stan na 06.06.2014, https://mac.gov.pl/‡les/e-rejestr_06.06.2014.pdf
 17. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 97, poz. 481, z późn. zm.).
 18. Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 97, poz. 480, z późn. zm.).
 19. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 73, poz. 323, z późn. zm.).
 20. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 97, poz. 479, z późn. zm.).
 21. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 73, poz. 324, z późn. zm.).
 22. Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 41, poz. 252, z późn. zm.).
 23. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba, ISKK, Warszawa 2004, s. 48.
 24. Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej - Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., ratyfikowany w 1998 r. (DzU 1998, nr 51, poz. 318), zwany dalej "Konkordatem", oraz Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 29, poz. 154, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą katolicką".
 25. Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 97, poz. 482, z późn. zm.).
 26. Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 41, poz. 253, z późn. zm.).
 27. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 41, poz. 254, z późn. zm.).
 28. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Wydawnictwa KUL, Lublin 2000.
 29. Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 34.
 30. Libiszowska-Żółtkowska M., Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 10.
 31. Libiszowska-Żółtkowska M., Pluralizm wyznaniowy we współczesnej Polsce, w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijności w Polsce i w Niemczech, red. E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 208-209.
 32. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013, s. 99.
 33. Mikulska A., Wolność sumienia i wyznania: raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002, s. 43.
 34. Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, https://mac.gov.pl/aktualnosci/minister-administracji-i-cyfryzacji-odmowil-wpisu-do-rejestru-kosciolow-i-innych
 35. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 30, poz. 240, z późn. zm.).
 36. Pasek Z., Pstrokate piękno - szkice z historii duchowości chrześcijańskiej, Media Press, Kraków 1999, s. 210-215.
 37. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny - Ustawa z dnia z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (DzU nr 66, poz. 287, z późn. zm.).
 38. Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, ISKK, Warszawa 2013, s. 35.
 39. Religijność Polaków 1991, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, GUS, ISKK, Warszawa 1993, s. 17.
 40. Religijność Polaków 1991-1998, red. W. Zdaniewicz, Instytut Wydawniczy PAX, ISKK, Warszawa 2001, s. 20.
 41. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji, DzU nr 248, poz. 1479.
 42. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, DzU nr 29, poz. 155, art. 30-38.
 43. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, DzU nr 29, poz. 155art. 32.1.
 44. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw, opublikowana w DzU 1998 nr 59, poz. 375, http://dokumenty.rcl.gov.pl/D1998059037501.pdf
 45. Wpis do Rejestru, zmiana statutu, wykreślenie z Rejestru, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/11/wpis-do-rejestru.pdf
 46. Wschodni Kościół Staroobrzędowy, nieposiadający hierarchii duchownej - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchji duchownej (DzU nr 38, poz. 363, z późn. zm.).
 47. Wykaz decyzji odmawiających wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, http://katolikos.republika.pl/r/koscioly1.htm
 48. Wyrok WSA w tej sprawie wraz z uzasadnieniem można znaleźć w: http://www.klps.pl/pliki/WSA-Warszawa-8_04_2014.pdf
 49. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, GUS, Warszawa 2013, s. 13, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8558_PLK_HTML.htm
 50. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, GUS, Warszawa 2013, s. 13.
 51. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008, GUS, Warszawa 2010, s. 15.
 52. Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, Komunikat CBOS - BS/49/2012, Warszawa, kwiecień 2012, s. 2.
 53. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ w RP), http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu